Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 11 czerwca 2020 r., sygn. akt C-634/18

Zbigniew Wardak

Uniwersytet Łódzki


Abstrakt

Ta glosa stanowi komentarz do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 11 czerwca 2020 r., sygn. C-634/18. W tym wyroku TSUE przesądził, że artykuł 4 ust. 2 lit. a decyzji ramowej 2004/757 ustanawiającej minimalne przepisy określające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami w związku z jej art. 2 ust. 1 lit. c, a także art. 20, 21 i 49 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie temu, by państwo członkowskie kwalifikowało jako przestępstwo posiadanie znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych zarówno w celu konsumpcji własnej, jak i w celu nielegalnego handlu narkotykami, wykładnię pojęcia “znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych” pozostawiając jednak każdorazowo ocenie sądów krajowych, pod warunkiem że wykładnię tę można racjonalnie przewidzieć. Autor, podzielając stanowisko Trybunału analizuje przepis art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, wskazując na rozbieżne orzecznictwo sądów i doktryny. Zdaniem Autora, w świetle tych stanowisk wykładni pojęcia “znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych” nie można racjonalnie przewidzieć. Wskazuje się bowiem w różny sposób na ilość narkotyków, jak również to, czy przy wykładni pojęcia “znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych” należy brać po uwagę okoliczność, czy narkotyki są posiadane zarówno w celu konsumpcji własnej, jak i w celu nielegalnego handlu narkotykami.


Słowa kluczowe:

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadanie narkotyków, posiadanie substancji psychotropowych, znaczna ilość


Błoński M., Wybrane problemy praktyczne w orzekaniu w przedmiocie przestępstw narkotykowych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 2016, nr 76.   Google Scholar

Kanarek J., Ocenny charakter znamienia „znacznej ilości” środków odurzających. Próba reinterpretacji przyjmowanych w doktrynie i orzecznictwie poglądów, „Przegląd Sądowy” 2019, nr 1.   Google Scholar

Korzeniak M., Szurman M., Problemy wykładnicze w prawie karnym, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” 2017, nr 26.   Google Scholar

Kozioł T., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 11 października 2017 r., III KK 73/17, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2019, z. 3.   Google Scholar

Kozioł T., Znaczna ilość środka odurzającego, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 11.   Google Scholar

Kozioł T., Znamię „znaczna ilość” a konstytucyjne zasady odpowiedzialności karnej. Glosa do wyroku TK z dnia 14 lutego 2012 r., P 20/10, „Państwo i Prawo” 2013, nr 5.   Google Scholar

Malasińska-Nagórny A., Pojęcie „znacznej ilości” środków odurzających, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 11.   Google Scholar

Marciniak J., Marciniak M., „Znaczna ilość środków odurzających” a wymóg określoności prawa karnego, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2011, nr 1.   Google Scholar

Radecki W., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 marca 2006 r., II KK 47/05, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2006, nr 12, poz. 145.   Google Scholar

Romańczuk-Grącka M., Gornowicz M., Problemy racjonalizacji polityki kryminalnej w zakresie posiadania narkotyków, „Przegląd Policyjny” 2016, nr 2.   Google Scholar

Wąsik N., Sygit. B., Zmienność wykładni art. 62 u.p.n w sprawach karnych a przestępstwa narkotykowe, [w:] M. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka (red.), Między stabilnością a zmiennością prawa karnego. Dylematy ustawodawcy, Olsztyn 2017.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-29

Cited By /
Share

Wardak, Z. (2021). Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 11 czerwca 2020 r., sygn. akt C-634/18. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.7176

Zbigniew Wardak 
Uniwersytet Łódzki