Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 sierpnia 2017 r., sygn. akt II GSK 1041/17

Przemysław Kuczkowski

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Piotr Pawłowski

Kancelaria adwokacka Piotr Pawłowski


Abstrakt

Przedmiotem glosy do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 sierpnia 2017 r., sygn. II GSK 1041/17 jest zagadnienie stanowienia aktów prawa miejscowego dotyczących stypendiów sportowych ustanowionych i finansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. NSA stwierdził w głosowanym wyroku, że dopuszczalne jest uchwalenie uchwały sejmiku województwa, która przewidywałaby możliwość wstrzymania stypendium sportowego. Akty prawa miejscowego wydawane są na podstawie upoważnienia ustawowego, które nie może zostać przekroczone. Ustawodawca nie przyznał sejmikowi województwa uprawnienia do unormowania wstrzymywania wypłaty stypendiów sportowych.  Wobec tego wyrok NSA należy ocenić krytycznie.

 


Słowa kluczowe:

prawo miejscowe, stypendia sportowe, zawieszenie stypendium sportowego, samorząd terytorialny, jednostka samorządu terytorialnego, uchwalanie aktów prawa miejscowego


Badura M., Basiński H., Kałużny G., Wojcieszak M., [w:] M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcieszak (red.), Ustawa o sporcie. Komentarz, Warszawa 2011, Lex.   Google Scholar

Bułajewski S., Rada gminy jako organ stanowiący, [w:] M. Chmaj (red.), Status prawny rady gminy, Difin, Warszawa 2012.   Google Scholar

Cajsel W., Ustawa o sporcie. Komentarz, 2011, Legalis.   Google Scholar

Daniel P., Forma przyznania przez jednostkę samorządu terytorialnego stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. Glosa do wyroku NSA z dnia 19 marca 2019 r., I OSK 1222/17, „Orzecznictwo w Sprawach Administracyjnych” 2019, nr 3   Google Scholar

Dąbek D., Prawo miejscowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020.   Google Scholar

Jakubowski A., Test decyzji administracyjnej i dopuszczalność modyfikacji trybu jej wydawania aktem podustawowym. Glosa do wyroku NSA z dnia 19 marca 2019 r., I OSK 1222/17, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2020, nr 2.   Google Scholar

Kopacz Z., Publikacja aktów prawa miejscowego w Polsce, E-seria Monografie Wydziału Prawa i Administracji UWM, Olsztyn 2016.   Google Scholar

Krześniak E.J., Ustawa o sporcie. Komentarz, Warszawa 2020, Legalis.   Google Scholar

Malinowski A. (red.), Logika dla prawników, Lexis Nexis, Warszawa 2007.   Google Scholar

Morawski L., Zasady wykładni prawa, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2010.   Google Scholar

Radziewicz P., [w:] P. Tuleja (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. drugie, 2021, Lex.   Google Scholar

Sikora K., Akty prawa miejscowego w ramach konstytucyjnego systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego, „Annales UMCS” 2017, nr 1.   Google Scholar

Świątkiewicz J., Prawo miejscowe pod rządem Konstytucji RP z 1997 r., „Przegląd Legislacyjny” 2000, nr 1.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-29

Cited By /
Share

Kuczkowski, P., & Pawłowski, P. (2021). Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 sierpnia 2017 r., sygn. akt II GSK 1041/17. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.6535

Przemysław Kuczkowski 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Piotr Pawłowski 
Kancelaria adwokacka Piotr Pawłowski