Tendencja przenikania się prawa publicznego z prawem prywatnym na przykładzie porozumienia administracyjnego

Paulina Bieś-Srokosz

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie


Abstrakt

Dynamicznie zmieniający się katalog zadań administracji publicznej przyczynia się do nieustannej przebudowy form prawnych, z których może korzystać administracja publiczna. Zauważalna jest tendencja przenikania prawa publicznego z prawem prywatnym, a dokładniej mówiąc: prawa administracyjnego z prawem cywilnym. Z założenia takie przenikanie się nie powinno być negatywnym zjawiskiem, ponieważ w konsekwencji będzie się ono przyczyniać do powstawania nowych form realizacji zadań publicznych. Czy jednak to zjawisko powinno być oceniane pozytywnie? Otóż to pytanie, będzie stanowić przedmiot rozważań, w niniejszym artykule, na przykładzie porozumienia administracyjnego, które należy uznać za formę prawną o cechach charakterystycznych zarówno dla prawa administracyjnego, jak i cywilnego. Zostaną przedstawione i omówione cechy porozumienia w rozumieniu prawa cywilnego, które będą zestawione z cechami porozumienia w rozumieniu prawa administracyjnego, jak również zostanie udzielona odpowiedź o przynależności porozumienia administracyjnego do konkretnej gałęzi prawa.


Słowa kluczowe:

zadania administracji publicznej, prawne formy, prawo publiczne, prawo prywatne, porozu-mienie administracyjne, umowa cywilnoprawna

Literatura   Google Scholar

Bieś-Srokosz P., Kierunek działań prawodawczych ustawodawcy w stosowaniu prywatnej i hybrydowej formy działania w administracji publicznej, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, nr 4.   Google Scholar

Bieś-Srokosz P., Prawne formy realizacji zadań publicznych we współczesnej administracji publicznej. Kilka uwag na temat tworzenia przez ustawodawcę hybrydowych prawnych form działania w administracji publicznej, [w:] Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy, W. Federczyk (red.), Warszawa 2018.   Google Scholar

Bieś-Srokosz P., Tendencje zmian prawnych form realizacji zadań publicznych, [w:] Prawo administracyjne dziś i jutro, J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.), Warszawa 2018.   Google Scholar

Błaś A., Prawne formy działania administracji publicznej, [w:] Prawo administracyjne, J. Boć (red.), Wrocław 2000.   Google Scholar

Boć J., Prawo administracyjne, J. Boć (red.), Wrocław 2001.   Google Scholar

Cieślak Z., Porozumienie administracyjne, PWN, Warszawa 1985.   Google Scholar

Godlewski R., Kisilowska H., Przenikanie się prawa administracyjnego i prawa cywilnego na przykładzie gospodarki nieruchomościami i prawa budowlanego, [w:] Wypieranie prawa ad-ministracyjnego przez prawo cywilne. Tom III. Kryzys prawa administracyjnego?, A. Doliwa, R. Dariusz Kijowski, S. Prutis (red.), Warszawa 2012.   Google Scholar

Gorgol A., Porozumienie w sprawie powierzenia zadań Krajowej Administracji Skarbowej, ([w:]w:) Prawo administracyjne dziś i jutro, J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.), Warszawa 2018.   Google Scholar

Grążawski M., Porozumienie administracyjne jako prawna forma działania administracji publicznej, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2007.   Google Scholar

Jaworski B., Równość podmiotów porozumienia administracyjnego – mit czy rzeczywistość?, [w:] Równość w prawie administracyjnym, J. Korczak, P. Lisowski (red.), Warszawa 2018.   Google Scholar

Kijowski D., Umowy w administracji publicznej, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Euge-niusza Ochendowskiego, Toruń 2005.   Google Scholar

Kmieciak Z., Umowa cywilnoprawna i porozumienie administracyjne jako formy działania organów administracji w sferze zarządzania gospodarką państwową, „Ruch Prawniczy, Eko-nomiczny i Socjologiczny” 1988, nr 3.   Google Scholar

Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, TNOiK, Toruń 2002.   Google Scholar

Starościak J., Prawne formy działania administracji, Warszawa 1957.   Google Scholar

Starościak J., Studia z teorii prawa administracyjnego, Ossolineum, Wrocław 1960.   Google Scholar

Stec P., Umowy w administracji, Difin, Warszawa 2013.   Google Scholar

Szuber-Bednarz E. T., Paczuski R., Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne czy także wspomaganie osiągania celów administracyjno-prawnych drogą stosowania w coraz szerszym zakresie umowy jako cywilnoprawnej formy działania?, [w:] Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne. Tom III. Kryzys prawa administracyjnego?, A. Doliwa, R. Dariusz Kijowski, S. Prutis (red.), Warszawa 2012.   Google Scholar

Ura E., Ura E., Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2006.   Google Scholar

Wojtoń-Malicka B., Porozumienie administracyjne środkiem ochrony porządku i bezpieczeń-stwa publicznego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Admini-stracji w Warszawie” 2016, t. 14, z. 4(37).   Google Scholar

Ziemski K., Formy prawne działania administracji publicznej, [w:] Aktualne problemy admi-nistracji i prawa administracyjnego, J. Posłuszny (red.), Przemyśl-Rzeszów 2003.   Google Scholar

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Kraków 2005.   Google Scholar

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2003.   Google Scholar

Akty prawne   Google Scholar

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst. jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378 ze zm.   Google Scholar

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tekst. jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 920.   Google Scholar

Orzecznictwo   Google Scholar

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 wrześnie 1994 r., SA/Łd 1906/94.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-09-29 — zaktualizowane 2021-09-30

Cited By /
Share

Bieś-Srokosz, P. (2021). Tendencja przenikania się prawa publicznego z prawem prywatnym na przykładzie porozumienia administracyjnego. Studia Prawnoustrojowe, (53). https://doi.org/10.31648/sp.6791 (Original work published 29 wrzesień 2021)

Paulina Bieś-Srokosz 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie