Obowiązek współdziałania wierzyciela przy wykonywaniu zobowiązania a obowiązki pracownika wobec pracodawcy w stosunku pracy

Ewa Suknarowska-Drzewiecka

Polska Akademia Nauk


Abstrakt

Z genezy prawa pracy i posługiwania się konstrukcją umowy między dwiema stronami wynika – w związku z odesłaniem w treści art. 300 KP – prawo odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu cywilnego do stosunku pracy w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy w razie braku ich sprzeczności z zasadami prawa pracy. Jednym z takich przepisów jest art. 354 KC. Z przepisu tego przepisu wynika, że wierzyciel powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Celem artykułu jest wskazanie, jakie obowiązki wierzyciela spoczywają na pracowniku względem dłużnika-pracodawcy. Nie ulega jednak wątpliwości, że obowiązek współdziałania ciąży również na pracodawcy w związku z jego uprawnieniami wierzyciela. Stosunek pracy ma bowiem charakter zobowiązania wzajemnego. Zastosowanie art. 345 KC do obowiązków pracownika jako wierzyciela umożliwia sformułowanie katalogu szczegółowych obowiązków usprawniających wzajemną relację miedzy stronami stosunku pracy. Szczególnie istotne znaczenie należy przypisać obowiązkowi lojalności pracownika rozumianego jako powstrzymania się od wszystkiego, co naruszałoby uczciwość i słuszność we wzajemnych relacjach, co obejmuje m.in. powstrzymanie się pracownika od zachowań konkurencyjnych wobec pracodawcy, od ujawniania tajemnicy pracodawcy, dokonywania czynów nieuczciwej konkurencji.


Słowa kluczowe:

prawo pracy, stosunek pracy, pracodawca, pracownik, stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego do stosunku pracy, obowiązek współdziałania wierzyciela, obowiązki pracownika, obowiązki pracodawcy


Błahuta F., [w:] F. Błahuta i in. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1972.   Google Scholar

Borysiak W., Komentarz do 354 KC, [w:] K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Legalis.   Google Scholar

Czerniak-Swędzioł J., Glosa do wyroku SN z 9.2.2006 r., II PK 160/05, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2007, Nr 7–8, poz. 96.   Google Scholar

Dąbrowa J., [w:] Z. Radwański (red.), Prawo zobowiązań. Część ogólna, t. III, cz. 1, seria: System Prawa Cywilnego, Ossolineum, Wrocław 1981.   Google Scholar

Dörre-Kolasa D., Komentarz do art. 1011 KP, [w:] A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz, C.H. Beck, Legalis.   Google Scholar

Florek L., Ustawa i umowa prawie pracy, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.   Google Scholar

Kijowski A., [w:] L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Wyd. ABC, Warszawa 2005.   Google Scholar

Klein A., Skutki prawne braku współdziałania wierzyciela z dłużnikiem, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1990, t. CLXXXVI.   Google Scholar

Kozieł G., Komentarz do 354 KC, [w:] M. Załucki (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Legalis el.   Google Scholar

Lewandowski H., Zasady prawa pracy, [w:] E. Smoktunowicz, C. Kosikowski (red.), Wielka encyklopedia prawa, Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Białystok–Warszawa 2000.   Google Scholar

Machnikowski P., Komentarz do 354 KC, [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Legalis.   Google Scholar

Masternak Z., Obowiązek pracowniczej staranności, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1976.   Google Scholar

Nazaruk P., Komentarz do 354 KC, [w:] P. Nazaruk, J. Ciszewski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Wolters Kluwer, Lex.   Google Scholar

Ohanowicz A., Górski J., Zarys prawa zobowiązań, PWN, Warszawa 1970.   Google Scholar

Olejniczak A., Komentarz do 354 KC, [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Wolters Kluwer, Lex.   Google Scholar

Osajda K., Komentarz do art. 354, [w:] K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2017.   Google Scholar

Rajski J., Kocot W., Zaradkiewicz K., Prawo kontraktów, LexisNexis, Warszawa 2002.   Google Scholar

Rembieliński A., [w:] J. Winiarz (red.), Kodeks cywilny z komentarzem, t. 1, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1989.   Google Scholar

Roszewska K., Skutki sprzeczności przepisów kodeksu cywilnego z zasadami prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2005, nr 2.   Google Scholar

Rycak A., Komentarz do art. 300 KP, [w:] K. Walczak (red.). Kodeks pracy. Komentarz, C.H. Beck, Legalis.   Google Scholar

Safjan M., Komentarz do 354 KC, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1: Art. 1–44910, C.H. Beck, Legalis.   Google Scholar

Salwa Z., Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, PWN, Warszawa 1996.   Google Scholar

Skąpski M., Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2001, nr 2.   Google Scholar

Skoczyński J., [w:] M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2004.   Google Scholar

Stelina J., Komentarz do art. 300 KP, [w:] A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz, C.H. Beck, Legalis.   Google Scholar

Szpunar A., Charakter prawny wykonania zobowiązania, „Rejent” 1998, nr 5.   Google Scholar

Świątkowski A.M., Komentarz do art. 300 KP, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, C.H. Beck, Legalis.   Google Scholar

Warkałło W., Ogólne zasady wykonywania zobowiązań, „Studia Prawnicze” 1973, nr 37.   Google Scholar

Zieleniecki M., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 2005 r., I PK 263/04, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2006, nr 2.   Google Scholar

Zieliński T., Zarys wykładu prawa pracy. Część I ogólna, UŚ, Katowice 1977.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-29

Cited By /
Share

Suknarowska-Drzewiecka, E. (2021). Obowiązek współdziałania wierzyciela przy wykonywaniu zobowiązania a obowiązki pracownika wobec pracodawcy w stosunku pracy. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.6938

Ewa Suknarowska-Drzewiecka 
Polska Akademia Nauk