Zasady zarządzania mieniem samorządowym

Joanna Jagoda

a:1:{s:5:"pl_PL";s:34:"Uniwersytet Śląski w Katowicach ";}


Abstrakt

Mienie samorządowe, jako rodzaj mienia publicznego, podlega szczególnym regulacjom prawnym. Zarządzanie mieniem samorządowym musi odbywać się przy zachowaniu zasad określonych w samorządowych ustawach ustrojowych. Z przepisów tych ustaw wynika, iż podmioty mienia komunalnego samodzielnie decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa (zasada samodzielności). Natomiast obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona (zasada szczególnej staranności). W porównaniu z innymi porządkami prawnymi, aktywna ochrona mienia publicznego ma w polskim porządku prawnym zasadnicze znaczenie, skoro brak jest szczególnych mechanizmów ochronnych. W prawie polskim nie przewiduje się bowiem ochrony mienia komunalnego zgodnie z zasadą niezbywalności, niemożności zasiedzenia, zajęcia i egzekucji spotykanych w innych europejskich systemach prawnych. Nasuwa się więc pytanie o to, czy ustawodawca polski nie postąpił zbyt pochopnie, tak dalece ujednolicając zasady ochrony własności publicznej (samorządowej) i prywatnej.


Słowa kluczowe:

jednostki samorządu terytorialnego, zarządzanie mieniem samorządowym

Agopszowicz A., Gilowska Z., Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa 1999   Google Scholar

Agopszowicz A., Gilowska Z., Taniewska-Peszko M., Prawo samorządu terytorialnego w zarysie, Katowice   Google Scholar

Banaszczyk K.Z., Granecki P., O istocie należytej staranności, Palestra 2002, nr 7-8   Google Scholar

Bandarzewski K., [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2010   Google Scholar

Doliwa A., Prawo rzeczowe, Warszawa 2004   Google Scholar

Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2019   Google Scholar

Dudzik S., Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna, Kraków 1998   Google Scholar

Dybowski T., Ochrona własności w polskim prawie cywilnym (rei vindicatio – actio negatoria), Warszawa 1969   Google Scholar

Fuchs B., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogolna (art. 353-534), Komentarz do   Google Scholar

art. 355, red. M. Fras, M. Habdas, LEX/el. 2018   Google Scholar

Gniewek E., O prawie własności – w kontekście prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, Rejent 2008, nr   Google Scholar

Grzegorczyk F., [w:] Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz, Komentarz do art. 1,   Google Scholar

red. F. Grzegorczyk, M. Wierzbowski, LEX/el. 2020   Google Scholar

Habdas M., Publiczna własność nieruchomości, Warszawa 2012   Google Scholar

Jagoda J., Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2011   Google Scholar

Jagoda J., Mienie samorządowe, Warszawa 2019   Google Scholar

Jaroszyński A., [w:] Komentarz do ustawy o samorządzie terytorialnym (w:) Prawo samorządu terytorialnego,   Google Scholar

red. P. Czechowski, A. Jaroszyński, S. Piątek, Warszawa 1996   Google Scholar

Kozińska J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126-352), Komentarz   Google Scholar

do art. 222, red. M. Fras, M. Habdas, LEX/el. 2018   Google Scholar

Machnikowski P., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2011   Google Scholar

Mikosz R., „Ograniczenia” własności (na przykładzie prawa górniczego), Problemy Prawne Górnictwa 1982, nr   Google Scholar

Nowakowski Z.K., Prawo rzeczowe. Zarys wykładu, Warszawa 1980   Google Scholar

Pyziak-Szafnicka M., Uwagi na temat cywilnoprawnego i konstytucyjnego ujęcia własności jednostek   Google Scholar

samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny 1999, nr 10   Google Scholar

Rajca L., Implikacje związane z podwójnym statusem gminy: nosiciela imperium i właściciela mienia, CASUS   Google Scholar

, z. 2   Google Scholar

Safjan M., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2008   Google Scholar

Sowiński R., Warunki prawne funkcjonowania spółek komunalnych i ich specyfika, Rejent 2003, nr 6   Google Scholar

Szewc A., [w:] G. Jyż, Z. Pławecki, A. Szewc, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Komentarz do   Google Scholar

art.45 ustawy o samorządzie gminnym, LEX/el. 2012   Google Scholar

Szewc A., Szewc T., Obowiązki pracownika samorządowego, [w:] Ustawa o pracownikach samorządowych.   Google Scholar

Komentarz, Warszawa 2011   Google Scholar

Szubiakowski M., Rzeczy publiczne (Wybrane zagadnienia), Kontrola Państwowa 1997, nr 1   Google Scholar

Szydło W., Mienie publiczne w polskim prawie cywilnym i administracyjnym, Przegląd Prawa Publicznego 2009,   Google Scholar

nr 3   Google Scholar

Zielona Księga. Optymalna wizja kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, red. Z. Radwański, Warszawa   Google Scholar

Zuzankiewicz P., Obowiązki pracownika samorządowego, [w:] Ustawa o pracownikach samorządowych.   Google Scholar

Komentarz, red. W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Warszawa 2010   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-09-29 — zaktualizowane 2021-09-30

Cited By /
Share

Jagoda, J. (2021). Zasady zarządzania mieniem samorządowym . Studia Prawnoustrojowe, (53). https://doi.org/10.31648/sp.6827 (Original work published 29 wrzesień 2021)

Joanna Jagoda 
a:1:{s:5:"pl_PL";s:34:"Uniwersytet Śląski w Katowicach ";}