Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 14 stycznia 2020 r., sygn. akt I SA/Ol 749/19

Tomasz Tadeusz Majer

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2016 r., sygn. akt SK 31/14 zmienił normatywną treść m.in. art. 64 § 1 pkt 4 i art. 64 § 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji , derogując je w zakresie, w jakim nie określają maksymalnej wysokości opłaty za dokonane czynności egzekucyjne. W konsekwencji ustalanie wysokości opłat egzekucyjnych stało się wysoce skomplikowane. Przepisy zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny nie zostały usunięte z porządku prawnego. Jednocześnie brak jest w porządku prawnym, postulowanego przez Trybunał limitu opłat egzekucyjnych. Sąd Administracyjny w Olsztynie zaproponował metodę uzupełnienia tej luki prawnej w oparciu o stosowanie analogi z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zaproponowana przez WSA w Olsztynie metoda korekty wysokości ustalanych opłat egzekucyjnych stanowi bardzo ciekawą formę wcielenia w życie zaleceń Trybunału, która tworzy przewidywalny i weryfikowalny mechanizm ustalania wysokości opłat, co odpowiada wymogom zasady zaufania obywatela do państwa oraz zasady pewności prawa.


Słowa kluczowe:

procedura administracyjna, niezbędność, uciążliwość, egzekucja administracyjna


Dąbrowski M., Funkcje Trybunału Konstytucyjnego związane z hierarchiczną kontrolą konstytucyjności prawa, E-Seria Monografie Wydziału Prawa i Admimistracji UWM, Wyd. UWM, Olsztyn 2015.   Google Scholar

Dąbrowski M., Spór o wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego – głos w dyskusji, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2017, nr 2(36).   Google Scholar

Głazek E., Luki prawne w aktach prawnych dotyczących kultury, „Zarządzanie w Kulturze” 2014, t. 15, nr 4.   Google Scholar

Janas K., O niektórych skutkach prawnych i wątpliwościach, jakie rodzą orzeczenia zakresowe Trybunału Konstytucyjnego – uwagi na marginesie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r., sygn. K 29/13, „Studia Prawa Publicznego” 2016, nr 3(15).   Google Scholar

Kosiarski M., Zakres stosowania analogii legis w prawie administracyjnym (cześć I), „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2003, nr 1.   Google Scholar

Koszowski M., O lukach w prawie rzadko spotykanych słów kilka, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2013, nr 1(6).   Google Scholar

Majer T., Skutki zakresowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2016 r. dla ustalania opłat egzekucyjnych. Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych, „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” 2020, nr 9(2).   Google Scholar

Majer T., Zasada ogólna zaufania obywateli do władzy publicznej, [w:] P. Krzykowski (red.), Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego, WPiA, Olsztyn 2017.   Google Scholar

Morawski L., Zasady wykładni prawa, TNOiK, Toruń 2010.   Google Scholar

Nowacki J., Analogia legis, PWN, Warszawa 1966.   Google Scholar

Nowicki D., Miejsce orzeczeń interpretacyjnych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 2012, nr 10.   Google Scholar

Osajda K., Koncepcja orzeczenia zakresowego a wątpliwości na tle skutków orzeczeń TK, [w:] M. Bernatt, J. Królikowski, M. Ziółkowski (red.), Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sferze stosowania prawa, Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego, t. XLVIII, Buiro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2013.   Google Scholar

Podkowik J., Charakter prawny i skutki wyroków stwierdzających niekonstytucyjność pominięcia prawodawczego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2017, nr 2(71).   Google Scholar

Skorczyńska E., Luka w prawie. Istota zjawiska oraz jego znaczenie dla prawa administracyjnego, C.H. Beck, Warszawa 2017.   Google Scholar

Szubielska D., Koszty egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Podatkowy” 2017, nr 5.   Google Scholar

Woś T., Wyroki interpretacyjne i zakresowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Studia Iuridica Lublinensia” 2016, t. 25, nr 3.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-29

Cited By /
Share

Majer, T. T. (2021). Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 14 stycznia 2020 r., sygn. akt I SA/Ol 749/19. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.5832

Tomasz Tadeusz Majer 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie