Zmiany w Kodeksie postępowania karnego na podstawie „ustaw covidowych”


Abstrakt

Artykuł porusza problematykę związaną z dwoma nowelizacjami kodeksu postępowania karnego na podstawie ustaw mających na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii koronawirusa. W ramach tych nowelizacji dokonano w kodeksie kilku istotnych zmian, którym poświęcić należy więcej uwagi. Dotyczy to szczególnie zdalnego posiedzenia aresztowego oraz rozprawy głównej. Pod adresem tych zmian kierowano liczne wątpliwości, jednak nie wszystkie z nich mogą zostać podzielone jako zasadne. Celem artykułu jest omówienie wprowadzonych zmian i ich konsekwencji na kształt procesu karnego. W konsekwencji tych rozważań należy opowiedzieć się, że wprowadzone zmiany co do zasady zasługują na aprobatę i zmierzają w kierunku usprawnienia procesu karnego, lecz ustawodawca nie ustrzegł się od popełnienia błędów, szczególnie co do zbędności niektórych z wprowadzonych instytucji.


Słowa kluczowe:

proces karny, koronawirus, posiedzenie zdalne, rozprawa zdalna


Eichstaedt K., [w:] D. Świecki (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Art. 1–424, Warszawa 2020.   Google Scholar

Eichstaedt K., [w:] D. Świecki (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 2, Art. 425–673, Warszawa 2020.   Google Scholar

Eischaedt K., [w:] D. Świecki (red.) Kodeks postępowania karnego, t. 1, Komentarz aktualizowany, 2020, LEX.   Google Scholar

Hofmański P., Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2020.   Google Scholar

Kosonoga J., Dyrektywa adaptacji środka zapobiegawczego do sytuacji procesowej, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 12.   Google Scholar

Lach A., [w:] A. Sakowicz (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2020.   Google Scholar

Łukasiewicz A., Tarcza antykryzysowa: areszt stosowany online to fikcyjne prawo do obrony – uważają prawnicy, https://www.rp.pl/Prawo-karne/305279895-Tarcza-antykryzysowa-areszt-stosowany-online-to-fikcyjne-prawo-do-obrony---uwazaja--prawnicy.html.   Google Scholar

Łukasiewicz A., Zdalne posiedzenie aresztowe wejdą w życie wbrew protestom adwokatów, https://www.rp.pl/Prawo-karne/306239989-Zdalne-posiedzenie-aresztowe-wejda-w-zycie-wbrew-protestom-adwokatow.html.   Google Scholar

Mamak K., Zakaz korzystania z serwisów społecznościowych. Propozycja wprowadzenia nowego środka karnego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2016, z. 3   Google Scholar

Nawacki M., [w:] D. Drajewicz (red), Kodeks postępowania karnego, t. 1, Komentarz. Art. 1–424, Warszawa 2020.   Google Scholar

Nawacki M., [w:] D. Drajewicz (red.), Zmiany w KPK wynikające z regulacji COVID-19. Komentarz, Warszawa 2020.   Google Scholar

Opinia do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (druk nr 142).   Google Scholar

Opinia Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej dotycząca projektowanego art. 34 pkt 4 ustawy o opłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 382).   Google Scholar

Rojek-Socha P., Kolejna „tarcza” pozwoli na niekonstytucyjne areszty on-line, https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/posiedzenie-aresztowe-online-narusza-konstytucje-uwazaja-prawnicy,500756.html.   Google Scholar

Stefański R., Zabłocki S. (red.), Kodeks postępowania karnego, t. 2, Komentarz do art. 167–296, Warszawa 2019.   Google Scholar

Wytrykowski K., [w:] D. Drajewicz (red.), Zmiany w KPK wynikające z regulacji COVID-19. Komentarz, Warszawa 2020.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-03-31

Cited By /
Share

Kluza, J. (2021). Zmiany w Kodeksie postępowania karnego na podstawie „ustaw covidowych”. Studia Prawnoustrojowe, (51). https://doi.org/10.31648/sp.6394