Dyskryminacja ze względu na bezwyznaniowość w pracy. Rozważania na kanwie orzeczeń sądowych zapadłych w sprawie dotyczącej G.J.

Jerzy Nikołajew

Uniwersytet Opolski


Abstrakt

Kazus G. J. dotyczy dyskryminacji nauczycielki, która dwukrotnie zdjęła ze ściany pokoju nauczycielskiego krzyż. Swoje zachowanie tłumaczyła negatywnymi skojarzeniami z tym symbolem religijnym. Została ukarana dyscyplinarnie przez dyrekcję szkoły, co uznała za dyskryminację jej osoby ze względu na jej bezwyznaniowość. Złożyła do sądu pozew o odszkodowanie z tytułu molestowania w miejscu pracy i uzyskała korzystne dla siebie rozstrzygniecie. Po prawomocnym zakończeniu sprawy wniesiona została skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego z wnioskiem o uchylenie wyroku całości i orzeczenie przez Sąd Najwyższy co do istoty sprawy. W powyższej sprawie przedmiotem rozstrzygnięcia nie była kwestia ekspozycji krzyża w przestrzeni publicznej ale dyskryminacja pracownika ze względu na jego przekonania i światopogląd oraz sposób realizacji praw o charakterze podmiotowym.


Słowa kluczowe:

dyskryminacja pracownicza, wolność sumienia, religii i światopoglądu, symbole religijne w przestrzeni publicznej


Adamski M., Sąd: nauczycielka dyskryminowana za zdjęcie krzyża – będzie kasacja prokuratury, „Rzeczpospolita” z 6 czerwca 2017 r.   Google Scholar

Brożyniak R., O bezwyznaniowości, „Res Humana” 2012, nr 2.   Google Scholar

Dimitrow R., Grażyna Juszczyk 7 lat temu zdjęła krzyż w szkole w Krapkowicach. Dziś mówi: czuję się nękana przez własne państwo, „Nowa Trybuna Opolska” z 13 lutego 2020 r.   Google Scholar

Dimitrow R., Krzyż w szkole w Krapkowicach. Sprawa nie będzie ponownie wałkowana w sądzie, „Nowa Trybuna Opolska” z 17 listopada 2018 r.   Google Scholar

Dimitrow R., Krzyż znów zniknął ze ściany pokoju nauczycielskiego, „Nowa Trybuna Opolska” z 3 października 2016 r.   Google Scholar

Dimitrow R., Sprawa krzyża w szkole w Krapkowicach. Prokuratura uważa, że nie było dyskryminacji nauczycielki, „Polskatimes” z 29 listopada 2016 r.   Google Scholar

Eksperci: krzyż może w Sejmie pozostać, „Wiadomości KAI” 2011, nr 51–52.   Google Scholar

Góral Z., O kodeksowym katalogu zasad prawa pracy, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.   Google Scholar

Góral Z., Kuba M., Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu pracowniczym, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.   Google Scholar

Jończyk J., Zagadnienie ochrony dóbr osobistych w prawie pracy, „Państwo i Prawo” 1963, nr 5–6.   Google Scholar

Mazurek F.J., Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Wyd. KUL, Lublin 2001.   Google Scholar

Misztal H., Idea wolności religijnej, [w:] H. Misztal, P. Stanisz (red.), Prawo wyznaniowe, Wyd. KUL, Lublin 2003.   Google Scholar

Nikołajew J., Symbole religijne a świeckość państwa w świetle wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lautsi przeciwko Włochom, [w:] A. Mezglewski, A. Tunia (red.), Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, Wyd. KUL, Lublin 2013.   Google Scholar

Olszówka M., Interferencja zasad prawa wyznaniowego instytucjonalnego, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 2   Google Scholar

Sobczyk P., Obecność symboli religijnych w przestrzeni publicznej i ochrona uczuć religijnych. Podstawowe gwarancje i orzecznictwo, [w:] G. Blicharz, M. Delijewski (red.), Wolność religijna. Perspektywa prawnoporównawcza, Inst. Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2019.   Google Scholar

Szewczyk H., Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.   Google Scholar

Warchałowski K., Prawo do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Tow. Nauk. KUL, Lublin 2004.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-29

Cited By /
Share

Nikołajew, J. (2021). Dyskryminacja ze względu na bezwyznaniowość w pracy. Rozważania na kanwie orzeczeń sądowych zapadłych w sprawie dotyczącej G.J. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.7163

Jerzy Nikołajew 
Uniwersytet Opolski