Warunki dopuszczenia do wykonywania zawodu kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. Część 1. Porównanie zawodów policjanta służby prewencyjnej i kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

Piotr Dariusz Bogdalski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

Przedmiotem pierwszej części artykułu są zawody kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz policjanta służby prewencyjnej. Jednocześnie celem prowadzonych rozważań było ustalenie podobieństw wspomnianych zawodów w zakresie statusu oraz obszaru zadań instytucji, na rzecz których są one wykonywane, zakresu charakterystycznych dla nich zadań zawodowych oraz specyficznych środków służących ich realizacji, a także zbieżności podstawowych zagrożeń zawodowych. Prezentowane w pracy rozważania prowadzą do wniosku, że zawód kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej pozostaje w bliskim pokrewieństwie do zawodu policjanta służby prewencyjnej. Zawody te są bowiem wykonywane w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego państwa, mają zbieżny katalog zawodowych zadań oraz środków ich realizacji, do których należą m.in. możliwość korzystania z środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Są z nimi także związane analogiczne zagrożenia zawodowe. Do podstawowych, występujących między nimi odmienności można zaliczyć miejsce wykonywania czynności ochronnych, oraz źródło finansowania i misję podmiotów zatrudniających osoby, które je wykonują. Powyższe ustalenia będą podstawą dalszych rozważań, prowadzonych w drugiej części artykułu. Jego celem będzie ustalenie różnic występujących w obrębie przesłanek dopuszczenia do wykonywania analizowanych zawodów oraz oceny ich zasadności.

 


Słowa kluczowe:

Part 1: qualified physical security guard, uniformed police officer, security and public order. Part 2: private security services, job requirements for a qualified physical security guard, police recruitment criteria


Część 1:
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa: 2013.
Bogdalski P., Bezpieczeństwo kadrowe Policji na przykładzie przesłanek doboru do służby, Szczytno 2015.
Bolesta S., Pojęcie porządku publicznego w prawie administracyjnym, Studia Prawnicze 1983, nr 1.
Dobkowski J., Zasady organizacji Policji [w:] El. Ura, S. Pieprzny (red.), Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeszów 2010.
Dobkowski J., Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży, Warszawa 2007.
Dyduch L., Maciejczyk R., Wybrane formy organizacyjne działań podmiotów uprawnionych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Część I, Środki przymusu bezpośredniego i broń palna. Warszawa 2012.
Garlicki L., Zubik M. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, Warszawa 2016.
Hanausek T., Ustawa o Policji. Komentarz, Kraków 1996.
Jabłońska-Bonca J., Prywatna ochrona bezpieczeństwa. Koncepcje – podmioty – zadania – normy – konteksty, Warszawa 2017.
Jovanovic P., Modelling of Relationship Between Natural and Man-made Hazards [w:] Mohammed I. El-Sabh, Tad S. Murty (red.) Natural and Man-Made Hazards, Springer Science & Business Media 2012.
Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2006.
Osierda A., Prawne aspekty pojęcia bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego, Studia Iuridica Lublinensia 2014, nr 3.
Pieprzny S., Podmioty prywatne w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego [w:] J. Supernat (red.) Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wrocław 2009.
Pieprzny S., Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym, Rzeszów 2007.
Stahl M., Cechy administracji [w:] M. Stahl (red.), Prawo admini¬stracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2012.
Ura Ed., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego [w:] Ed. Ura (red.), Prawo administracyjne, cz. 2, Rzeszów 1997.
Ura E., Pieprzny S., Pado T., Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym [w:] J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Kraków 2007.
Zaborowski J., Prawne środki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, Warszawa 1977.
Pobierz


Opublikowane
2021-05-22

Cited By /
Share

Bogdalski, P. D. (2021). Warunki dopuszczenia do wykonywania zawodu kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. Część 1. Porównanie zawodów policjanta służby prewencyjnej i kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. Studia Prawnoustrojowe, (52). https://doi.org/10.31648/sp.6627

Piotr Dariusz Bogdalski 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie