Dowód poszlakowy a postępowania karne dotyczące wyłudzeń podatku VAT

Aleksandra Komar-Nalepa

Uniwersytet Warszawski


Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest zdefiniowanie pojęcia dowodu poszlakowego oraz przedstawienie jego roli w postępowaniach karnych w sprawach o wyłudzenia podatku VAT. Autorka przedstawia różnicę pomiędzy dowodem poszlakowym a pojedynczą poszlaką, opisuje proces budowy dowodu poszlakowego a następnie odnosi te rozważania do procesów karnych dotyczących wyłudzeń podatku VAT, wskazując że bardzo często wymagają one skrupulatnej budowy dowodu poszlakowego, w celu weryfikacji prawdziwości wyjaśnień składanych przez wzajemnie się obciążających współoskarżonych.


Słowa kluczowe:

prawo, prawo karne, proces karny, poszlaka, dowód poszlakowy, proces poszlakowy, wyłudzenia VAT, zasada swobodnej oceny dowodów, postępowanie dowodowe


B. Bieńkowska, O przedmiocie procesu karnego, PiP 1994, z. 2.
M. Cieślak, Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, Warszawa 1955.
M. Cieślak, O pojęciu przedmiotu procesu karnego i w sprawie tzw. „podstawy procesu”, PiP 1959, nr 8-9.
A. Gaberle, Dowody w sądowym procesie karny, Warszawa 2007.
S. Glaser, Polski proces karny w zarysie, Kraków 1934.
T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2007.
J. Gurgul, Budowanie dowodu z poszlak w sprawach o zabójstwa, Problemy Praworządności, Warszawa 1978, Nr 3.
M. Hauswirt, S. Popower, Dowód: Encyklopedia podręczna prawa karnego pod red. W. Makowskiego, Warszawa 1931.
S. Kalinowski, M. Siewierski, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 1960.
S. Kalinowski, Polski proces karny w zarysie, Warszawa 1979.
A. Komar-Nalepa, Dowód poszlakowy – metody i zakres budowy ze szczególnym uwzględnieniem spraw o zabójstwo, Warszawa 2021, Wydawnictwo C.H. Beck– praca w druku.
P. Kruszyński, Zasada domniemania niewinności w polskim procesie karnym, Warszawa 1983.
E. Krzymuski, Wykład procesu karnego austriackiego, Kraków 1891.
Mały słownik języka polskiego, PWN, pod red. Elżbiety Sobol, Warszawa 2000.
A. Murzynowski, Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994.
J. Nelken, Dowód poszlakowy w procesie karnym, Warszawa 1970.
Z. Papierkowski, Dowód poszlakowy w postępowaniu karnem, Lublin 1933.
M. Strogowicz, Prawda obiektywna i dowody sądowe w radzieckim procesie karnym, Warszawa 1955.
A. Szymacha-Zwolińska, Realizacja niektórych zasad procesowych w sprawach poszlakowych, Studia Iuridica XXXIII/1997.
S. Śliwiński, Polski proces karny przed sądem powszechnym. Zasady ogólne, Warszawa 1948, s. 600
S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 1996.
Pobierz


Opublikowane
2021-05-22

Cited By /
Share

Komar-Nalepa, A. (2021). Dowód poszlakowy a postępowania karne dotyczące wyłudzeń podatku VAT. Studia Prawnoustrojowe, (52). https://doi.org/10.31648/sp.6646

Aleksandra Komar-Nalepa 
Uniwersytet Warszawski