Rozpoznanie skargi złożonej w trybie art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego na działalność organów spółki komunalnej

Jakub Jan Zięty

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest ocena dopuszczalności wniesienia skargi w rozumieniu art. 227 kodeksu postępowania administracyjnego na organy spółki komunalnej. Mimo występowania takich przypadków problemem okazuje się ustalenie organu właściwego w zakresie rozpatrywania skarg. W przedmiotowym artykule autor analizuje właściwość organów uprawnionych do rozpatrywania skargi na członków zarządu, członków rady nadzorczej, czy oba organy. Autor dochodzi do wniosku, że właściwymi podmiotami które miałyby rozpatrywać te skargi są odpowiednio na zarząd rada nadzorcza natomiast na radę nadzorczą zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie akcjonariuszy). W przypadku natomiast skargi na organ wykonawczy właściwym do jej rozpatrzenia pozostaje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.Dolnicki B., Gminne jednostki organizacyjne a jednostki organizacyjne gminy, Gdańskie Studia Prawnicze, TOM XXXIV, 2015   Google Scholar

Jaśkowska M., Wilbrandt-Gotowicz M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2020.   Google Scholar

Kledzik P., Postępowanie administracyjne w sprawie skarg i wniosków, Wrocław 2012   Google Scholar

Koralewska-Pietrzak K., Skarga w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego jako actio popularis, Przegląd Prawa Publicznego 2010, nr 78   Google Scholar

Lang J., Współdziałanie administracji ze społeczeństwem, Warszawa 1985   Google Scholar

Przybysz P.M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2021.   Google Scholar

Sierzputowski T., Ograniczenia dotyczące funkcjonariuszy gminnych przy wykonywaniu zadań publicznych, Samorząd Terytorialny 2000, nr 4   Google Scholar

Starościak J. [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 1964   Google Scholar

Szewc A., Jyż G., Pławecki Z., [w:] Ustawa o samorządzie gminnym, Komentarz Warszawa 2010   Google Scholar

Węgrzyn G., Zakres uprawnień kontrolnych rady gminy. Omówienie do wyroku NSA z dnia 29 sierpnia 2019 r., I OSK 657/19, Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 2019, nr 4   Google Scholar

Wójcicka W., Postępowanie uproszczone w sprawie skarg i wniosków – uwagi de lege lata i de lege ferenda, Przegląd Prawa Publicznego 2016, 7-8   Google Scholar

Zięty J.J., Glosa do wyroku NSA z 12.03.2019 r., I OSK 657/19, dotyczącego kontrolowania spółek komunalnych przez radę gminy (glosa częściowo krytyczna), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2020, nr 7   Google Scholar

Zmełty M., Skarga i wniosek jako środek ochrony interesów jednostki względem organów administracji publicznej, Administracja 2015, nr 1   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-09-29 — zaktualizowane 2021-09-30

Cited By /
Share

Zięty, J. J. (2021). Rozpoznanie skargi złożonej w trybie art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego na działalność organów spółki komunalnej . Studia Prawnoustrojowe, (53). https://doi.org/10.31648/sp.6735 (Original work published 29 wrzesień 2021)

Jakub Jan Zięty 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie