Uprawnienia dyrektorów wykonawczych w zakresie prowadzenia spraw i reprezentacji spółki europejskiej

Michał - Gornowicz

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

Celem artykułu jest usystematyzowanie pojęć związanych z ustaleniem pozycji oraz charakteru prawnego dyrektorów wykonawczych w monistycznym modelu zarządzania spółką europejską1, a także zakresu przyznanych im przez ustawodawcę uprawnień. Rozważenia wymaga również, czy rada administrująca posiada uprawnienie w zakresie rozszerzenia zakresu kompetencji dyrektorów nieobjętych delegacją. Poza analizą literatury przedmiotu, pomocnym przy odpowiedzi na zasygnalizowane wyżej kwestie będzie rozważenie czy, a jeżeli tak to które przepisy regulujące działalność dyrektorów w prostej spółce akcyjnej wprowadzonych 1 lipca 2021 r. mogłyby znaleźć zastosowanie na gruncie ustawy o spółce europejskiej2. Analizy wymaga również dokonanie oceny statusu prawnego dyrektorów niewykonawczych w spółce europejskiej sprawujących kontrolę działań dyrektorów wykonawczych. Realizacja wskazanych wyżej celów pozwoli wysunąć postulaty de lege ferenda, pozwalających usprawnić funkcjonowanie dyrektorów wykonawczych w spółkach europejskich o jednopoziomowym modelu zarządzania.

Podjęte rozważania prawne pozwoliły na stwierdzenie, że pomimo braku uregulowań prawnych dotyczących możliwości rozszerzenia zakresu delegowanych dyrektorom wykonawczym kompetencji, nie ma przesłanek wykluczających skorzystanie z przedmiotowej możliwości. Rozwiązanie te może zostać wprowadzone na mocy treści postanowień statutowych spółki europejskiej, czy też pełnomocnictwa, ponieważ żaden przepis polskiego ustawodawstwa nie wyklucza expressis verbis tej możliwości. De lege ferenda, przed polskim ustawodawcą stoi zadania dotyczące ujednolicenia pozycji prawnej dyrektorów wykonawczych na gruncie ustawy o spółce europejskiej oraz k.s.h. w zakresie przepisów o prostej spółce akcyjnej.

 Hejbudzki. M, Struktura i kompetencje organu administrującego spółki europejskiej opartej na systemie monistycznym,Studia Prawnicze 2004, nr 4   Google Scholar

Kohutek. K, Rada administrująca w spółce europejskiej, Przegląd Prawa Handlowego październik 2006,   Google Scholar

Naworski. J. P., [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 2, (red.) R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski, Warszawa 2012, art. 211 k.s.h., teza 14   Google Scholar

Opalski, Europejskie prawo spółek, Warszawa 2010   Google Scholar

Oplustil. K, Spółka europejska i europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych. Akty prawne z omówieniem, Warszawa 2005   Google Scholar

Pawłowski. S, Stelina. J, Wowerka. A, Zieleniecki. M, ustawa o europejskim zagrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej wraz z komentarzem, Gdańsk 2008,   Google Scholar

Siwik. L, M. Podleś, Reprezentacja spółki europejskiej przez dyrektorów wykonawczych, Przegląd Prawa Handlowego wrzesień 2019   Google Scholar

Wójtowicz. E, Prawo polskie wobec monistycznego systemu zarządzania w spółkach akcyjnych, Przegląd Prawa i Administracji LXIV Wrocław 2004.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-09-29 — zaktualizowane 2021-09-30

Cited By /
Share

Gornowicz, M. .-. (2021). Uprawnienia dyrektorów wykonawczych w zakresie prowadzenia spraw i reprezentacji spółki europejskiej. Studia Prawnoustrojowe, (53). https://doi.org/10.31648/sp.6738 (Original work published 29 wrzesień 2021)

Michał - Gornowicz 
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie