Wybrane kategorie przestępczości w krajach członkowskich Unii Europejskiej w świetle danych statystycznych Eurostatu

Emilia Jurgielewicz-Delegacz

Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku


Abstrakt

Przestępczość jest zjawiskiem społecznym, które wpływa na wiele innych aspektów związanych m.in. z funkcjonowaniem państwa, poczuciem bezpieczeństwa obywateli. Dlatego informacje na temat skali tego zjawiska oraz jego przyczyn są niezwykle potrzebne do podejmowania działań zwalczających przestępczość czy profilaktycznych. W Unii Europejskiej państwa członkowskie gromadzą informacje na temat przestępstw na poziomie krajowym, a następnie przekazują do Eurostatu. Jednakże zbieranie, opracowywanie danych pochodzących z różnych systemów prawnych, z państw, gdzie w odmienny sposób rejestruje się informacje o przestępstwach jest zadaniem trudnym. Niemniej jednak, badacze podejmują trud analizy tych danych, wskazując, iż wiele rodzajów przestępstw charakteryzuje trend spadkowy (widoczne jest to także dla przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu, omówionych w tekście). Wśród zmiennych wpływających na różne skale przestępczości w krajach UE wskazuje się aspekty związane z kulturą prawną, rozwojem społeczeństwa i gospodarki, liczbą funkcjonariuszy policji na 100 000 mieszkańców czy stopą bezrobocia. Biorąc powyższe pod uwagę, celem przedkładanego opracowania się stała się analiza wybranych kategorii przestępczości (przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu) w krajach członkowskich Unii Europejskiej na podstawie danych statystycznych Eurostatu


Słowa kluczowe:

przestępczość, przestępczość w Unii Europejskiej, Europstat, Europejski Urząd Statystczny


Adamczyk M., Przestępczość w krajach członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004-2010, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje” 2014, nr 16.   Google Scholar

Bąk I., Cheba K., Przestępczość w krajach członkowskich Unii Europejskiej – analiza statystyczna, „Studia i Prace WNEiZ US” 2018, nr 54/3.   Google Scholar

Gruszczyńska B., Międzynarodowe statystyki przestępczości, (w:) A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas przestępczości w Polsce 5, Warszawa 2015, s. 183.   Google Scholar

Redo S., Kryminologiczne aspekty wzrostu gospodarczego, (w:) E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, Warszawa 2019.   Google Scholar

Redo S., Kryminologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju społeczeństw, (w:) E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, Warszawa 2019.   Google Scholar

Wierzbicka A., Żółtaszek A., Analiza bezpieczeństwa publicznego w krajach europejskich, „Wiadomości Statystyczne” 2015, nr 8.   Google Scholar

Usewicz T., Brexit i jego konsekwencje dla wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2017, vol. 11, nr 1.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-05-22

Cited By /
Share

Jurgielewicz-Delegacz, E. (2021). Wybrane kategorie przestępczości w krajach członkowskich Unii Europejskiej w świetle danych statystycznych Eurostatu. Studia Prawnoustrojowe, (52). https://doi.org/10.31648/sp.6635

Emilia Jurgielewicz-Delegacz 
Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku