Koncepcja normatywna warunków zamówienia publicznego

Ewaryst Kowalczyk

a:1:{s:5:"pl_PL";s:26:"Uniwersytet Zielonogórski";}


Abstrakt

Obowiązująca od 1 stycznia 2021 roku ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadziła do języka prawnego definicje „warunków zamówienia”. Celem artykułu jest analiza normatywnego ujęcia tego pojęcia, a także wynikające z niego znaczenie i funkcje warunków zamówienia w procesie udzielania zamówień. Stwierdzono istnienie stosunkowo spójnej normatywnej koncepcji warunków zamówienia, zgodnie z którą warunki zamówienia to pojęcie rodzajowe obejmujące wprawdzie wymagania o różnorakim charakterze, ale od siebie zależne. Elementem spajającymi różne postacie warunków jest również ich wspólna funkcja wyrażająca się w kwalifikacyjnym charakterze wymagań formułowanych w celu wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego. Funkcja warunków zamówienia określa także ich kluczowe znaczenie w zamówieniach publicznych, które polega na kształtowaniu dostępu wykonawców do rynku zamówień publicznych. W rezultacie do sposobu stanowienia oraz przestrzegania prawa w zakresie warunków zamówienia odnosić należy obowiązki kierunkowe wynikających z podstawowych zasad zamówień publicznych.L. Bielecki, Zasada wolności gospodarczej w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, Studia Iuridica Lublinensia 1, 2003   Google Scholar

A. Biernat, A. Wasilewski, Wolność gospodarcza w Europie, Zakamycze 2000   Google Scholar

K. Complak, Konstytucyjne postanowienia programowe czy normy o celach państwa, [w:] Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, red. L. Garlicki, A. Szmyt, Wydawnictwo Sejmowe Warszawa 2003   Google Scholar

W. Dzierżanowski, Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych, WoltersKluwer Polska, Warszawa 2012   Google Scholar

T. Gizbert-Studnicki, A. Grabowski, Normy programowe w Konstytucji, [w:] Charakter i struktura norm Konstytucji, red. J. Trzciński, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997   Google Scholar

L. Grzonka, Koncepcja norm programowych z perspektywy teorii prawa, Iuris, Poznań 2012   Google Scholar

L. Grzonka, Normy programowe w prawie pracy, „Studenckie Zeszyty Naukowe – Koło Naukowe Prawników UMCS” 2011, nr 21   Google Scholar

J. Kołacz, Swobody cząstkowe a swoboda działalności gospodarczej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczne, Rok LXX, zeszyt 2, 2008   Google Scholar

C. Kosikowski, Finanse publiczne i prawo finansowe. Zagadnienia egzaminacyjne i seminaryjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013   Google Scholar

E. Kosiński, Aspekt prawny wolności gospodarczej, Kwartalnik Prawa Publicznego 3/4, 2003   Google Scholar

A. Kubiak, O interpretacji przepisów programowych w Konstytucji, Państwo i Prawo 1987, nr 4   Google Scholar

P. Kuczma, Konstytucyjne ujęcie wolności działalności gospodarczej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 372 , Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej, Wrocław 2014   Google Scholar

J. Reszczyński, O pojęciu wolności gospodarczej w ekonomii i naukach prawnych, Studia Ekonomiczne. Gospodarka. Społeczeństwo. Środowisko Nr 1/2018 (2)   Google Scholar

B. Reuter, Transparenz öffentlicher Einkaufsdaten in Deutschland Anforderungen und andlungsfelder im Kontext von Open Government, Springer Gabler, 2021   Google Scholar

P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne RP, C. H. Beck, Warszawa 2002   Google Scholar

A. Sołtysińska, Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, Zakamycze, Kraków 2006   Google Scholar

P. Soroka, Zamówienia publiczne a wolność gospodarcza, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 270 Zamówienia publiczne - stan obecny i perspektywy, Wrocław 2012   Google Scholar

R. Stober, Handbuch des Wirtschaftsverwaltungs- und Umweltrechts, Kohlhammer 1989   Google Scholar

K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Wolters Kluwer Polska Warszawa 2015   Google Scholar

R. Szostak, Zasady prawa zamówień publicznych, Prawo Zamówień Publicznych nr 3/ 2014   Google Scholar

M. Szydło, Prawna koncepcja zamówienia publicznego, C.H. Beck, Warszawa 2014   Google Scholar

M. Szydło, Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2011   Google Scholar

E. Ura, Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2004   Google Scholar

A. Walaszek-Pyzioł, Wolność działalności gospodarczej w ustawodawstwie Republiki Federalnej Niemiec, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1992, nr 5-6.   Google Scholar

J. Zimmermann, Prawo administracyjne, WoltersKluwer, Warszawa 2008   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-09-29 — zaktualizowane 2021-09-30

Cited By /
Share

Kowalczyk, E. (2021). Koncepcja normatywna warunków zamówienia publicznego. Studia Prawnoustrojowe, (53). https://doi.org/10.31648/sp.6811 (Original work published 29 wrzesień 2021)

Ewaryst Kowalczyk 
a:1:{s:5:"pl_PL";s:26:"Uniwersytet Zielonogórski";}