Implementacja postanowień procesu bolońskiego w ustawach o szkolnictwie wyższym Polski, Łotwy, Francji, Rumunii, Grecji, Czech i Finlandii

Marcin Skinder

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest Proces Boloński realizowany w szkolnictwie wyższym jako projekt społeczno-edukacyjny. Cel teoretyczno-poznawczy pracy dotyczy zagadnień tworzących osnowę, w tym zakres przedmiotowy Procesu Bolońskiego. Uwzględnienia w tej pracy wymaga także wybór dokumentów prawnych o zasięgu międzynarodowym, które związane są z Wielką Kartą Uniwersytecką (Magna Carta Universitatum), Deklaracjami Sorbońską i Bolońską oraz komunikatami ministrów szkolnictwa wyższego z lat 2001-2021. Celem praktyczno-wdrożeniowym jest próba oceny czy zakres przedmiotowy Procesu Bolońskiego rozumiany jako harmonizowanie europejskiego szkolnictwa został uwzględniony w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym? W formule komparatystycznej proces harmonizowania i implementacja dezyderatów bolońskich w krajowym akcie prawnym zostały odniesione do ustaw o szkolnictwie wyższym Łotwy, Francji, Rumunii, Grecji, Czech i Finlandii.

Autor zamierza też zwrócić uwagę na inne procesy społeczno-edukacyjne, które w znacznym stopniu determinować mogą poziom międzynarodowej konkurencyjności polskich szkół wyższych (Deklaracja Sorbońska, Strategia i Konwencja Lizbońska, Atomium Culture i Proces Kopenhaski). Tłem rozważań zawartych w tej analizie są reformy systemu szkolnictwa wyższego wprowadzone ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. Wśród podstawowych założeń metodologicznych zastosowano metodę monograficzną i częściowo metodę porównawczą.

 

 


Słowa kluczowe:

prawo szkolnictwa wyższego i nauki, Proces Boloński, harmonizowanie, uniwersytet


Aerden A., Reczulska H., Guidelines for Good Practice for Awarding Joint Degrees. ECA Occasional Paper, The Hague 2013.   Google Scholar

Axelrod P., Trilokekar R. D., Shanahan T., Wellen R. (red.), Making Policy in Turbulent Times. Challenges and prospects for higher education, Chapter: 15, McGill-Queen’s University Press, 2013.   Google Scholar

Chmielecka E., Proces boloński – to już 20 lat!, „Forum Akademickie” 2019, nr 9.   Google Scholar

Chmielecka E., Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, „Studia BAS” 2013, nr 3(35).   Google Scholar

Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), www.cnatdcu.ro.   Google Scholar

Komisja Europejska, Wyjaśnienie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2008.   Google Scholar

Kraśniewski A., Proces Boloński, To już 10 lat, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”, Warszawa 2009.   Google Scholar

Michalski B., Konsekwencje Procesu Bolońskiego dla rozwoju gospodarczego i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2008, nr 13.   Google Scholar

Osiejewicz J., Harmonizacja prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2016.   Google Scholar

Piekarski J., Urbaniak-Zając D. (red.), Innowacje w edukacji akademickiej. Szkolnictwo wyższe w procesie zmiany, Wyd. UŁ, Łódź 2010.   Google Scholar

Realising the European Higher Education Area Communiqué of the Conference of Ministers responsible for Higher Education in Berlin on 19 September 2003, https://www.ehea.info/page-ministerial-conference-berlin-2003.   Google Scholar

Semeniuk A., Harmonizacja prawa prywatnego w Unii Europejskiej, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2011, r. XI, nr 1–2.   Google Scholar

Siwiński W., UJ i UW na „szanghajskiej huśtawce”, „Forum Akademickie” 2009, nr 9.   Google Scholar

Solska E., Duch liberalizmu a projekt europejskiej przestrzeni edukacyjnej, Wyd. UMCS, Lublin 2011.   Google Scholar

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG), European Association for Quality Assurance in Higher Education, Helsinki 2005, www.ehea.info/cid105593/esg.html.   Google Scholar

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Warszawa 2017, www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacje-o-strategii-na-rzecz--odpowiedzialnego-rozwoju.   Google Scholar

The European Higher Education Area in2020 Bologna Process Implementation Report, Luxemburg 2020.   Google Scholar

Towards the European Higher Education Area Communiqué of the meeting of European Ministers in charge of Higher Education in Prague on May 19th 2001, www.encore-edu.org › prague.   Google Scholar

Woźnicki J., Aktualne uwarunkowania rozwojowe szkolnictwa wyższego, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2016, nr 2(4).   Google Scholar

The European Higher Education Area in2020 Bologna Process Implementation Report, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020, https://eacea.   Google Scholar

ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/european-higher-education-area-2020-bologna-process-implementation-report_en.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-29

Cited By /
Share

Skinder, M. (2021). Implementacja postanowień procesu bolońskiego w ustawach o szkolnictwie wyższym Polski, Łotwy, Francji, Rumunii, Grecji, Czech i Finlandii. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.7138

Marcin Skinder 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy