Wsparcie inwestycji przywracających potencjał produkcji rolnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (rozwiązania prawne i praktyka)


Abstrakt

Artykuł koncentruje się na analizie rozwiązań normatywnych zawartych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 odnośnie instrumentu pomocy o nazwie „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie czy i w jakim stopniu wymieniona forma wsparcia chroni producenta rolnego i zapewnia trwałość jego gospodarowania. Zgodnie z założeniami to działanie ma promować środki naprawcze, które służą ograniczeniu skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof. Przyczynę słabego wykorzystania przysługujących w ramach tego działania środków stanowi warunek spełnienia jednocześnie dwóch przesłanek do otrzymania pomocy, czyli szkody co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej oraz zniszczenia trwałego składnika gospodarstwa. Narzędzie to nie wpływa w znaczący sposób na ochronę warsztatu producentów rolnych i wymaga zmian legislacyjnych. Na podstawie analizy materiału badawczego przedstawione zostały wnioski końcowe wskazujące na ewentualne zmiany, które należy wdrożyć projektując założenia przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.


Słowa kluczowe:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, pomoc finansowa, klęska żywiołowa, inwestycje, gospodarstwo rolne


Błażejczyk P., Kazimierczuk M., Wymagania dotyczące posiadania nieruchomości rolnych w wybranych działaniach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, „Studia Prawnoustrojowe” 2018, nr 39.   Google Scholar

Budzinowski R., Przyrodniczo-techniczny czynnik rozwoju prawa rolnego, „Przegląd Prawa Rolnego” 2006, nr 1.   Google Scholar

Budzinowski R., Status prawny rolnika jako przedsiębiorcy (zagadnienia wybrane), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2002, nr 3.   Google Scholar

Budzinowski R., Suchoń A., Relacje gospodarstwa rolnego i przedsiębiorstwa rolnego w świetle publicznych mechanizmów ich wspierania, [w:] P. Litwiniuk (red.), Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, Warszawa 2015.   Google Scholar

Czy wsparcie UE dla przemysłu przetwórstwa spożywczego w sposób skuteczny i wydajny zwiększało wartość dodaną produktów rolnych?, sprawozdanie specjalne nr 1, Europejski Trybunał Obrachunkowy, 2013.   Google Scholar

Giemza K., Kształtowanie się współczesnego modelu europejskiego rolnictwa a kwestia agrarna, [w:] P. Litwiniuk (red.), Kwestia agrarna. Zagadnienia prawne i ekonomiczne, Warszawa 2016.   Google Scholar

Giemza K., Wdrożenie funduszy europejskich w polskim rolnictwie na przykładzie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, „Studia z Polityki Publicznej” 2017, nr 3.   Google Scholar

Jarosiewicz M., Kozikowska K., Wujczyk M., Prawo rolne, Warszawa 2011.   Google Scholar

Jeżyńska B., Producent rolny jako przedsiębiorca, Lublin 2008.   Google Scholar

Jędrzejczyk I., Identyfikacja ryzyka na potrzeby ochrony ubezpieczeniowej sektora rolnego, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2008, nr 4.   Google Scholar

Jurcewicz A., Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, [w:] P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa 2019.   Google Scholar

Jurcewicz A., Kozłowska B., Tomkiewicz E., Wspólna polityka rolna. Zagadnienia prawne, Warszawa 2007.   Google Scholar

Kazimierczuk M., Zasady funkcjonowania państwa podczas stanu klęski żywiołowej w III RP, „Studia Prawnoustrojowe” 2005, nr 4.   Google Scholar

Kiryluk-Dryjska E., Alokacja środków finansowych na wybrane działania PROW 2014–2020 z wykorzystaniem optymalizacji liniowej, „Journal of Agrobusiness and Rural Development” 2014, nr 3.   Google Scholar

Kremer E., Ubezpieczenia majątkowe rodzinnych gospodarstw rolnych, [w:] P. Litwiniuk (red.), Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, Warszawa 2015.   Google Scholar

Kuś A., Rodzaje kompetencji Unii Europejskiej a unijna polityka podatkowa, „Studia z Polityki Publicznej” 2014, nr 2.   Google Scholar

Lipińska I., Prawne aspekty zarządzania ryzykiem w działalności rolniczej, Warszawa 2019.   Google Scholar

Lipińska I., Prawne determinanty bioasekuracji zwierząt gospodarskich w Unii Europejskiej i Polsce, [w:] P. Litwiniuk (red.), Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej. Aspekty prawne, Warszawa 2017.   Google Scholar

Litwiniuk P., Pozycja samorządu województwa w zakresie wdrażania działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, [w:] P. Litwiniuk (red.), Samorząd terytorialny w procesie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich, Warszawa 2015.   Google Scholar

Litwiniuk P., Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jako dokument programowy i źródło prawa rolnego, Warszawa 2018.   Google Scholar

Mickiewicz A., Mickiewicz B., Charakterystyczne cechy nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2014, t. XVII.   Google Scholar

Niewiadomski A., Polityka rozwoju obszarów wiejskich, [w:] P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa 2019.   Google Scholar

Prutis S., Dobór instrumentów prawnych służących wsparciu rozwoju obszarów wiejskich, „Studia Iuridica Agraria” 2009, t. VII.   Google Scholar

Rembisz W., Kwestie ryzyka, cen, rynku, interwencji i stabilności dochodów w rolnictwie, Warszawa 2013.   Google Scholar

Spychalski M., Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na rozwój sektora rolnego i obszarów wiejskich w Polsce – przewidywane korzyści i koszty w pierwszych latach członkostwa, „International Journal of Management and Economics” 2004, vol. 16.   Google Scholar

Stankiewicz D., Polityka rozwoju rolnictwa i wsi, „Studia BAS” 2008, nr 12.   Google Scholar

Stoksik J., Projektowanie pomocy unijnej w dziedzinie polityki rozwoju obszarów wiejskich, „Studia Iuridica Agraria” 2013, t. XI.   Google Scholar

Suchoń A., Wybrane zagadnienia prawne pomocy de minimis w rolnictwie, „Przegląd Prawa Rolnego” 2011, nr 1.   Google Scholar

Tomkiewicz E., Bocheński M., Polityka rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie lat 2014–2020 w kontekście nowych wyzwań, „Studia Iuridica Agraria” 2012, t. X.   Google Scholar

Wigier M., Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich, Warszawa 2011.   Google Scholar

Włodarczyk E., Klęska żywiołowa lub ekologiczna, [w:] E. Włodarczyk, I. Cytlak (red.), Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych. Z teorii i praktyki pracy socjalnej, Poznań 2011.   Google Scholar

Wojciechowski P., Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jako podstawowy instrument polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, [w:] P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa 2019.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-03-31

Cited By /
Share

Kazimierczuk, M. (2021). Wsparcie inwestycji przywracających potencjał produkcji rolnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (rozwiązania prawne i praktyka). Studia Prawnoustrojowe, (51). https://doi.org/10.31648/sp.6393

Marcin Kazimierczuk 
UWM
http://orcid.org/0000-0002-0295-5113