Podstawy prawne nauczania religii w szkołach w okresie kształtowania się II Rzeczpospolitej

Mieczysław Tadeusz Różański

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

Po wydaniu przez cesarzy niemieckiego i austro-węgierskiego aktu w dniu 5 listopada 1916 r., który zapowiadał utworzenie państwa polskiego, zaczęto tworzyć w porozumieniu z władzami okupacyjnymi na terenach byłego zaboru rosyjskiego początki administracji polskiej. Rozpoczął sie okres tworzenia aktów prawnych, które miały stać sie podstawą do działania przyszłego niepodległego państwa. Władze polskie przejęły m.in. zarząd nad szkolnictwem. Celem artykułu jest pokazanie w oparciu o akty normatywne jak wyglądały podstawy prawne do nauczanie religii w szkołach powszechnych i średnich. Przedstawiono najpierw rozkazy okupacyjnych władz wojskowych ukazujących miejsce nauczania religii w strukturze i funkcjonowaniu szkół. Następnie dokonano analizy aktów normatywnych wydany przez polską administrację. Były nimi przepisy tymczasowe o szkołach elementarnych. Regulowały one kwestie administarycjnego zarządzania szkolnictwem, które przejęte zostało z wzorca galicyjskiego i składało sie z Szkolnej Rady Okręgowej i dozoru  szkolnego. We wszystkich tych organach zasiadali duchowni. Określał także kto ma sprawować nadzór nad procesem nauczania religii oraz wprowadzał zasady finansowania szkół wyznaniowych żydowskich. W kolejnych dokumentach określono, że nauka religii byłam jednym z przedmiotów zdawanych ustnie na egzaminie po ukończeniu 4-tej i 6-tej klasy, egzaminie dojrzałości oraz na zakończenie seminarium  nauczycielskiego. Przepisy te zostały zaakceptowane po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i stały się podstawą do dalszych regulacji prawnych w niepodległym państwie.


Słowa kluczowe:

prawo oświatowe, I wojna światowa, szkolnictwo, nauka religii


Balicki M., Zarządzanie szkolnictwem w Polsce (studio historyczno-porównawcze), Sekcja Wydawnicza Filii UW, Białystok 1978.   Google Scholar

Bobrzyński M., Wskrzeszenie państwa polskiego, Rys historyczny, t. 1: 1914–1918, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1920.   Google Scholar

Gąsiorowska N., O sytuacji w szkolnictwie ludowym w Królestwie Polskim, [w:] PPS – Lewica 1906–1918. Materiały i dokumenty, t. 2: 1911–1914, Warszawa 1962.   Google Scholar

Hospes [Nowowiejski A.J.], Konferencje Episkopatu prowincji warszawskiej 1906–1918, „Ateneum Kapłańskie” 1927, t. 20.   Google Scholar

Kakowski A., Z niewoli do niepodległości. Pamiętniki, Wyd. Platan, Kraków 2000.   Google Scholar

Komarnicki W., Polskie prawo polityczne, Księgarnia F. Hoesicka, Warszawa 1922.   Google Scholar

Konarski K., Dzieje szkolnictwa w byłym Królestwie Kongresowym 1915–1518, Kraków 1923.   Google Scholar

Kumaniecki W., Odbudowa państwowości polskiej. Najważniejsze dokumenty 1912 – styczeń 1924, Księgarnia J. Czarneckiego, Warszawa–Kraków 1924.   Google Scholar

Osuchowski J., Prawo wyznaniowe w Rzeczpospolitej polskiej 1918–1939, Książka i Wiedza, Warszawa 1967.   Google Scholar

Pajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914–1918, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1980.   Google Scholar

Pęcherski M., Świątek M., Organizacja oświaty w Polsce w latach 1917–1977. Podstawowe akty prawne, PWN, Warszawa 1978.   Google Scholar

Przyjęcie szkolnictwa przez polskie władze oświatowe, „ Przegląd Pedagogiczny” 1917, nr 36(8–9).   Google Scholar

Reiner B., Problematyka prawno-społeczna nauczania religii w szkołach w Polsce (1918–1939), Inst. Śląski, Opole 1964.   Google Scholar

Różański, M., Problematyka szkolna w obradach Konferencji Episkopatu Prowincji Warszawskiej w okresie niewoli narodowej (1906–1918), „Saeculum Christianum” 2007, nr 14(1).   Google Scholar

Sawicki J., Studia nad położeniem prawnym mniejszości religijnych w państwie polskim, Wyd. Kasy Im. Mianowskiego, Warszawa 1937.   Google Scholar

Statystyka polska, t. 1, Warszawa 1919.   Google Scholar

Szczepanik J., Troska Kościoła o nauczanie i wychowanie religijne w szkole w latach 1918–1927, Wyd. WAM, Kraków 1997.   Google Scholar

Trzebiatowski K., Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1918–1932, Zakład Narodowy im. Ossolińskich i PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970.   Google Scholar

Żebrowski R., Cheder, [w:] Z. Borzymińska, R. Żebrowski (red.), Polski słownik judaistyczny. Dzieje – kultura – religia – ludzie, t. 1, Prószyński i S-ka, Warszawa 2003.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-29

Cited By /
Share

Różański, M. T. (2021). Podstawy prawne nauczania religii w szkołach w okresie kształtowania się II Rzeczpospolitej. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.7137

Mieczysław Tadeusz Różański 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie