Przyśpieszenie postępowania jako cel zmiany postępowania zażaleniowego w nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 4 lipca 2019 r.

Magda Dziembowska

a:1:{s:5:"pl_PL";s:3:"UWM";}


Abstrakt

Autorka analizuje przepisy postępowania zażaleniowego wprowadzone do Kodeksu postępowania cywilnego ustawą z dnia 4.07.2019r. Celem publikacji jest ukazanie wprowadzonych zmian, ich charakteru oraz pełnionej roli w całokształcie procesu cywilnego. Autorka proponuje nowe rozwiązania konstrukcyjne m.in. możliwość zaskarżenia postanowienia sądu drugiej instancji o wynagrodzeniu biegłego. Ponadto wyraża aprobatę dla wprowadzonej instytucji zażaleń niedopuszczalnych oraz poszerzenia stosowania zażaleń poziomych.


Słowa kluczowe:

organizacja postępowania, nadużycie prawa procesowego, postula szybkości postępowania, zażalenie, nowelizacja

Białecki M., Organizacja postępowania jako próba realizacji postulatu szybkości postępowania cywilnego a nadużycie prawa procesowego przez strony i uczestników postepowania, [w:] M. Białecki, S. Kotas – Turoboyska, F. Manikowski, E. Szczepanowska (pod red.), Nowelizacja postępowania cywilnego. Wpływ zmian na praktykę sądową, Warszawa 2021,   Google Scholar

Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Ocena skutków regulacji zawartej w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3137), z dnia 23 stycznia 2019 r.,   Google Scholar

Flaga – Gieruszyńska K., A. Zieliński, Zażalenie w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych, Warszawa 2020r.,   Google Scholar

Góra – Błaszczykowska A., Środki zaskarżenia w procesie cywilnym po 7.11.2019 r., [w:] M. Białecki, S. Kotas – Turoboyska, F. Manikowski, E. Szczepanowska (pod red.), Nowelizacja postępowania cywilnego. Wpływ zmian na praktykę sądową, Warszawa 2021r.,   Google Scholar

Jałoszewski M., Sędzia idealny. Omówienie wyników badań przeprowadzonych na zlecenie KSSiP, [w:] Na wokandzie. Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości, nr 1(11), 2012 r.,   Google Scholar

Kotas S. – Turoboyska, Zasada bezstronności sędziego w procesie cywilnym, [w:] M. Białecki, S. Kotas – Turoboyska, F. Manikowski, E. Szczepanowska (pod red.), Nowelizacja postępowania cywilnego. Wpływ zmian na praktykę sądową, Warszawa 2021r,   Google Scholar

Kuchnio M., Komentarz do art. 3941a k.p.c. [w:] O. M. Piaskowska (pod red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz aktualizowany, LEX. 2020,   Google Scholar

Krakowiak M., Postanowienia sądu w sprawach cywilnych po nowelizacji z 4.07.2019r., [w M. Białecki, S. Kotas – Turoboyska, F. Manikowski, E. Szczepanowska (pod red.), Nowelizacja postępowania cywilnego. Wpływ zmian na praktykę sądową, Warszawa 2021r,   Google Scholar

Manowska M., Komentarz do art. 394 k.p.c. [w:] A. Adamczuk, P. Pruś, M. Radwan, M. Sieńko, E. Stefańska, M. Manowska, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1-477(16), wyd. IV, Warszawa 2021, LEX 2021r.   Google Scholar

Opinia Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radc6w Prawnych o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (z dnia 14 grudnia 2018r.),   Google Scholar

Opinia Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3137), załączona w piśmie Krajowej Izby Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2019r., (L.dz.10/OBSiL/2019),   Google Scholar

Pietrzkowski H., Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych, Warszawa 2010 r.,   Google Scholar

Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 2020 r., stanowiące odpowiedź na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 16 kwietnia 2020 r., dotyczące ostatniej nowelizacji ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755), DLPC–V.053.5.2020 dot. IV.510.8.2020.AFK/MC.   Google Scholar

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 7 stycznia 2021 r., IV.511.351.2020.KP,   Google Scholar

Romańska M. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian, t. 1, red. T. Zembrzuski, Warszawa 2020 r.,   Google Scholar

Romańska M., Zażalenie jako środek zaskarżenia – ogólna charakterystyka w stanie prawnym przed wejściem w życie nowelizacji z 4.07.2019 r., [w:] T. Zembrzuski (pod red.), Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I i II, LEX 2020,   Google Scholar

Rzewuski M., Termin ermin a quo do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2017 r., III CZP 18/17, [w:] Orzecznictwo Sądów Polskich 1/2019 r.,   Google Scholar

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich wyrażone w piśmie z dnia 16 kwietnia 2020r., skierowanym do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o rozważenie zasadności podjęcia kroków legislacyjnych mających na celu wyeliminowanie opłaty stałej w kwocie 100 zł od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem, ewentualnie o jej przedmiotowe ograniczenie (IV.510.8.2020.AFK/MC).   Google Scholar

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 3137/2019,   Google Scholar

Wiśniewski T., Komentarz do art. 3941 kp.c., [w:] D. Dończyk, J. Iwulski, G. Jędrejek, I. Koper, G. Misiurek, M. Orecki, P. Pogonowski, S. Sołtysik, D. Zawistowski, T. Zembrzuski, T. Wiśniewski, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom. II. Artykuły 367–505(39), Warszawa 2021, LEX,   Google Scholar

Zembrzuski T., Zażalenie po nowelizacji, czyli o standardzie środka zaskarżenia, [w:] Palestra nr 11 – 12, 2019r.,   Google Scholar

Akty prawne:   Google Scholar

Postanowienie Sądu Apelacyjnego z dnia 22 lipca 2020 r., I AGz 108/20, LEX nr 3043202.   Google Scholar

Postanowienie Sądu Okręgowego w Suwałkach, z dnia 19 lutego 2020 r., I Cz 56/20, LEX nr 2797464.   Google Scholar

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2013 r., V CZ 21/13, LEX nr 1371735   Google Scholar

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2020 r., V CO 145/20, LEX nr 3070716.   Google Scholar

Postanowienie Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 1 grudnia 2020r., II Cz 453/20.   Google Scholar

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r., (Dz.U.2019.1469) zmieniająca ustawę Kodeks Postępowania Cywilnego z dniem 7 listopada 2019 r.   Google Scholar

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania Cywilnego (Dz.U.2019.1460).   Google Scholar

Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U.2020.755 t.j. z dnia 2020.04.27).   Google Scholar

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 138, poz. 806),   Google Scholar

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 233, poz. 1381),   Google Scholar

Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. poz. 435).   Google Scholar

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 września 2006 r., SK 21/05, LEX nr 208363   Google Scholar

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 września 2004 r., P 4/04, LEX nr 122364   Google Scholar

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 13 grudnia 2018 r., 21497/14, Lex nr 2597619   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-09-29 — zaktualizowane 2021-09-30

Cited By /
Share

Dziembowska, M. (2021). Przyśpieszenie postępowania jako cel zmiany postępowania zażaleniowego w nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 4 lipca 2019 r . Studia Prawnoustrojowe, (53). https://doi.org/10.31648/sp.6905 (Original work published 29 wrzesień 2021)

Magda Dziembowska 
a:1:{s:5:"pl_PL";s:3:"UWM";}