Postulaty de lege ferenda w zakresie środowiskowych aspektów legalizacji przedsięwzięć budowlanych

Olga Łachacz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
http://orcid.org/0000-0003-3439-1874

Marcin Adamczyk

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
http://orcid.org/0000-0002-0838-0488


Abstrakt

Problematyka legalizacji samowoli budowlanych w związku z oceną ich oddziaływania na środowisko stała się aktualna w kontekście harmonizacji przepisów państw członkowskich i tworzenia europejskiego systemu oceny oddziaływania na środowisko. Celem artykułu jest zaprezentowanie aktualnych zagadnień związanych z legalizacją takich przedsięwzięć na tle zgodności ewentualnych procedur krajowych z prawem Unii Europejskiej oraz analiz dokonanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniach wstępnych w dwóch sprawach włoskich zapadłych w 2017 i 2018 roku, w których Trybunał nie wykluczył dokonania legalizacji samowoli budowlanych od strony środowiskowej. Na tym tle, w artykule sformułowano postulaty de lege ferenda w zakresie legalizacji inwestycji, które zrealizowano bez przeprowadzenia obowiązkowej oceny ich oddziaływania na środowisko. Autorzy wskazują na pilną konieczność wprowadzenia rozwiązań służących legalizacji samowoli budowlanych w Polsce przy uwzględnieniu krajowych przepisów prawa administracyjnego i procedury administracyjnej.


Słowa kluczowe:

procedura administracyjna, ocena oddziaływania na środowisko, samowola budowlana, decyzja administracyjna


Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 16, C.H. Beck, Warszawa 2019.   Google Scholar

Ciechanowicz-McLean J., Aktualne problemy nauki prawa ochrony środowiska, „Studia Prawnoustrojowe” 2019, nr 43.   Google Scholar

Filipowicz T., Plucińska-Filipowicz A., Wierzbowski, M., Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, seria Krótkie Komentarze Becka, C. Beck, Warszawa 2017.   Google Scholar

Florczak-Wątor M., Komentarz do art. 7 Konstytucji, [w:] P. Tuleja (red.), Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019.   Google Scholar

Kosieradzka-Federczyk A., Charakterystyka prawna wybranych aspektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, „Samorząd Terytorialny” 2013, nr 7-8.   Google Scholar

Gruszecki K., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, wyd. V, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019.   Google Scholar

Łuczak-Tarka J., Komentarz do art. 106 ustawy o ochronie danych osobowych, [w:] D. Lubasz (red.), Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019.   Google Scholar

Makuch J., Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji rozpoczętej (lub zrealizowanej) w warunkach samowoli budowlanej (linia orzecznicza), LEX/el. 2017.   Google Scholar

Michalska J., Pytania prejudycjalne sądów do TS UE, [w:] M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, K. Wójtowicz (red.), Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej w RP, Prace Naukowe Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, Wrocław 2015.   Google Scholar

Niedźwiedź M., Stosowanie prawa wspólnotowego przez organy administracyjne, „Casus” 2004, nr 32.   Google Scholar

Wilk-Ilewicz A., Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia według wymogów prawa Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 4.   Google Scholar

Zalasiński A., Zakres pytania prejudycjalnego (komentarz praktyczny), ABC, LEX   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2020-03-20

Cited By /
Share

Łachacz, O., & Adamczyk, M. (2020). Postulaty de lege ferenda w zakresie środowiskowych aspektów legalizacji przedsięwzięć budowlanych. Studia Prawnoustrojowe, (47). https://doi.org/10.31648/sp.5276

Olga Łachacz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
http://orcid.org/0000-0003-3439-1874
Marcin Adamczyk 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
http://orcid.org/0000-0002-0838-0488