Rzut oka na prawnokarne instrumenty zapobiegania i zwalczania przestępczości o charakterze terrorystycznym w polskim prawie karnym (uwagi poświęcone pamięci Pana Profesora Stanisława Pikulskiego)

Wojciech Cieślak

WPiA UWM w Olsztynie


Abstrakt

Twórczość naukowa Profesora Stanisława Pikulskiego niewątpliwie ugruntowuje wiele istotnych zagadnień związanych z rozwojem nauk penalnych. Szczególnej atencji wymaga problematyka terroryzmu, a zwłaszcza odniesienie do prawnych środków zapobiegania i zwalczania tego zjawiska. Niniejsze opracowanie ujmuje m.in. zagadnienia związane z zasadnością wprowadzenia do polskiego systemu prawnego definicji przestępstwa o charakterze terrorystycznym i odpowiedniego zaostrzenia kar za przestępstwa tego typu. Podejmowane refleksje przedstawione są na tle rozważań naukowych podjętych przez Profesora Stanisława Pikulskiego w wymienionym zakresie.   Niewątpliwie także zaostrzono ustawowy wymiar kary za czyny o charakterze terrorystycznym. Jak się wydaje, wprowadzone w ostatnim czasie przepisy tworzą spójny i, jak się wydaje, szczelny system norm umożliwiających zapobieganie i zwalczanie przestępczości o charakterze terrorystycznym. Trudno jednak jednoznacznie oceniać ich skuteczność, podobnie zresztą jak skuteczność rozwiązań instytucjonalnych, organizacyjnych czy strategicznych, funkcjonujących w naszym kraju. Powodem jest niewielkie, wręcz śladowe występowanie czynów o charakterze terrorystycznym. Nie zwalnia to jednak z obowiązku stałego monitorowania zjawiska oraz elastycznego reagowania (także w wymiarze odpowiedniego kształtowania uregulowań prawnych) na każde niepokojące sygnały.


Słowa kluczowe:

prawo karne, terroryzm, akt terrorystyczny, terror kryminalny, bezpieczeństwo


M.A. Kędzierski, Przeciwdziałanie i zwalczanie finansowania terroryzmu w Polsce, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019   Google Scholar

S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wydanie 6, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017   Google Scholar

V-Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks kary. Komentarz, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2018   Google Scholar

S. Pikulski, Prawne środki zwalczania terroryzmu, wyd. UWM, Olsztyn 2000   Google Scholar

S. Pikulski, Karnomaterialne i kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa państwa, wyd. UOP, Warszawa 1996   Google Scholar

J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017   Google Scholar

S. Wojciechowski, Terroryzm. Analiza pojęcia, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2009, Nr 1, s. 54-60   Google Scholar

K. Wiak, Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi, wyd. KUL, Lublin 2009   Google Scholar

A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 3, wyd. C.H. Beck   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-05-22

Cited By /
Share

Cieślak, W. (2021). Rzut oka na prawnokarne instrumenty zapobiegania i zwalczania przestępczości o charakterze terrorystycznym w polskim prawie karnym (uwagi poświęcone pamięci Pana Profesora Stanisława Pikulskiego). Studia Prawnoustrojowe, (52). https://doi.org/10.31648/sp.5732

Wojciech Cieślak 
WPiA UWM w Olsztynie