Charakter prawny i podstawy prawne funkcjonowania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Tomasz Kuczyński

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Abstrakt

Artykuł odnosi się do problematycznej kwestii charakteru prawnego gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Omówiona została ustawowa regulacja odnosząca się do statusu niniejszych komisji, a także wyrażone do tej pory w niniejszym przedmiocie stanowiska doktryny oraz judykatury. Celem artykułu jest scharakteryzowanie aktów będących podstawą funkcjonowania komisji, a także określenie ich charakteru prawnego. W ramach opracowania została dokonana analiza aktów podejmowanych przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz rady gmin, stanowiących podstawy funkcjonowania komisji, w oparciu o przykłady aktów podejmowane przez konkretne organy gminy. Analizie poddano również charakter prawny komisji, odwołując się do pojęć wewnętrznych organów rady gminy oraz pojęcia organu administracji publicznej. W ramach zakończenia sformułowane zostały wnioski de lege ferenda w oparciu o ocenę kształtu obecnej regulacji zawartej w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dostrzec można dość duże rozbieżności pomiędzy poszczególnymi aktami organów gminy mającymi wpływ na status i funkcjonowanie komisji. Ostatecznie, analiza wspomnianej ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie wskazuje na niejednolity charakter samej komisji, a także działań przez nią podejmowanych.


Słowa kluczowe:

prawo administracyjne, przeciwdziałanie alkoholizmowi, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, akt prawa miejscowego, organ administracji publicznej.


Bień-Kacała A., Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2013.   Google Scholar

Bukowski Z., Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2013.   Google Scholar

Czerw J., Procedury podejmowania uchwał przez radę gminy i powiatu. Poradnik dla praktyków, Municipium SA, Warszawa 2010.   Google Scholar

Gronkiewicz A., Ziółkowska A., Gminne (miejskie) komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, [w:] B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2014, Lex.   Google Scholar

Gronkiewicz A., Ziółkowska A., Rady zespoły, komisje – wybrane przykłady i charakterystyka, [w:] B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2014, LEX.   Google Scholar

Hauser R., Szustkiewicz M., Racjonalność i skuteczność planowania na przykładzie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, nr 3, Legalis.   Google Scholar

Lebowa D., Postępowanie w przedmiocie skierowania na badanie przez biegłego, [w:] W. Maciejko, D. Lebowa, Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Warszawa 2011, Lex.   Google Scholar

Maciejko W., Kwalifikacje członka GKRPA, [w:] W. Maciejko, D. Lebowa, Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Warszawa 2011, Lex.   Google Scholar

Maciejko W., Wynagrodzenie członka GKRPA, [w:] W. Maciejko, D. Lebowa, Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Warszawa 2011, Lex.   Google Scholar

Majewska A., Zakres obowiązywania zasad ogólnych postępowania administracyjnego, „Studia Iuridica Lubliniensia” 2016, vol. XXV, nr 4.   Google Scholar

Niżnik-Dobosz I., Art. 41 Zadania własne gmin w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, [w:] M. Koszowski, I. Niżnik-Dobosz, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu   Google Scholar

alkoholizmowi. Komentarz, Warszawa 2020, Lex.   Google Scholar

Ochendowski E., Prawo administracyjne, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2018.   Google Scholar

Zimmerman J., Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-29

Cited By /
Share

Kuczyński, T. (2021). Charakter prawny i podstawy prawne funkcjonowania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.6970

Tomasz Kuczyński 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu