Otrzymywanie dotacji celowych przez fundacje i stowarzyszenia a status podmiotu prawa publicznego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych

Maciej Bendorf-Bundorf

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

Zagadnienie obowiązku udzielania zamówień publicznych przez fundacje lub stowarzyszenia, które realizują zadania publiczne, korzystając z systemu dotacji celowych, posiada bardzo duże znaczenie dla praktyki funkcjonowania takich podmiotów. Z uwagi na umiejscowienie fundacji i stowarzyszeń na płaszczyźnie społeczno-gospodarczej, takie jednostki często korzystają z tej formy finansowania swojej działalności, wykorzystując zbieżność celów działania i zakresu wykonywanych zadań z zakresem funkcjonowania podmiotów publicznych. Celem artykułu jest analiza dotacji celowych otrzymywanych przez fundacje i stowarzyszenia z perspektywy uznania takich jednostek za podmiot prawa publicznego w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Przy zastosowaniu wskazanej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wytycznej interpretacyjnej, a więc wykładni funkcjonalnej, takie stany faktyczne należy oceniać w sposób stwierdzający wystąpienie w nich obowiązku przestrzegania Prawa zamówień publicznych przez beneficjenta środków.


Słowa kluczowe:

zamówienia publiczne, fundacja, stowarzyszenie, dotacja celowa, podmiot prawa publicznego, postępowanie o udzielenie zamówienia


Babiarz S., Czarnik Z., Janda P., Pełczyński P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2013.   Google Scholar

Barański R., Olejniczak A., Fundacje i stowarzyszenia. Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną, C.H. Beck, Warszawa 2012.   Google Scholar

Bendorf-Bundorf M., Obowiązek udzielania zamówień publicznych przez fundacje i stowarzyszenia, E-seria Monografie Wydziału Prawa i Administracji UWM, Olsztyn 2018.   Google Scholar

Bovis C.H., EU Public Procurement Law, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2012.   Google Scholar

Charycka B., Gumkowska M., 2018. Kondycja organizacji pozarządowych, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2019.   Google Scholar

Dzwonkowski H., Gołębiewski G. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2014.   Google Scholar

Karlikowska M., Miemiec W., Ofiarski Z., Sawicka K., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Presscom, Warszawa 2010.   Google Scholar

Lemke M., Piasta D., Analiza orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego zamówień publicznych w okresie od 1999 do 2005 r., UZP, Warszawa 2006.   Google Scholar

Miemiec W., Sawicka K., Miemiec M., Prawo finansów publicznych sektora samorządowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.   Google Scholar

Milosavljevis M., Dobrota M., Milanovi N., A New Approach to the Evaluation of Public Procurement Efficiency among European Countries, „European Review” 2018, nr 2.   Google Scholar

Misiąg W. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2019.   Google Scholar

Opinia prawna UZP Podmioty prawa publicznego w świetle prawa UE, https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne.   Google Scholar

Opinia prawna UZP Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przez stowarzyszenia wydatkujące środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne.   Google Scholar

Opinia prawna UZP Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przez organizacje pozarządowe uzyskujące dotacje z budżetu państwa na realizację zadań publicznych, https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne.   Google Scholar

Opinia prawna UZP Obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez fundacje oraz stowarzyszenia – stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 ust. 1 pkt 5, https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne.   Google Scholar

Ostrowska A., Samorządowe prawo dotacyjne. Dotacje jako wydatki jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.   Google Scholar

Paczocha M., Glosa do wyroku WSA z dnia 19 czerwca 2006 r. (I SA/Rz 400/06), „Finanse Komunalne” 2007, nr 1–2.   Google Scholar

Pawelec J., Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2015.   Google Scholar

Pieróg J., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2019.   Google Scholar

Przewłocka J., Adamiak P., Herbst J., Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2012, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013.   Google Scholar

Skubiszak-Kalinowska I., Wiktorowska E., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.   Google Scholar

Stachowiak M., Jerzykowski J., Dzierżanowski W., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.   Google Scholar

Verdeaux J., Public procurement in the European Union and in the United States: a comparative study, „Public Contract Law Journal” 2003, nr 4.   Google Scholar

Zaborowski M., Cel i funkcje zamówień publicznych, „Optimum Studia Ekonomiczne” 2019, nr 3.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-29

Cited By /
Share

Bendorf-Bundorf, M. (2021). Otrzymywanie dotacji celowych przez fundacje i stowarzyszenia a status podmiotu prawa publicznego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.6903

Maciej Bendorf-Bundorf 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie