Immunitet materialny sędziego a środki oddziaływania wychowawczego

Arkadiusz Sadza

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Abstrakt

W artykule poruszono jeden z problemów dotyczących zakresu immunitetu materialnego sędziego po zmianach wprowadzonych ustawami z 10.07.2015 r. i 11.05.2017 r. Zgodnie z tymi zmianami, sędzia może wyłączyć swoją odpowiedzialność dyscyplinarną za wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji w razie przyjęcia mandatu karnego lub uiszczenia grzywny nałożonej mandatem karnym zaocznym. Celem artykułu jest ustalenie, czy również zastosowanie wobec sędziego łagodniejszej formy reakcji na wykroczenie w postaci środka oddziaływania wychowawczego powoduje wyłączenie jego odpowiedzialności dyscyplinarnej. W konkluzji przedstawiono pogląd, że przy interpretacji nowych przepisów nie można ograniczać się tylko do wyników wykładni językowej.


Słowa kluczowe:

prawo o ustroju sądów powszechnych, prawo konstytucyjne, immunitet, sędzia, wykroczenie, odpowiedzialność


Bodio J., „Nieskazitelność charakteru” jako kwalifikacja zawodowa sędziego (wpływająca na jego wizerunek), „Kwartalnik KSSiP” 2013, z. 4.   Google Scholar

Bogdan G., [w:] L.K. Paprzycki (red.), Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej, seria: System Prawa Karnego, t. 4., C.H. Beck, Warszawa 2016.   Google Scholar

Budyn-Kulik M., [w:] M. Mozgawa (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.   Google Scholar

Ereciński T., Gudowski J., Iwulski J., Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2010.   Google Scholar

Filipek K., Gwarancje niezawisłości sędziowskiej sędziów sądów powszechnych, „Studenckie Zeszyty Naukowe” 2006, nr 13.   Google Scholar

Gardocki L., Prawnokarna problematyka sędziowskiej odpowiedzialności dyscyplinarnej, [w:] J. Giezek (red.), Przestępstwo – kara – praktyka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Karczmarka, Zakamycze, Kraków 2006.   Google Scholar

Grudecki M., Kara nagany i środki oddziaływania społecznego oraz środki oddziaływania wychowawczego w prawie wykroczeń, „Prokuratura i Prawo” 2018, nr 7–8.   Google Scholar

Jakubowska-Hara J., [w:] P. Daniluk (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2019.   Google Scholar

Janeczek T., Roch A., Odpowiedzialność karna, odpowiedzialność za wykroczenia oraz zawieszenie w czynnościach prokuratora w świetle Prawa o prokuraturze, „Prokuratura i Prawo” 2017, nr 4.   Google Scholar

Klugiewicz K., Jeszcze kilka słów o immunitecie sędziowskim – uwagi na marginesie postanowienia SN z 15.3.2011 r. (WZ 8/11), „Kwartalnik KSSiP” 2012, z. 1.   Google Scholar

Kołecki B., [w:] I. Hayduk-Hawrylak, B. Kołecki, A. Wleklińska, Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2018.   Google Scholar

Korózs Ł., [w:] Ł. Korózs, M. Sztorc, Ustrój sądów powszechnych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2004.   Google Scholar

Korzeniewska-Lasota A., Lasota M., Odpowiedzialność sędziego za wykroczenia, „Studia Prawnoustrojowe” 2010, nr 11.   Google Scholar

Kozielewicz W., Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów. Komentarz, Oficyna Wydawnicza MS, Warszawa 2005.   Google Scholar

Kozielewicz W., Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.   Google Scholar

Kozielewicz W., Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów w świetle ustawy z 27.07. 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych – kwestie procesowe i materialne, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2017, nr 2.   Google Scholar

Kozłowski K., Immunitet sędziowski wobec instytucji odpowiedzialności lustracyjnej – szkic konstytucyjnoprawny, „Państwo i Prawo” 2016, nr 6.   Google Scholar

Krajewski R., Środki oddziaływania wychowawczego w prawie wykroczeń, „Palestra” 2013, nr 7–8.   Google Scholar

Królikowski M., Sędziowski immunitet: Przedwyborczy bubel, czyli sędzia incognito, „Rzeczpospolita” z 7 listopada 2015 r.   Google Scholar

Laskowski M., Granice deliktu dyscyplinarnego sędziego, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2020, nr 4.   Google Scholar

Ławnikowicz G., Pilipiec S., Nieskazitelność charakteru i nieposzlakowana opinia w prawie prawniczych samorządów zawodowych, „Annales UMCS Sectio G” 2016, vol. LXIII, no. 2.   Google Scholar

Łazarska A., Niezawisłość sędziowska i jej gwarancje w procesie cywilnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.   Google Scholar

Łukaszewicz A., Dyscyplinarki sędziów a wykroczenia: Albo mandat albo dyscyplinarka, „Rzeczpospolita” z 18 stycznia 2017 r.   Google Scholar

Machnikowska A., Odpowiedzialność władzy sądowniczej a odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2020, nr 4.   Google Scholar

Mistygacz M., Immunitet sędziowski w sprawach karnych na tle procesu delegitymizacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2020, nr 4.   Google Scholar

Nita B., Uchylenie immunitetu sędziowskiego (aspekty konstytucyjne), „Państwo i Prawo” 2008, nr 7.   Google Scholar

Nowicka I., Kupiński R., Stosowanie środków oddziaływania wychowawczego w sprawach o wykroczenia, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 7–8.   Google Scholar

Radecki W., [w:] M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2019.   Google Scholar

Radwański Z., Uwagi o wykładni prawa cywilnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, nr 1.   Google Scholar

Roch A., Odpowiedzialność sędziego i prokuratora za wykroczenia, „Prokuratura i Prawo” 2020, nr 9.   Google Scholar

Rybicki P., Problem zgodności z Konstytucją RP regulacji umożliwiającej zrzeczenie się immunitetu przez sędziego popełniającego wykroczenie drogowe, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Społeczne” 2017, nr 17(2).   Google Scholar

Sawczyn W., Czy sędzia sądu administracyjnego podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej w szkole wyższej?, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2013, nr 5.   Google Scholar

Strączyński M., Konstytucyjne i ustawowe prawa oraz obowiązki sędziów, [w:] R. Piotrowski (red.), Pozycja ustrojowa sędziego, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.   Google Scholar

Włodkowski O., Środki oddziaływania wychowawczego w prawie wykroczeń (uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda), „Monitor Prawniczy” 2019, nr 14.   Google Scholar

Zieliński M., Wykładnia prawa, LexisNexis, Warszawa 2012.   Google Scholar

Zubik M., Wiącek M., „O spornych zagadnieniach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów Trybunału Konstytucyjnego” – polemika, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 3.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-29

Cited By /
Share

Sadza, A. (2021). Immunitet materialny sędziego a środki oddziaływania wychowawczego. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.7139

Arkadiusz Sadza 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie