Projekt zmian w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w świetle wskazań decyzji ramowej Rady Europy 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.Urz. WE Nr 164, z późn. zm.)

Marta Werbel-Cieślak

UWM w Olsztynie


Abstrakt

Przedmiotem i celem niniejszych rozważań jest wskazanie i omówienie unormowań związanych z projektowaną zmianą Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary z dnia 28 października 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 197 poz. 1661 ze zm.) Wymieniona problematyka o charakterze  materialnoprawnym (w zakresie  ukształtowania przesłanek odpowiedzialności podmiotów zbiorowych) koreluje z zagadnieniami procesowymi dotyczącymi zmian regulacji prawnych w wymienionym zakresie. W opracowaniu sformułowano postulaty de lege ferenda, zwłaszcza odnośnie zdynamizowania postępowań prowadzonych na podstawie wymienionej Ustawy. Nadto, wskazano na  zagrożenia, w sferze prawa karnego oraz ekonomiki, jakie mogą zaistnieć  po wejściu w życie proponowanych zmian.


Słowa kluczowe:

prawo karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karne, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych


M.A. Kędzierski, Przeciwdziałanie i zwalczanie finansowania terroryzmu w Polsce, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019   Google Scholar

S. Pikulski, Prawne środki zwalczania terroryzmu, wyd. UWM, Olsztyn 2000   Google Scholar

M. Werbel-Cieślak, Rola przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w polskim systemie prawnej ochrony środowiska, wyd. Difin, Warszawa 2014   Google Scholar

S. Waltoś, Wędrowanie po wyspach pamięci, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2019   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-05-22

Cited By /
Share

Werbel-Cieślak, M. (2021). Projekt zmian w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w świetle wskazań decyzji ramowej Rady Europy 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.Urz. WE Nr 164, z późn. zm.). Studia Prawnoustrojowe, (52). https://doi.org/10.31648/sp.5733

Marta Werbel-Cieślak 
UWM w Olsztynie