Ochrona pracy dzieci i młodocianych na polskim rynku pracy

Krystyna Ziółkowska

UWM
http://orcid.org/0000-0003-4825-0597


Abstrakt

Jednym z podstawowych celów powołanej po I wojnie światowej Międzynarodowej Organizacji Pracy jest walka z wykorzystywaniem dzieci do pracy zarobkowej. Problem ten istniał w świecie od początku dziejów, ale zwrócono na niego uwagę dopiero w czasach rewolucji przemysłowej. Liczne międzynarodowe konwencje podpisywane pod egidą MOP doprowadziły do ustalenia minimalnego wieku, w którym można podjąć pracę. Polska ratyfikując konwencję MOP nr 138, Europejska Kartę Społeczna i Dyrektywę Rady Nr 94/33/WE, zobowiązała się do zagwarantowania prawnego zakazu zatrudniania dzieci. W Konstytucji RP zawarto zapis, że zatrudnianie osób poniżej 16 roku życia do stałej pracy jest zabronione. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie prawnych możliwości wykonywania pracy przez dzieci i młodzież na gruncie aktualnych przepisów prawnych w Polsce.
Bourdillon M., Carothers R., Policy on Children’s Work and Labour, „Children & Society” 2019, vol. 33.   Google Scholar

Derlacz-Wawrowska M., Komentarz do art.190 k.p., [w:] M. Derlacz-Wawrowska, M. Latos-Miłkowska, M. Wujczyk, Kodeks pracy. Komentarz w perspektywie europejskiej i międzynarodowej, Warszawa 2014, LEX.   Google Scholar

Góral Z., Dopuszczalności pracy dzieci w polskim prawie pracy w świetle prawa międzynarodowego i europejskiego, „Monitor Prawa Pracy” 2004, nr 6.   Google Scholar

Maniewska E., Komentarz do art. 204 k.p., [w:] K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2019, LEX   Google Scholar

Prusinowski P., Komentarz do art. 3045, [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, t. 2, Art. 114–304(5),   Google Scholar

Warszawa 2020, LEX.   Google Scholar

Rojek-Socha P., Prawo nie chroni pracujących dzieci, 2019, LEX.   Google Scholar

Rycak A., Komentarz do art. 3045 k.p., [w:] K. Walczak (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2020, Legalis.   Google Scholar

Stelina J., Komentarz do art. 3045, [w:] A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2020, Legalis.   Google Scholar

Suknarowska-Drzewiecka E., Komentarz do art. 191 k.p., [w:] K. Walczak (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2020, Legalis.   Google Scholar

Świątkowski A.M., Konstytucyjne paradygmaty prawa pracy, „Państwo i Prawo” 2014, nr 10, Lex.   Google Scholar

Walczak K., Komentarz do art. 3045 , [w:] W. Muszalski (red.), Kodeks pracy, komentarz, Warszawa 2019.   Google Scholar

Wąż P., Zatrudnianie młodocianych, Warszawa 2009, Legalis.   Google Scholar

Wratny J., Komentarz do art. 3045, [w:] idem, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016, Legalis.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-03-31

Cited By /
Share

Ziółkowska, K. (2021). Ochrona pracy dzieci i młodocianych na polskim rynku pracy. Studia Prawnoustrojowe, (51). https://doi.org/10.31648/sp.6404

Krystyna Ziółkowska 
UWM
http://orcid.org/0000-0003-4825-0597