Analiza skuteczności procedury wykonywania europejskiego nakazu aresztowania

Tomasz Słapczyński

Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0002-9636-1673Abstrakt

The European Arrest Warrant (hereinafter ENA) is the result of the development of legislation and practice in the field of cooperation in criminal
matters as well as freedom, justice and security of the European Union. The development of integration between countries also concerns the sphere of
justice. In connection with the cooperation of various bodies and institutions of European countries, certain systems are being developed to facilitate the
application of law across borders. One such system is the European Arrest Warrant. It is undoubtedly the result of the introduction of simplified crossborder judicial proceedings. Its regulations include the transfer of suspects and accused persons for the purposes of prosecution of crimes or execution of a prison sentence or application of a precautionary measure consisting in thedeprivation of liberty. The first part of the article will present the EAW procedure, together with its key elements determining the effectiveness of this instrument. The second part of the work presents an analysis of the effectiveness of the EAW based on available Statistical information and analysis of available literature.


Słowa kluczowe:

European arrest warrant, EU law, Criminal law, international cooperation.


Buczma S., Hara M., Kierzynka R., Kołodziejski P., Milewski A., Ostropolski T., Komentarz do przepisów K.P.K. regulujących wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania; Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, Warszawa 2016.

Frąckowiak K., Wypadek mniejszej wagi w prawie karnym skarbowym, „Studia Prawnoustrojowe” 2019, nr 44.

Gabriel-Węglowski M., Właściwość miejscowa sądu do wydania europejskiego nakazu aresztowania, https://sip.lex.pl/#/publication/419640813 (data dostępu: 10.12.2019).

Gajda A., Europejski nakaz aresztowania a ochrona praw jednostki, „Europejski Przegląd Sądowy” 2007, nr 7.

Górski A., Europejskie ściganie karne. Zagadnienia ustrojowe, Kraków 2010.

Hofmański P. (red.), Europejski nakaz aresztowania w teorii i praktyce państw członkowskich Unii Europejskiej, opublikowano: Oficyna 2008, https://sip.lex.pl/#/monograph/369187578/3 (data dostępu: 10.12.2019).

Hudzik M., Europejski nakaz aresztowania a nieletni sprawcy czynów zabronionych, „Europejski Przegląd Sądowy” 2006, nr 8.

Kuczyński K., Znaczenie Europejskiego Nakazu Aresztowania w zwalczaniu terroryzmu w Unii, Europejskiej, „Studia Europejskie” 2005, nr 1.

Lach A., Problemy funkcjonowania europejskiego nakazu aresztowania, „Europejski Przegląd Sądowy” 2006, nr 11.

Ostropolski T., Zasada proporcjonalności a europejski nakaz aresztowania, „Europejski Przegląd Sądowy” 2013, nr 3.

Sakowicz A. (red.), Boratyńska K.T., Czarnecki P., Górski A., Królikowski M., Warchoł M., Ważny A., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2016, komentarz do art. 607a k.p.k.

Stefanicki R., Europejski nakaz aresztowania w świetle ostatniego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 5.

Świętochowska E., Europejski nakaz aresztowania także wobec nieletniego, https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1099680,europejski-nakaz-aresztowania-nieletni.html, (data dostępu: 10.12.2019).

Trzcińska J., Europejski nakaz aresztowania a ekstradycja w prawie polskim, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 6.
Pobierz


Opublikowane
2019-12-31

Cited By /
Share

Słapczyński, T. (2019). Analiza skuteczności procedury wykonywania europejskiego nakazu aresztowania. Studia Prawnoustrojowe, (46), 385–394. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/5352

Tomasz Słapczyński 
Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0002-9636-1673