Przestępstwo manipulacji instrumentem finansowym (manipulacji na rynku) w perspektywie reguł prawa karnego międzyczasowego

Szymon Pawelec

Uniwersytet Warszawski


Abstrakt

Art. 183 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nie określa znamion strony przedmiotowej przestępstwa manipulacji. Formułuje jedynie normę sankcjonującą. Rekonstrukcja normy sankcjonowanej wymaga wykładni szerokiego zbioru przepisów administracyjnych. Jednocześnie zarówno przepis centralny, jak i przepisy uzupełniające na przestrzeni ostatnich lat ulegały zmianom. Celem artykułu jest próba odtworzenia najkorzystniejszego – z punktu widzenia reguły intertemporalnej z art. 4 § 1 k.k – układu przepisów składających się na normę kryminalizującą manipulację. Autor, analizując poziom określoności normy karnej, wskazuje na zasadnicze trudności jej rekonstrukcji tak w stanie aktualnym, jak i w stanach przeszłych. Ponadto przedstawia argumenty na to, że w okresie od 3 lipca 2016 roku a 6 maja 2017 roku w polskim systemie prawnym nastąpiła całkowita depenalizacja manipulacji instrumentem finansowym.


Słowa kluczowe:

Manipulacja na rynku, manipulacja instrumentem finansowym, przyjęte praktyki rynkowe, określoność normy prawnokarnej, depenalizacja


Błachnio-Parzych A., Kryminalizacja manipulacji instrumentami finansowymi, Wolters Kluwer, Warszawa 2011   Google Scholar

Bojarski J., Kalinowski M., Składanie zleceń lub dokonywanie transakcji na rynku w celu dokonania optymalizacji podatkowej a manipulacja karalna na podstawie art. 183 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, „Studia Iuridica Toruniensia” 2016, nr 1   Google Scholar

Bojarski T., Glosa do uchwały SN z 12 marca 1996 r., I KZP 2/96, „Państwo i Prawo” 1997, z. 4   Google Scholar

Buchała K, Zoll A., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz., Kraków 1998   Google Scholar

Giezek J. (red.) Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz., wydanie elektroniczne LEX 2021   Google Scholar

Górniok O., Reguły dotyczące zasięgu czasowego i zbiegu przepisów na tle ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, „Przegląd Sądowy” 1995, nr 5   Google Scholar

Konarska-Wrzosek V. (red.), Kodeks karny. Komentarz., Warszawa 2020   Google Scholar

Królikowski M., Zawłocki R. (red.) Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Art. 1–116., Warszawa 2017   Google Scholar

Pająk M., Rycerski A., (De)penalizacja nadużyć na rynku w kontekście stosowania rozporządzenia MAR i dyrektywy MAD II, „Przegląd Prawa Handlowego” 2017, nr 4   Google Scholar

Stec M. (red.), Prawo instrumentów finansowych. System Prawa Handlowego, Warszawa 2016   Google Scholar

Stefański R.A., Ustawa względniejsza dla sprawcy, „Prokuratura i Prawo” 1995, nr 9   Google Scholar

Szewczyk J., Przestępstwo rynkowej manipulacji w kontekście postanowień dyrektywy w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku, „Palestra” 2018, nr 3   Google Scholar

Wierzbowski M., Sobolewski L., Wajda P. (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz., Warszawa 2018   Google Scholar

Wróbel W., Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym, Kraków 2003   Google Scholar

Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część Ogólna. Warszawa 2012   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-05-22

Cited By /
Share

Pawelec, S. (2021). Przestępstwo manipulacji instrumentem finansowym (manipulacji na rynku) w perspektywie reguł prawa karnego międzyczasowego. Studia Prawnoustrojowe, (52). https://doi.org/10.31648/sp.6643

Szymon Pawelec 
Uniwersytet Warszawski