Namowa i pomoc do samobójstwa w polskim i austriackim prawie karnym – rozważania komparatystyczne

Katarzyna Borkowska

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście w Warszawie


Abstrakt

Co roku na świecie ponad 700 tysięcy osób ginie w wyniku samobójczego zamachu. Samobójstwo stanowi więc ważne zjawisko – zarówno w aspekcie społecznym, jak też prawnym. Postęp w wielu dziedzinach życia, a w tym w dziedzinie medycyny i informatyki, spotęgował już i tak istniejące problemy w ujmowaniu aktów suicydalnych w ramy prawne. Ustawodawstwa stanęły m.in. przed takimi wyzwaniami jak eutanazja, samobójstwo wspomagane czy cybersamobójstwo. Sposób regulowania odpowiedzialności karnej za pomoc w popełnieniu samobójstwa może być różny. Przedmiot artykułu stanowi prawnoporównawcze opracowanie dedykowane namowie i pomocy do samobójstwa w Polsce i w Austrii. Za cel badań przyjęto ukazanie zbieżności oraz odrębności między unormowaniami. W opracowaniu przeanalizowano znamiona przestępstwa podżegania do samobójstwa zawarte w przepisach kodeksów karnych obu państw, szczegółowo opisując podmiot, stronę podmiotową, przedmiot oraz stronę przedmiotową przestępstwa. Odniesiono się także do ustawowego zagrożenia karą oraz przytoczono dane statystyczne obrazujące skalę zjawiska. Następnie dokonano porównania polskiej i austriackiej regulacji, akcentując podobieństwa i różnice. Najważniejsze wnioski wypływające z pracy są takie, że przepis penalizujący pomoc w samobójstwie w Polsce i w Austrii wykazuje zarówno cechy wspólne, jak też odmienne, oraz że po spodziewanej zmianie stanu prawnego w Austrii prawna regulacja może nie odpowiadać potrzebom społecznym. Przeprowadzone rozważania zostały oparte zarówno na poglądach doktryny, jak też orzecznictwa. Przy tworzeniu artykułu sięgnięto do polskich oraz zagranicznych materiałów źródłowych.


Słowa kluczowe:

prawo karne porównawcze, podżeganie do samobójstwa, samobójstwo, polskie prawo karne, austriackie prawo karne


Alao A.O., Soderberg M., Pohl E.L., Alao A.L., Cybersuicide: review of the role of the internet on suicide, „Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking” 2006, nr 9 (4).   Google Scholar

Andrejew I., Kodeks karny. Krótki komentarz, PWN, Warszawa 1986.   Google Scholar

Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1987.   Google Scholar

Bertel Ch., Schwaighofer K., Österreichisches Strafrecht. Besonderer Teil II, Österreich, Wiedeń 2015.   Google Scholar

Birklbauer A., Hilf M., Tipold A., Strafrecht. Besonderer Teil I, Facultas, Wiedeń 2017.   Google Scholar

Birklbauer A., Komentarz do § 78 StGB, [w:] F. Höpfel, E. Ratz (red.), StGB. Wienner Kommentar, MANZ, Wiedeń 2017.   Google Scholar

Bojarski T. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.   Google Scholar

Borkowska K.K., Przestępstwo dzieciobójstwa w ujęciu komparatystycznym, C.H. Beck, Warszawa 2020.   Google Scholar

Budyn-Kulik M., Komentarz do art. 151 k.k., [w:] M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, 2021, Lex.   Google Scholar

Burda G., Der Suizid im Strafrecht, Exposé zum Dissertationsvorhaben mit dem Arbeitstitel, Uniwersytet w Wiedniu, Wiedeń 2017.   Google Scholar

Burdziak K., Kierowanie wykonaniem samobójstwa i polecenie jego wykonania w polskim prawie karnym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, nr 4.   Google Scholar

Burdziak K., Samobójca czy zabójca? Kilka słów na temat statusu samobójstwa w polskim prawie karnym, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2014, nr 4.   Google Scholar

Burdziak K., Samobójstwo w prawie polskim, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.   Google Scholar

Daszkiewicz K., Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Rozdział XIX Kodeksu karnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2000.   Google Scholar

Drzewiecki P., Samobójstwa nastolatków w Internecie w perspektywie pedagogiki mediów, „Kultura – Media – Teologia” 2011, nr 5.   Google Scholar

Dukiet-Nagórska T., Esej o prawie do decydowania o niektórych przejawach życia osobistego, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2017, nr 43.   Google Scholar

Durl R., Strafloser Beitragsversuch und strafbare Mitwisserschaft – ein vermeidbares Paradoxon, „RZ – Österreichische Richterzeitung” 2010, z. 10.   Google Scholar

Filar M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.   Google Scholar

Filar M., Lekarskie prawo karne, Zakamycze, Kraków 2000.   Google Scholar

Fluder R., Namowa i pomoc do targnięcia się na własne życie – zagadnienia wybrane,   Google Scholar

[w:] P. Góralski (red.), Problematyka ochrony życia i zdrowia ludzkiego w prawie karnym, Inst. Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2016.   Google Scholar

Fuchs H., Reindl-Krauskopf S., Strafrecht. Besonderer Teil I, Österreich, Wiedeń 2018.   Google Scholar

Gardocki L., Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa 2011.   Google Scholar

Gawliński A., Zero D., Namowa lub pomoc w samobójstwie – aspekty prawnokarne, porównawcze i kryminalistyczne, „Studia Prawnoustrojowe” 2021, nr 52.   Google Scholar

Giezek J., Komentarz do art. 151 k.k., [w:] D. Gruszecka, N. Kłączyńska, G. Łabuda, A. Muszyńska, T. Razowski, J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.   Google Scholar

Góralski P. (red.), Problematyka ochrony życia i zdrowia ludzkiego w prawie karnym, Inst.Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2016.   Google Scholar

Góralski P., Pomoc i namowa do samobójstwa (art. 151 k.k.) w poglądach doktryny oraz danych statystycznych, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2003, nr 13.   Google Scholar

Górniok O. (red.), Kodeks karny. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2006.   Google Scholar

Grudecki M., Wybrane prawnokarne aspekty prób samobójczych, nakłaniania do samobójstwa oraz pomocy w samobójstwie, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2019, nr 2.   Google Scholar

Grünauer A., Mitwirkung am Selbstmord: Analyse, Rechtsvergleich und Reformüberegungen, Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Magistra der Rechtswissenschaften im Diplomstudium Rechtswissenschaften, Uniwersytet Johannesa Keplera w Linzu, Linz 2019.   Google Scholar

Gruszecka D., Kłączyńska N., Łabuda G., Muszyńska A., Razowski T., Giezek J. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.   Google Scholar

Gurgul J., Postępowanie przygotowawcze dotyczące samobójstwa (wybrane problemy), „Problemy Praworządności” 1990, nr 4–5.   Google Scholar

Halmich M., VfGH lockert Sterbehilfe – wie geht es nun weiter?, „Pflegegeld & Sozialrecht” 2021, nr 1.   Google Scholar

Hołyst B., Kryminologia, PWN, Warszawa 1986.   Google Scholar

Hołyst B., Suicydologia, LexisNexis, Warszawa 2012.   Google Scholar

Höpfel F., Ratz E. (red.), StGB. Wienner Kommentar, MANZ, Wiedeń 2017.   Google Scholar

Institut für Suizidprävention Graz, Statistiken, https://ifsg.at/suizidalitaet/statistiken/.   Google Scholar

Kokot R., Komentarz do art. 151 k.k., [w:] R.A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2017.   Google Scholar

Kokot R., Z problematyki karalnego doprowadzenia do samobójstwa – uwagi na tle ustawowych znamion art. 151 k.k., cz. I, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2015, nr 35.   Google Scholar

Kokot R., Z problematyki karalnego doprowadzenia do samobójstwa – uwagi na tle ustawowych znamion art. 151 k.k., cz. II, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2015, nr 36.   Google Scholar

Konarska-Wrzosek V., Komentarz do art. 151 k.k., [w:] A. Lach, J. Lachowski, T. Oczkowski, I. Zgoliński, A. Ziółkowska, V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.   Google Scholar

Konieczniak P., W sprawie eutanatycznej pomocy do samobójstwa (na marginesie sporu J. Warylewski – K. Poklewski-Koziełł), „Państwo i Prawo” 1999, nr 5.   Google Scholar

Kosonoga-Zygmunt J., Namowa i udzielenie pomocy do samobójstwa (art. 151 k.k.), „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 11.   Google Scholar

Kosonoga-Zygmunt J., Swoboda decyzji woli suicydenta jako przesłanka odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 151 k.k., „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2015, nr 2.   Google Scholar

Kulik M., Odpowiedzialność karna za podżeganie lub pomocnictwo do samobójstwa w wybranych państwach, [w:] M. Mozgawa (red.), Samobójstwo, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.   Google Scholar

Lach A., Lachowski J., Oczkowski T., Zgoliński I., Ziółkowska A., Konarska-Wrzosek V. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.   Google Scholar

Lebiedowicz A., Samobójstwo w ujęciu wielopłaszczyznowym, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2013, nr 3.   Google Scholar

Maciejewski T., Historia powszechna ustroju i prawa, C.H. Beck, Warszawa 2015.   Google Scholar

Malczewski J., Problemy z prawną kwalifikacją lekarskiej pomocy do samobójstwa (art. 151 k.k.), „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 11.   Google Scholar

Maleczky O., Strafrecht. Allgemeiner Teil I, LexisNexis, Wiedeń 2015.   Google Scholar

Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.   Google Scholar

Mazurek A., Odpowiedzialność karna za podżeganie lub pomocnictwo do samobójstwa oraz doprowadzenie do zamachu samobójczego, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1980, nr 1.   Google Scholar

McCormick A.J., Self-determination, the right to die, and culture: a literature review, „Social Work” 2011, t. 56, nr 2.   Google Scholar

Michalska-Suchanek M., Fenomen samobójstwa. Długa historia krótko opisana, Instytut Mikołowski, Mikołów 2011.   Google Scholar

Michalski B., Nowa kodyfikacja karna. Krótkie komentarze. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2000.   Google Scholar

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Sicherheitsbericht 2019. Kriminalität Vorbeugung und Bekämpfung. Anhang, https://bmi.gv.at/508/files/SIB_ 2019/2_SIB_2019_Anhang_V20200817_praes.pdf.   Google Scholar

Moos R., Komentarz do § 78 StGB, [w:] F. Höpfel, E. Ratz (red.), StGB. Wienner Kommentar, MANZ, Wiedeń 2017.   Google Scholar

Mozgawa M., Bachmat P., Przestępstwo doprowadzenia człowieka do targnięcia się na własne życie (art. 151 k.k.) – analiza akt sądowych, Inst. Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2016.   Google Scholar

Mozgawa M. (red.), Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, 2021, Lex.   Google Scholar

Mozgawa M. (red.), Samobójstwo, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.   Google Scholar

Opracowanie służby naukowej Bundestagu, Zur Rechtslage bei der Beihilfe am Suizid in Deutschland, Belgien, den Niederlanden und der Schweiz, 2015.   Google Scholar

Plöchl F., Komentarz do § 287 StGB, [w:] F. Höpfel, E. Ratz (red.), StGB. Wienner Kommentar, MANZ, Wiedeń 2017.   Google Scholar

Poklewski-Koziełł K., Obowiązek ochrony życia pacjenta a prawo człowieka do godnej śmierci [głos w dyskusji], „Prawo i Medycyna” 1999, nr 1.   Google Scholar

Schörghuber M., § 78 StGB – eine tragende Wand im Gebäude des rechtlichen Lebensund Selbstbestimmungsschutzes, „Imago Hominis“ 2020, t. 27, z. 3.   Google Scholar

Sosnowska D.J., Przestępstwo znęcania się, „Państwo i Prawo” 2008, nr 3.   Google Scholar

Statista, Anzahl der Suizide und Todesfälle infolge von Selbstbeschädigung in Österreich nach Geschlecht von 1970 bis 2020, https://de.statista. com/statistik/daten/studie/800095/umfrage/suizide-und-todesfaelle-infolge-von-selbstbeschaedigungin-oesterreich-nach-geschlecht/.   Google Scholar

Statystyka Policji, Namowa lub pomoc do samobójstwa (art. 151 k.k.), https://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko/63420,Namowa-lub-pomoc--do-samobojstwa-art-151.html.   Google Scholar

Statystyka Policji, Uwagi i definicje, https://statystyka. policja.pl/download/20/232288/Uwagii definicje.docx.   Google Scholar

Statystyka Policji, Zabójstwo (art. 148 k.k.), https://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko/63411,Zabojstwo -art-148.html.   Google Scholar

Statystyka Policji, Zamachy samobójcze od 2013 r. do 2016 r., https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze/122324,Zamachy- samobojcze--od-2013-do-2016.html.   Google Scholar

Statystyka Policji, Zamachy samobójcze od 2017 r., https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze/63803,Zamach y-samobojcze-od-2017-roku.html.   Google Scholar

Stefański R. A. (red.), Kodeks karny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2017.   Google Scholar

Steidl H., Die Grenzen des „Selbstmordes“ bei § 78 StGB, Diplomarbeit aus Straf- und Strafverfahrensrecht zur Erlangung des akademischen Grades einer Magistra der Rechtswissenschaften an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Paris-LodronUniversität Salzburg, Uniwersytet w Salzburgu, Salzburg 2020.   Google Scholar

Steininger E., Komentarz do § 12 StGB, [w:] O. Triffterer, Ch. Rosbaud, H. Hinterhofer (red.), Salzburger Kommentar zum Strafgesetzbuch, LexisNexis, Wiedeń 2018.   Google Scholar

Szwarczyk M., Komentarz do art. 151 k.k., [w:] T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.   Google Scholar

Światowa Organizacja Zdrowia, Suicide data, https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/suicide-data   Google Scholar

Świda W., Prawo karne, PWN, Warszawa 1986.   Google Scholar

Triffterer O., Rosbaud Ch., Hinterhofer H. (red.), Salzburger Kommentar zum Strafgesetzbuch, LexisNexis, Wiedeń 2018.   Google Scholar

Tyszkiewicz L., Komentarz do art. 151 k.k., [w:] M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.   Google Scholar

Tyszkiewicz L., Komentarz do art. 151 k.k., [w:] O. Górniok (red.), Kodeks karny. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2006.   Google Scholar

Velten P., Komentarz do § 78 StGB, [w:] O. Triffterer, Ch. Rosbaud, H. Hinterhofer (red.), Salzburger Kommentar zum Strafgesetzbuch, LexisNexis, Wiedeń 2018.   Google Scholar

Wach E., Strafrechtliche Probleme des Selbstmords, „Österreichische Juristen-Zeitung”1978, z. 18.   Google Scholar

Warylewski J.K., W sprawie prawnokarnego postrzegania eutanazji, „Państwo i Prawo” 1999, nr 3.   Google Scholar

Wąsek A., Prawnokarna problematyka samobójstwa, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1982, s. 75.   Google Scholar

Zannoni D., Right or duty to live? Euthanasia and assisted suicide from the perspective of the European Convention on Human Rights, „European Journal of Legal Studies” 2020, t. 12, nr 2.   Google Scholar

Zero D., Cybersuicydologia – nowe technologie a samobójstwo, „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2021, nr 1.   Google Scholar

Zoll A., Komentarz do art. 151 k.k., [w:] A. Zoll, W. Wróbel (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. 2: Część I. Komentarz do art. 117–211a, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.   Google Scholar

Zoll A., Wróbel W. (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. 2: Część I. Komentarz do art. 117–211a, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-29

Cited By /
Share

Borkowska, K. (2021). Namowa i pomoc do samobójstwa w polskim i austriackim prawie karnym – rozważania komparatystyczne. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.7061

Katarzyna Borkowska 
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście w Warszawie