Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 27 lutego 2020 r., sygn. akt V KK 80/19, dotycząca oddalenia wniosku dowodowego o ponowne przesłuchanie małoletniegoenie wniosku dowodowego o ponowne przesłuchanie małoletniego

Łukasz Cora

Uniwersytet Gdański


Abstrakt

Opracowanie ma na celu wykazanie racji przemawiających za potrzebą każdorazowej oceny przez sąd zasadności żądania oskarżonego o ponowne przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego. Zasadnicza część niniejszego opracowania koncentruje się wskazaniu konfliktu jaki zachodzi pomiędzy zasadą prawdy materialnej, realizacją prawa do obrony przez oskarżonego  a ochroną małoletniego pokrzywdzonego przed wtórna wiktymizacją. W glosie sformułowano tezę, że podstawę oddalenia  wniosku dowodowego powinien stanowić art. 170 § 1 pkt 4 k.p.k., który należy analogicznie zastosować do sytuacji w której z opinii sporządzonej przez biegłego z zakresu psychologii lub psychiatrii wynika, że ponowne przesłuchanie może z dużym prawdopodobieństwem wywrzeć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne małoletniego. W sytuacji opinii biegłego jednoznaczne w swojej konkluzji stwierdzającej istotne psychologiczne przeszkody w udziale małoletniego pokrzywdzonego w przesłuchaniu odmówić uwzględnienia wniosku o ponowne przesłuchanie pokrzywdzonego, opierając się na opinii biegłego wskazującej na obawę narażenia psychiki dziecka na traumę, jaką może wywołać takie przesłuchanie. Autor aprobując wyrażony przez Sądu Najwyższy pogląd uważa, że sytuacja ta wymaga obligatoryjnego skorzystania z opinii biegłego psychologa, a w szczególnych wypadkach także biegłego z innej dziedziny.


Słowa kluczowe:

prawo karne procesowe, małoletni, ponowne przesłuchanie, pokrzywdzony, obrońca, świadek


Cora Ł, Ponowne przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego w charakterze świadka, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2016, nr 3.   Google Scholar

Cora Ł., Ponowienie czynności dowodowej w polskim procesie karnym (aspekty teoretyczne i prakseologiczne), „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, z. 1.   Google Scholar

Grzegorczyk T., Kodeks postepowania karnego, t. 1: Art. 1–467, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.   Google Scholar

Jarocki P., Prawa ofiar przestępstw, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 10.   Google Scholar

Kosonoga J, Przesłuchanie pokrzywdzonego w trybie art. 185a k.p.k., „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 1.   Google Scholar

Paprzycki L.K., [w:] J. Grajewski, L. K. Paprzycki, S. Steinborn (red.), Kodeks postepowania karnego, t. 1: Komentarz do art. 1–424, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.   Google Scholar

Potulski J., Glosa do wyroku SN z dnia 1 lutego 2008 r., V KK 231/07, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2008, nr 4.   Google Scholar

Rogoziński P., Dopuszczalność ponownego przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego. Glosa do postanowienia SN z dnia 4 kwietnia 2018 r., III KK 362/17, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2019, z. 3.   Google Scholar

Stefański R.A, Szczególny tryb przesłuchania w postepowaniu karnym świadka małoletniego, który nie kończył 15 lat, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2005, nr 4.   Google Scholar

Stefański R.A., Zabłocki S. (red.), Kodeks postępowania karnego, t. 2: Komentarz do art. 167– 296, Warszawa 2019, Lex.   Google Scholar

Świecki D. (red.), Kodeks postępowania karnego. T. I. Komentarz aktualizowany, 2021,Lex.   Google Scholar

Żbikowska M., Czy żądanie oskarżonego złożone w trybie art. 185a k.p.k. należy rozpatrywać jak zwykły wniosek dowodowy?, ”Palestra” 2016, nr 4.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-29

Cited By /
Share

Cora, Łukasz. (2021). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 27 lutego 2020 r., sygn. akt V KK 80/19, dotycząca oddalenia wniosku dowodowego o ponowne przesłuchanie małoletniegoenie wniosku dowodowego o ponowne przesłuchanie małoletniego. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.7079

Łukasz Cora 
Uniwersytet Gdański