Załącznik do protokołu w postępowaniu cywilnym – martwa instytucja czy skuteczne narzędzie w rękach pełnomocników procesowych?

Hanna Frąckowiak

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

Praktyka pokazuje, że obecnie w postępowaniu cywilnym załączniki do protokołu składane są coraz częściej, a w poważniejszych, skomplikowanych i wielowątkowych procesach stają się może nie regułą, ale na pewno znajdują szerokie zastosowanie. Z uwagi zaś na nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego w tym wprowadzenie protokołu elektronicznego i prekluzji składania pism przygotowawczych, pojawia się coraz więcej pytań i wątpliwości związanych z załącznikiem do protokołu, dlatego też instytucja ta zasługuje na uwagę, celem rozważenia choćby pokrótce tych wątpliwości, jakie mogą powstać w związku z jej stosowaniem.

Analiza przepisów, judykatury i poglądów doktryny skłania ku twierdzeniu, że pomimo braku zainteresowania ustawodawcy przepisem art. 161 k.p.c. dotyczącym załącznika do protokołu, nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego nie były dla tej instytucji obojętne. Autorka stara się wykazać, że formalnie dopuszczalna stała się również elektroniczna postać załącznika, że wbrew poglądom większości przedstawicieli nauki, przewodniczący składu orzekającego nie ma uprawnień do zwrotu załącznika stronie oraz że termin na jego złożenie powinien być inny, niż literalnie wskazuje na to przepis art. 161 k.p.c., co uczyni załącznik jeszcze skuteczniejszym narzędziem procesowym.

            Analiza przepisów, judykatury i poglądów doktryny skłania ku twierdzeniu, że pomimo braku zainteresowania ustawodawcy przepisem art. 161 k.p.c. dotyczącym załącznika do protokołu, nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego nie były dla tej instytucji obojętne. Autorka stara się wykazać, że formalnie dopuszczalna stała się również elektroniczna postać załącznika, że wbrew poglądom większości przedstawicieli nauki, przewodniczący składu orzekającego nie ma uprawnień do zwrotu załącznika stronie oraz że termin na jego złożenie powinien być inny, niż literalnie wskazuje na to przepis art. 161 k.p.c., co uczyni załącznik jeszcze skuteczniejszym narzędziem procesowym.Wykaz literatury:   Google Scholar

Bodio J., [w:] Jakubecki A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1-729, Warszawa 2017,   Google Scholar

Fenichel Z., Protokół sądowy według kodeksu postępowania cywilnego (dokończenie), PPC 1935, nr 20-21,   Google Scholar

Gonera K., Komentarz do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Warszawa 2006.   Google Scholar

Gromska-Szuster I. [w:] Dolecki H. (red.), Wiśniewski T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego, Tom I, Artykuły 1-366, Warszawa 2013,   Google Scholar

Gudowski J., Jędrzejewska M. [w:] Ereciński T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Postępowanie rozpoznawcze, Lex/el. 2016, komentarz do art. 161 k.p.c.,   Google Scholar

Jędrzejewska M. (aktualizacja J. Gudowski), [w:] Ereciński T. (red.) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I, Postępowanie rozpoznawcze, Warszawa 2016,   Google Scholar

Jędrzejewska M., Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem, Warszawa 1989,   Google Scholar

Jodłowski J., Załącznik do protokołu według kodeksu postępowania cywilnego, PPC 1936, nr 14-15,   Google Scholar

Kołakowski K., [w:] Piasecki K. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 1-366. Tom I, Warszawa 2010,   Google Scholar

Kulski R., [w:] Marciniak A. (red.), Piasecki K. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom. 1. Komentarz. Art. 1-366, Warszawa 2016,   Google Scholar

Markiewicz K. [w:] Szanciło T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz. Art. 1–50539. Tom I, Legalis 2019, komentarz do art. 161 k.p.c.,   Google Scholar

Parafianowicz J. [w:] Piaskowska O. (red.) Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2020, komentarz do art. 161 k.p.c.,   Google Scholar

Plebanek M. G., Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012,   Google Scholar

Rudkowska-Ząbczyk E. [w:] Marszałkowska-Krześ E. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis 2021, Komentarz do art. 161 k.p.c.,   Google Scholar

Rusek F., Kuryłowicz W., Koszty sądowe. Komentarz, Warszawa 1976,   Google Scholar

Sorysz M. [w:] Góra-Błaszczykowska A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1-729, Warszawa 2013,   Google Scholar

Stefańska E. [w:] M. Manowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1-477(16), Lex/el. 2021, komentarz do art. 161 k.p.c.,   Google Scholar

Stefańska E., [w:] Manowska M. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 1 (art. 1-50537), Warszawa 2011,   Google Scholar

Tomalak W., Status ustrojowy i procesowy komornika sądowego, Warszawa 2014,   Google Scholar

Uliasz M., Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do artykułów 1-50514, Warszawa 2007,   Google Scholar

Zieliński A. [w:] Zieliński A. (red.) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2017,   Google Scholar

Zieliński A., Załącznik do protokołu posiedzenia sądu - art. 161 KPC, PS 1994, nr 3,   Google Scholar

Wykaz aktów prawnych:   Google Scholar

ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U.2020.1575 t.j.   Google Scholar

ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U.2020.755 t.j.   Google Scholar

ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U.2010.108.684.   Google Scholar

ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2019.1469   Google Scholar

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych, Dz.U.2019.1141,   Google Scholar

uzasadnienie projektu ustawy z dnia 29.04.2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, druk sejmowy nr 2870,   Google Scholar

uchwała nr 45 /VI/2004 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 31 marca 2004 r.   Google Scholar

załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. Kodeks Etyki Radcy Prawnego.   Google Scholar

Wykaz orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów powszechnych:   Google Scholar

wyr. SN z dnia 13.11.2003 r., I CK 229/02, Biul.SN 2004/4/9,   Google Scholar

wyr. SN z dnia 17.05.2012 r., I PK 179/11, LEX nr 1219491,   Google Scholar

wyr. SA w Łodzi z dnia 30.10.2013 r., I ACa 527/13, LEX nr 1391950,   Google Scholar

wyr. SA w Szczecinie z dnia 29.09.2014 r., I ACa 476/14, LEX nr 1587348,   Google Scholar

wyr. SA w Warszawie z dnia 09.02.2017 r., I ACa 2285/15, LEX nr 2348592   Google Scholar

wyr. SA w Białymstoku z dnia 16.07.2018 r., I Aga 91/18, LEX nr 2564330,   Google Scholar

wyr. SO w Olsztynie, z dnia 30.11.2016 r., IX Ca 693/16, LEX nr 2171507   Google Scholar

wyr. SO w Olsztynie z dnia 30.05.2018 r., IX Ca 32/18, LEX nr 2506639,   Google Scholar

post. SO w Białymstoku, z dnia 20.09.2017 r., II Ca 871/17   Google Scholar

wyr. SR w Gdyni, z dnia 16.10.2017 r., VI GC 2095/16, LEX nr 2380458.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-09-29 — zaktualizowane 2021-09-30

Cited By /
Share

Frąckowiak, H. (2021). Załącznik do protokołu w postępowaniu cywilnym – martwa instytucja czy skuteczne narzędzie w rękach pełnomocników procesowych?. Studia Prawnoustrojowe, (53). https://doi.org/10.31648/sp.6805 (Original work published 29 wrzesień 2021)

Hanna Frąckowiak 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie