Kryminologiczne i ekonomiczne aspekty bezdomności na przykładzie Białegostoku

Emilia Magdalena Truskolaska

Uniwersytet w Białymstoku

Tadeusz Truskolaski

UwB


Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie zjawiska bezdomności, prawnych aspektów jego funkcjonowania oraz ekonomicznych skutków ponoszonych przez Miasto Białystok. Autorzy podjęli poniższą tematykę gdyż jest ona tematem aktualnym i wymagającym bieżącej analizy. Po zmianie ustrojowej jaka dokonała się w Polsce w 1989 roku wiele problemów społecznych na nowo ujrzało światło dzienne. Zjawisko bezdomności jest jednym z tych, które eskalowało i sprawiło, że zaczęto poszukiwać nowych narzędzi do jego zapobiegania i rozwiązania. Po dziś budzi ono wiele wątpliwości wśród badaczy ponieważ skala i dynamika problemu jest nieustannie zmienna. Bezdomność jest przejawem wykluczenia społecznego z najważniejszych sfer życia. Poniższe opracowanie przedstawia aspekty prawne oraz finansowe bezdomności na przykładzie miasta Białystok. Wieloaspektowa diagnoza stanowi podstawę do efektywnego przeciwdziałania bezdomności i precyzyjnego rozpoznania problemu. 


Słowa kluczowe:

bezdomność; regulacje prawne; koszty bezdomności; miasto; organizacje pozarządowe.


Encyklopedia Popularna PWN, red. A. Karwowski, Warszawa 2017.   Google Scholar

Mędrzycki R., Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności. Studium ad­mi­nis­tra­cyjnoprawne, Warszawa 2017, s. 21-22, cyt. za: A. Lach, Świat społeczny bezdomnych i jego legitymizacje, Ka­towice 2007, s. 22-24.   Google Scholar

Piekut-Brodzka D.M., Bezdomność, Warszawa 2006, s. 17–19.   Google Scholar

Popławski P., Obrazy bezdomnych i bezdomności. Instytucjonalizacja reakcji na problem społeczny, «Polityka Społeczna» 1/2001, s. 7.   Google Scholar

Przymeński A., Bezdomność jako kwestia społeczna we współczesnej Polsce, Poznań 2001, s. 24–25, cyt. za: Homelessness, Report prepared by the study Group on Homelessness, 1991/92 Coordinated Research Programme in the Social Field, Tom 75 1993, s. 20–21.   Google Scholar

Stankiewicz L., Zrozumieć bezdomność, Olsztyn 2002, s. 7.   Google Scholar

Truskolaska E., Kryminologiczne aspekty bezdomności, Warszawa 2019.   Google Scholar

Wygnańska J., Europejska Typologia Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS, www.old.monar.org/download.php?id=1373, (dostęp 2 lutego 2020 r.).   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-05-22

Cited By /
Share

Truskolaska, E. M., & Truskolaski, T. (2021). Kryminologiczne i ekonomiczne aspekty bezdomności na przykładzie Białegostoku. Studia Prawnoustrojowe, (52). https://doi.org/10.31648/sp.6575

Emilia Magdalena Truskolaska 
Uniwersytet w Białymstoku
Tadeusz Truskolaski 
UwB