Nieletni sprawca przemocy w rodzinie w świetle prawa i praktyki organów ścigania

Justyna Omeljaniuk

Uniwersytet w Białymstoku
http://orcid.org/0000-0002-8206-5304

Karolina Kamińska-Surówka

Uniwersytet w Białymstoku
http://orcid.org/0000-0002-0283-9999


Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytanie jak w latach 2008-2018 kształtowała się w Polsce skala zjawiska przemocy domowej, w której sprawcą jest nieletni. Niniejsze opracowanie zawiera analizę zjawiska przemocy w rodzinie w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu oraz policyjne dane statystyczne. Autorki publikacji przedstawiły teoretyczne kwestie definicyjne związane osobą nieletniego. Następnie wskazały przestępstwa mogące łączyć się ze zjawiskiem przemocy domowej oraz przedstawiły i przeanalizowały dane statystyczne celem poznania rzeczywistego obrazu i skali opisywanego zjawiska. Zwrócono także uwagę na trudności, jakie autorki napotkały w trakcie analizy danych oraz powstałe z tego tytułu wątpliwości interpretacyjne. Dokonana analiza obowiązujących aktów prawnych pozwoliła stwierdzić, że system sankcji, które można zastosować wobec nieletnich, ma na celu zbadanie przyczyn wkraczania przez nich na drogę przestępstwa i zaakcentowanie funkcji wychowawczej kary. Zmiany w systemie prowadzenia statystyk policyjnych w roku 2012 jak też nie do końca precyzyjne nazewnictwo spowodowało wskazanie  przez Autorki opracowania problemów interpretacyjnych, które są warte uwagi, ponieważ powodują trudności w analizowaniu danych statystycznych.

 


Słowa kluczowe:

prawo karne, regulacje prawne, odpowiedzialność nieletnich, przemoc, policyjna statystyka.


Borodziuk M., Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy przemocy domowej. „Studia Prawnoustrojowe” 2016, nr 31.   Google Scholar

Górecki P., Konarska-Wrzosek V., Komentarz do niektórych przepisów Kodeksu karnego, [w:] Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, wyd. II, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.   Google Scholar

Górecki P., Konarska-Wrzosek V., Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz, wyd. II, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.   Google Scholar

Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.   Google Scholar

Kędzierska B., Szwejkowska M., Przymusowe leczenie nieletnich w zakładzie psychiatrycznym, „Studia Prawnoustrojowe” 2012, nr 15.   Google Scholar

Mozgawa M. (red.), Kodeks karny Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.   Google Scholar

Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.   Google Scholar

Winnicki A., Dąbrowski M., Prawne i praktyczne aspekty pełnienia służby w PdOZ, [w:] Praca zbiorowa, Pełnienie służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz w policyjnych izbach dziecka, Szkoła Policji w Słupsku, Słupsk 2017.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2020-03-20

Cited By /
Share

Omeljaniuk, J., & Kamińska-Surówka, K. (2020). Nieletni sprawca przemocy w rodzinie w świetle prawa i praktyki organów ścigania. Studia Prawnoustrojowe, (47). https://doi.org/10.31648/sp.5281

Justyna Omeljaniuk 
Uniwersytet w Białymstoku
http://orcid.org/0000-0002-8206-5304
Karolina Kamińska-Surówka 
Uniwersytet w Białymstoku
http://orcid.org/0000-0002-0283-9999