Konsekwencje uchylania się od obowiązku zawarcia umowy o zamówienie publiczne – wybrane zagadnienia

Małgorzata Moras

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Abstrakt

Jeżeli w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza, a wybrany wykonawca zostanie należycie powiadomiony, wówczas zarówno zamawiający, jak i wykonawca są zobowiązani do zawarcia umowy. Uchylanie się od tego obowiązku przez którąkolwiek ze stron może spowodować negatywne konsekwencje prawne. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych z konsekwencjami uchylania się od poprzetargowego obowiązku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami nowego prawa zamówień publicznych. Wykonawcy przysługuje prawo żądania zawarcia umowy na drodze sądowej. Może jednak żądać zapłaty podwójnego wadium lub odszkodowania w granicach negatywnego interesu umownego. Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może dokonać wyboru innej oferty albo unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Istotne jest żądanie przez zamawiającego wadium, które określa wysokość szkody i może zostać zatrzymane przez zamawiającego. W braku wadium ma on prawo żądać odszkodowania.


Słowa kluczowe:

prawo zamówień publicznych, umowy o zamówienie publiczne, ważność oferty, odpowiedzialność odszkodowawcza, wykonawca, zamawiający


Dzierżanowski W., Związanie ofertą a możliwość jej wyboru w przetargu publicznym, „Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych” 2018, nr 3, Legalis.   Google Scholar

Fuchs B., [w:] M. Fras, M. Habdas (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3: Zobowiązania. Część ogólna (art. 353–534), Wolters Kluwer, Warszawa 2018.   Google Scholar

Gawrońska-Baran A., Dzierżanowski W., Obowiązek zawarcia umowy finalnej – przegląd bieżących trudności interpretacyjnych, „Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych” 2018, nr 4.   Google Scholar

Gawrońska-Baran A., Odpowiedzialność odszkodowawcza w zamówieniach publicznych – de lege ferenda, „Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych” 2015, nr 3.   Google Scholar

Gordon Z., Problem obowiązku zawarcia umowy w systemie zamówień publicznych, [w:] J. Niczyporuk, J. Sadowy, M. Urbanek, Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększania innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne, referaty na   Google Scholar

IV Konferencję Naukową 20–21.06.2011 r., Kazimierz Dolny 2011.   Google Scholar

Gordon Z., Konsekwencje poprzetargowego obowiązku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, „Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych” 2018, nr 1, Legalis.   Google Scholar

Grabarczyk M., Związanie ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, [w:] H. Nowicki, P. Nowicki (red.), Prawo zamówień publicznych – stan   Google Scholar

obecny i kierunki zmian, Urząd Zamówień Publicznych, Wrocław 2015.   Google Scholar

Grabarczyk M., O niektórych przesłankach odrzucenia oferty w świetle bieżącego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, „Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych” 2019, nr 1.   Google Scholar

Karaszewski G., [w:] J. Ciszewski, P. Nazaruk (red.), Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, 2021, Lex.   Google Scholar

Lubiszewski M., Skutki upływu terminu związania ofertą w świetle przepisów nowego   Google Scholar

Prawa zamówień publicznych, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2021, nr 4.   Google Scholar

Machnikowski P., Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 5, C.H. Beck, Warszawa 2013.   Google Scholar

Michta M., Termin związania ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2017, nr 5.   Google Scholar

Moras M., Forma elektroniczna w zamówieniach publicznych na tle nowej regulacji prawnej, „Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych” 2017, nr 2, Legalis.   Google Scholar

Olejniczak A., Radwański Z. (red.), Prawo cywilne – część ogólna, seria: System Prawa Prywatnego, t. 2, wyd. trzecie, C.H. Beck, Warszawa 2019.   Google Scholar

Ostapa P., Ujemny interes w umowie przedwstępnej, „Monitor Prawniczy” 2006, nr 2, Legalis.   Google Scholar

Radwański Z., [w:] Z. Radwański (red.), Prawo cywilne – część ogólna, seria: System Prawa Prywatnego, C.H. Beck, Warszawa 2008.   Google Scholar

Szostak R., Przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne. Zagadnienia konstrukcyjne, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.   Google Scholar

Szostak R., Odpowiedzialność organizatora przetargu za szkody wyrządzone konkurentom, „Państwo i Prawo” 2011, nr 10.   Google Scholar

Szostak R., O potrzebie usprawnienia odpowiedzialności organizatora przetargu za szkody wyrządzone konkurentom ubiegającym się o zamówienie publiczne, „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” 2011, nr 1.   Google Scholar

Szostak R., Umowy o zamówienie publiczne w zarysie, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2018.   Google Scholar

Szostak R., O spójności nowego prawa zamówień publicznych z przepisami Kodeksu cywilnego i ustaw odrębnych, [w:] M. Lemonnier, H. Nowak (red.), Dziś i jutro zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2019.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-29

Cited By /
Share

Moras, M. (2021). Konsekwencje uchylania się od obowiązku zawarcia umowy o zamówienie publiczne – wybrane zagadnienia. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.6901

Małgorzata Moras 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie