Przypadki znęcania się nad zwierzętami i reakcji na nie a etyka zawodowa lekarzy weterynarii: wątpliwości etyczno-prawne

Andrzej Dzikowski

Uniwersytet
http://orcid.org/0000-0002-3223-7542


Abstrakt

Zachowanie lekarzy weterynarii – jako przedstawicieli zawodu zaufania publicznego – winno być zgodne z zasadami etyki zawodowej, w tym dotyczącymi reakcji na przypadki braku dobrostanu lub okrucieństwa wobec zwierząt. Celem pracy jest wskazanie punktów dyskusyjnych, takich jak, powiązane z możliwym znęcaniem się nad zwierzętami, normy prawne i wybory deontologiczne (a także ewentualne błędy), jak również niezgodność postępowania ze standardami etyki zawodowej. W pracy poddane analizie i zaprezentowane zostały wątpliwości i spory o charakterze normatywnym i moralnym w odniesieniu do różnych dziedzin działalności lekarzy weterynarii w zakresie ochrony zwierząt i okrucieństwa wobec nich. Przedstawione zostały postulaty deontologiczne i de lege ferenda, a także obserwacje z zakresu etyki zawodowej.


Słowa kluczowe:

zwierzęta, znęcanie się nad zwierzętami, medycyna weterynaryjna, etyka zawodowa, deontologia


Ashall V., Millar K.M., Hobson-West P., Informed consent in veterinary medicine: Ethical implications for the profession and the animal ‘patient’, „Food Ethics” 2018, nr 1(3)   Google Scholar

Batchelor C.E.M., Creed A., McKeegan D.E.F., A preliminary investigation into the moral reasoning abilities of UK veterinarians, „Veterinary Record” 2015, nr 177.   Google Scholar

Białocerkiewicz J., Status prawny zwierząt. Prawa zwierząt czy prawna ochrona zwierząt, Wyd. TNOiK, Toruń 2005.   Google Scholar

Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E., Ochrona środowiska, Kolonia, Wrocław 2000.   Google Scholar

Ciechanowicz-McLean J., Polskie prawo ochrony przyrody, C.H. Beck, Warszawa 2006.   Google Scholar

Drwęski L., Ocena skuteczności ścigania przestępstw związanych z ochroną zwierząt – obraz statystyczny, [w:] T. Gardocka, A. Gruszczyńska (red.), Status zwierzęcia. Zagadnienia flozofczne i prawne, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.   Google Scholar

Dzikowski A., Bezpieczeństwo zwierząt z gatunków chronionych jako element ochrony dziedzictwa kulturowego Polski, [w:] M. Różański, A. Dzikowski (red.),Troska o zachowanie dóbr kultury, Olsztyn 2018.   Google Scholar

Gabriel-Węglowski M., Przestępstwa przeciwko humanitarnej ochronie zwierząt, Wyd. TNOiK, Toruń 2008.   Google Scholar

Gardocka T., Zagadnienie społecznej szkodliwości przestępstw, których bezpośrednim przedmiotem wykonawczym są zwierzęta, [w:] T. Gardocka, A. Gruszczyńska (red.), Status zwierzęcia. Zagadnienia flozofczne i prawne, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.   Google Scholar

Goettel M., „Czasowe odebranie” oraz „przepadek” jako szczególne środki prawnej ochrony zwierząt, „Studia Prawnoustrojowe” 2011, nr 13.   Google Scholar

Goettel M., Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.   Google Scholar

Habuda A., Radecki W., Przepisy karne w ustawach o ochronie zwierząt oraz o doświadczeniach na zwierzętach, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 5.   Google Scholar

Helios J., Jedlecka W., Ochrona zwierząt w polskim prawie karnym, [w:] J. Helios, W. Jedlecka, A. Ławniczak (red.), Aspekty prawne, flozofczne oraz religijne ochrony roślin i zwierząt – wybrane zagadnienia, Prace Naukowe Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uwr, Wrocław 2016.   Google Scholar

Helios J., Jedlecka W., Rola lekarza weterynarii w ochronie zwierząt i ich praw, [w:] J. Helios, W. Jedlecka, A. Ławniczak (red.), Aspekty prawne, flozofczne oraz religijne ochrony roślin i zwierząt – wybrane zagadnienia, Prace Naukowe Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uwr, Wrocław 2016.   Google Scholar

Hernandez E., Fawcett A., Brouwer E., Rau J., Turner P.V., Speaking up: Veterinary ethical responsibilities and animal welfare issues in everyday practice, „Animals (Basel)” 2018, nr 8(1):15.   Google Scholar

Jastrzębski L., Prawo ochrony środowiska w Polsce, PWN, Warszawa 1990.   Google Scholar

Jedlecka W., Helios J., Administracyjnoprawne aspekty ochrony zwierząt, [w:] J. Helios, W. Jedlecka, A. Ławniczak (red.), Aspekty prawne, flozofczne oraz religijne ochrony roślin i zwierząt – wybrane zagadnienia, Prace Naukowe Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uwr, Wrocław 2016.   Google Scholar

Klementowski M.L., O odpowiedzialności karnej zwierząt i ich udziale w karze w średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europie, [w:] M. Mozgawa (red.), Prawna ochrona zwierząt, Ofcyna Wydawnicza Verba, Lublin 2002.   Google Scholar

Kulik M., Mozgawa M., Zbieg przepisu art. 35 ustawy o ochronie zwierząt z przepisami typizującymi uszkodzenie rzeczy, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 6.   Google Scholar

Kwaśnicka K., Odpowiedzialność administracyjna w prawie ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.   Google Scholar

Lipiński A., Prawne podstawy ochrony środowiska, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2020-03-20

Cited By /
Share

Dzikowski, A. (2020). Przypadki znęcania się nad zwierzętami i reakcji na nie a etyka zawodowa lekarzy weterynarii: wątpliwości etyczno-prawne. Studia Prawnoustrojowe, (47). https://doi.org/10.31648/sp.5269

Andrzej Dzikowski 
Uniwersytet
http://orcid.org/0000-0002-3223-7542