Kryminalizacja naruszenia ochrony danych osobowych

Maciej Nawacki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji


Abstrakt

Problem zakresu kryminalizacji z art. 107 Ustawy o ochronie danych osobowych ma znaczenie, w sytuacji kiedy przetwarzanie danych osobowych lub zbiorów danych osobowych jest powszechne. Nie jest jasne, w jakim zakresie przepis art. 107 UODO zawiera kryminalizację naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nadto nałożenie sankcji karnych za naruszenie prawa krajowego ochrony danych osobowych i sankcji administracyjnych nie powinno prowadzić do naruszenia zasady ne bis in idem. Niewątpliwie staranniejsza redakcja art. 107 UODO przyczyniłaby się do uniknięcia wielu wątpliwości związanych z wykładnią tego przepisu. Artykuł dotyczy analizy naruszenia ochrony danych osobowych. Celem niniejszego opracowania jest wykładnia znamion „niedozwolonego” i „nieuprawnionego przetwarzania danych osobowych”. Kluczowe jest ustalenie znaczenia i wzajemnego związku tych terminów oraz naruszenia ochrony danych osobowych. Umiejętne wykorzystanie reguł interpretacyjnych znanych z prawa karnego i prawa administracyjnego pozwala na pociągnięcie przestępców do odpowiedzialności za najpoważniejsze naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych. Autor zwraca uwagę na związek między ogólnymi warunkami uprawnień naprawczych, nakładaniem kar administracyjnych, a naruszeniem danych osobowych. Analiza prawna wskazuje, że pojęcie naruszenia danych osobowych determinuje zakres kryminalizacji przestępstwa nielegalnego przetwarzania danych osobowych.


Słowa kluczowe:

dane osobowe, naruszenie ochrony danych osobowych, prawo karne, kary administracyjne, przestępstwo nielegalnego przetwarzania danych osobowych, kryminalizacja


Dattenschutz-Grundverordnung. Bundesdatenschutzgesetz. Kommentar, pod red. J. Kühling, B. Buchner, München 2020   Google Scholar

Kodeks postępowania karnego. Tom. I Komentarz. Art. 1-424, pod red. D. Drajewicza, Warszawa 2021   Google Scholar

Krzysztofek M., Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2014   Google Scholar

Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007   Google Scholar

Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2006   Google Scholar

Nowak P., O skutkowości przestępstw formalnych, Zeszyty Prawnicze, t. 14, nr 1 z 2014 r, s. 159 – 175.   Google Scholar

Ochrona danych osobowych. Przewodnik po ustawie i RODO z wzorami, pod red. M. Gawrońskiego, Warszawa 2018   Google Scholar

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz pod. red. M. Sakowskiej- Baryła, Warszawa 2018   Google Scholar

System Prawa Karnego. T. 11. Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe. pod. red.. M. Bojarskiego, Warszawa 2014   Google Scholar

Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz pod red. P. Litwińskiego, Warszawa 2018   Google Scholar

Źródła prawa karnego. System Prawa Karnego. Tom 2, pod red. T. Bojarskiego, Warszawa 2011   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-05-22

Cited By /
Share

Nawacki, M. (2021). Kryminalizacja naruszenia ochrony danych osobowych. Studia Prawnoustrojowe, (52). https://doi.org/10.31648/sp.6615

Maciej Nawacki 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji