Ekologiczne zamówienia publiczne na tle zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji

Maciej Bendorf-Bundorf

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
http://orcid.org/0000-0002-7475-4986


Abstrakt

Artykuł przedstawia zagadnienie ekologicznych zamówień publicznych z perspektywy zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Proekologiczna instrumentalizacja zamówień publicznych powinna bowiem następować w zgodzie z podstawową funkcją systemu publicznych wydatków, jaką jest zapewnienie jak najszerszego dostępu do krajowych rynków dla wykonawców z całej Unii Europejskiej. Celem artykułu jest prezentacja wybranych przejawów uwzględniania aspektów środowiskowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz ich ocena z punktu widzenia postulatu zapewnienia efektywności publicznych wydatków. W tym kontekście fundamentalne znaczenie ma zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji, która stanowi bezwzględną wytyczną wobec działań zamawiającego w każdym z prowadzonych postępowań zamówieniowych.  Nowoczesne zamówienia publiczne powinny być realizowane w zgodzie z określonymi standardami środowiskowymi. Należy jednak podkreślić, że efektywność zamówień publicznych jest bezpośrednio związana z zasadą równego traktowania i uczciwej konkurencji. Wyłącznie bowiem w warunkach presji konkurencyjnej, oferty składane przez wykonawców wykazywać będą najlepszy stosunek jakości do ceny, a tym samym zamawiający będzie miał możliwość wyboru oferty obiektywnie najkorzystniejszej na danym rynku towarów czy usług.


Słowa kluczowe:

ekologiczne zamówienia publiczne, uczciwa konkurencja, efektywność publicznych wydatków


Bendorf-Bundorf M., Instrumentalizacja zamówień publicznych w kontekście polityki społecznej Unii Europejskiej, „Studia Prawnoustrojowe” 2014, nr 24.   Google Scholar

Bendorf-Bundorf M., Obowiązek udzielania zamówień publicznych przez fundacje i stowarzyszenia, Wydz. Prawa i Administracji UWM, Olsztyn 2018.   Google Scholar

Ciechanowicz-McLean J., Węzłowe problemy prawa ochrony klimatu, „Studia Prawnoustrojowe” 2017, nr 37.   Google Scholar

Czajkowski T. (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2007.   Google Scholar

Granecki P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2016.   Google Scholar

Grochalska D., Jerka J., Jerzykowski J., Mazurek G., Pawlak Z., Popek Z., Skubiszak--Kalinowska I., Wiktorowska E., Wysocki J. (red.), Prawo zamówień publicznych. Interpretacje, porady, komentarze, rekomendacje, Wiedza i Praktyka, Warszawa 2018.   Google Scholar

Guziński M. (red.), Zamówienia publiczne jako przedmiot regulacji prawnej, Kolonia Limited, Łódź 2012.   Google Scholar

Magdziarz M., Zielone zamówienia publiczne, „Przetargi Publiczne” 2015, nr 12.   Google Scholar

Matejczuk G., Pozacenowe kryteria oceny ofert na dostawy i usługi, „Przetargi Publiczne” 2018, nr 4.   Google Scholar

Mazurek G., Ekologiczne kryteria oceny ofert, „Przetargi Publiczne” 2014, nr 1.   Google Scholar

Olejarz M. (red.), Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji – nowe unijne dyrektywy koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2014.   Google Scholar

Pieróg J., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2019.   Google Scholar

Raczkiewicz Z., Ekologiczne zakupy, „Przetargi Publiczne” 2016, nr 8.   Google Scholar

Skubiszak-Kalinowska I., Wiktorowska E., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.   Google Scholar

Sołtysińska A., Talago-Sławoj H., Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.   Google Scholar

Sołtysińska A., Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej, Zakamycze, Kraków 2004.   Google Scholar

Urząd Zamówień Publicznych, Stan zrównoważonych zamówień publicznych w 2017 roku – raport, Warszawa 2018.   Google Scholar

Wieloński M., Europejskie prawo zamówień publicznych jako narzędzie polityki społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, Poltex, Warszawa 2013.   Google Scholar

Zdebel-Zygmunt A., Rokicki J., System zamówień publicznych w Polsce, Difn, Warszawa 2014.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2020-03-20

Cited By /
Share

Bendorf-Bundorf, M. (2020). Ekologiczne zamówienia publiczne na tle zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji. Studia Prawnoustrojowe, (47). https://doi.org/10.31648/sp.5267

Maciej Bendorf-Bundorf 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
http://orcid.org/0000-0002-7475-4986