„Tożsamość kościoła” jako kryterium uznania sprawy za sprawę „wewnętrzną” kościołów i związków wyznaniowych w wyrokach niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Kilka uwag krytycznych

Paweł Polaczuk
Abstrakt

Autor analizuje rozumowanie niemieckiego  Federalnego Trybunału Konstytucyjnego dotyczące wykładni zwrotu „swoje sprawy” (sprawy własne) z art. 137 ust. 3 Konstytucji Weimarskiej w zw. z art. 140 Ustawy Zasadniczej. W wyrokach  z 16 października 1968 r. (BVerGE 24,236) z 21 września 1976 r.  (BVerfGE 42, 312) Trybunał odsyła do pozakonstytucyjnego pojęcia tożsamości kościoła jako kryterium uznania określonej sprawy za przynależną do spraw wewnętrznych kościoła z „natury rzeczy”. Spory dotyczące tych  spraw są wyłączone spod władztwa jurysdykcyjnego państwa w prawie publicznym Republiki Federalnej Niemiec. Analiza rozumowań Trybunału ujawnia jednak liczne niedostatki. Zdaniem autora, pojęcie tożsamości kościoła nie uściśla formuły natury rzeczy w sposób adekwatny do powojennych warunków ustrojowych. Jakkolwiek Trybunał bada oddziaływania aktywności kościoła w sferze „zewnętrznej”, to czyni to w  oparciu nieobiektywne,  historyczne źródła i umowy administracyjne. Wykładni pojęcia „swoje sprawy” ciąży także odstąpienie od  odniesienia się do zakresów art. 4 Ustawy Zasadniczej i inkorporowanego do tego aktu normatywnego art. 137 ust. 3 Konstytucji Weimarskiej.

 

Słowa klucze: wolność wyznania, sumienia i światopoglądu, kościół, związek wyznaniowy, konstytucja, tożsamość kościoła, spór publicznoprawny, wykładnia   


Słowa kluczowe:

wolność wyznania, sumienia i światopoglądu, kościół, związek wyznaniowy, konstytucja, tożsamość kościoła, spór publicznoprawny, wykładnia


Czernak G., Rechtsnatur und Legitimation der Verträge zwischen Staat und Religionsgemeinschaften, „Der Staat” 2000, t. 39.   Google Scholar

Huber E.R., Deutsche Verfassungsgeschichte (seit 1789), Band IV, Die Weimarer Reichsverfassung, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart–Berlin–Köln–Mainz 1981.   Google Scholar

Isak A., Selbstverständnis der Kirchen und Religionsgemeinschaften und seine Bedeutung für die Auslegung staatlichen Rechts, Duncker und Humblot Verlag, Berlin 1994.   Google Scholar

Kästner K.H., Staatliche Justizhoheit und religiöse Freiheit. Über die Frage nach der staatlichen Kompetenz zur Rechtsschutzgewährung im Wirkungsbereich der Kirchen und Religionsgemeinschaften, J.C.B. Mohr, Tübingen 1991.   Google Scholar

Knopp F., Schenke W.R., Schenke R.P. (red.), Verwaltungsgerichtsordnung. Kommentar, 13. Auflage, C.H. Beck, München 2013.   Google Scholar

Mikat P., Das Verhältnis von Kirche und Staat im Lande Nordrhein-Westfalen in Geschichte und Gegenwart, Springer Verlag, Wiesbaden 1966.   Google Scholar

Munsonius H., Quo vadis Staatskirchenrecht – Aktuelle Fragen an das Verhältnis von Staat und Kirche in Deutschland, „Die Öffentliche Verwaltung” 2013, z. 3.   Google Scholar

Polaczuk P., Głośne dzwony kościelne jako szkodliwe oddziaływanie na środowisko w niemieckim porządku prawnym. Kilka uwag, „Studia Prawnoustrojowe” 2021, nr 54.   Google Scholar

Polaczuk P., O autonomii szpitala należącego do Kościoła. Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego RFN w tzw. sprawie szpitali wyznaniowych, [w:] A. Bauknecht, P. Polaczuk (red.), Prawne i etyczne problemy współczesnej medycyny, epubli GmbH, Olsztyn 2018.   Google Scholar

Polaczuk P., Zarządzający szpitalem podmiotem wolności wyznania. Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego RFN w tzw. Sprawie Goch, [w:] A. Bauknecht, P. Polaczuk (red.), Prawne i etyczne problemy współczesnej medycyny, epubli GmbH,   Google Scholar

Olsztyn 2018.   Google Scholar

Weiβ W., Gleichheit oder Privilegien? – Zur Stellung öffentlich-rechtlicher Religionsgemeinschaften, „Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (KritV)” 2000, nr 83(1).   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-09-20

Cited By /
Share

Polaczuk, P. (2022). „Tożsamość kościoła” jako kryterium uznania sprawy za sprawę „wewnętrzną” kościołów i związków wyznaniowych w wyrokach niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Kilka uwag krytycznych. Studia Prawnoustrojowe, (57). https://doi.org/10.31648/sp.6640

Paweł Polaczuk