Klauzula czynnego żalu i przerwanie solidarności sprawców przestępstwa korupcji wyborczej

Marcin Berent

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Waldemar Kurkowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Abstrakt

Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum w ujęciu ilościowym lokują się na marginesie sumarycznej liczby przestępstw stwierdzanych każdego roku w Polsce. Cechuje je przy tym wyjątkowa specyfika z temporalnie sezonową dynamiką i szczególną motywacją działania sprawców, zarówno przyjmujących (żądających) korzyści w zamian za określony sposób głosowania (sprzedajność), jak i udzielających takiej korzyści (przekupstwo). Ograniczona liczba przestępstw, zwłaszcza jeśli redukcja ich zasięgu nie wynika z polityki kryminalnej państwa, nie musi zresztą świadczyć wcale o braku dysfunkcji w działaniu wymiaru sprawiedliwości. Prawdziwość tej tezy wydaje się szczególnie aktualna w przypadku przestępstwa korupcji wyborczej (art. 250a k.k.), jego popełnienie zawsze stanowi bowiem przejaw patologii kryminalnej, zniekształcającej rzeczywisty wynik wyborów, a w ślad za tym – sens całego procesu wyborczego, a nawet istoty demokracji w ogóle. Z tych powodów, mimo niewielkiego zasięgu ilościowego korupcji wyborczej, dobra prawne tkwiące u jej podstaw, pozostają dobrami najwyższej wartości. To właśnie tym problemom poświęcony jest tekst niniejszy. Zawarte są w nim badania i analizy dogmatyczne i teoretycznoprawne tytułowego czynnego żalu określonego w art. 250a § 4 k.k., ustanowionego, zgodnie z intencją ustawodawcy, dla rozerwania solidarności sprawców korupcyjnych w zakresie korupcji wyborczej. Chodzi o przedstawienie podstaw normatywnych instytucji, mającej wszak poważne znaczenie dla kształtowania odpowiedzialności karnej indywidualnego sprawcy, ale też, mimo niewielkiej liczby przestępstw wyborczych, dla prowadzenia całej polityki kryminalnej państwa. Cel artykułu na analizach opisowych jednak się nie wyczerpuje, albowiem badania i analizy nad wybranym typem czynu zabronionego nie ograniczają się bowiem do rozważań prowadzonych przez pryzmat czysto dogmatyczny, lecz obejmują aspekt badawczy, oparty o prezentację wyników badań własnych o charakterze empirycznym. W całości rozważań, zawierających wywody w płaszczyźnie lex ferenda  i – częściowo – de lege lata, najwięcej uwagi poświęcono analizie instytucji czynnego żalu, opisanej w art. 250a § 4 k.k., dzięki któremu sprawca, który – porzuciwszy swój przestępczy zamiar, przestając chcieć, aby się dokonało, albo pragnie odwrócenia (o ile to możliwe) skutków swego przestępnego zachowania – może liczyć na modyfikację zakresu odpowiedzialności, sięgającą aż po odstąpienie od wymierzenia kary. W ostatecznym rozrachunku w artykule niniejszym nie chodzi więc wyłącznie o dogmatykę skupioną wokół art. 250a k.k., opartą o czystą deskrypcję, lecz także o tytułowe przerwanie solidarności sprawców przestępstwa korupcji wyborczej i o badania empiryczne, które autorzy w opracowaniu niniejszym zawarli.


Słowa kluczowe:

prawo karne, prawo wyborcze, sprzedajność wyborcza, przekupstwo wyborcze, czynny żal


Bachmat P., Rozerwanie solidarności sprawców korupcji wyborczej i referendalnej, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 12.   Google Scholar

Bachmat P., Uregulowania służące rozerwaniu solidarności uczestników koniecznych przestępstw korupcyjnych na przykładzie przepisów art. 229 § 6, art. 230a § 2, art. 296a § 5, art. 296b § 4 K.k., „Prawo w Działaniu” 2010, nr 8.   Google Scholar

Berent M., Ogólna charakterystyka przestępczości wyborczej w Polsce, abstrakt referatu przygotowany na Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową „Wyzwania współczesnego prawa wyborczego – edycja IV”, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 16 października 2016 r. (niepublikowany).   Google Scholar

Berent M., Problem wymiaru kary przy usiłowaniu nieudolnym. Rozważania na płaszczyźnie lex lata i lex ferenda, [w:] D. Gil (red.), Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości, Wyd. KUL, Lublin 2012.   Google Scholar

Berent M., Usiłowanie przestępstwa w polskim prawie karnym, Toruń 2018, praca doktorska (niepublikowana).   Google Scholar

Ćwiąkalski Z., Komentarz do art. 60, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna, t. 1, Zakamycze, Kraków 2004.   Google Scholar

Gensikowski P., Odstąpienie od wymierzenia kary w polskim prawie karnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.   Google Scholar

Kozielewicz W., Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum, [w:] R.A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2015.   Google Scholar

Kozielewicz W., Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum, [w:] A. Wąsek, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2010.   Google Scholar

Piskorski J., Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum, [w:] M. Królikowski, Zawłocki R. (red.), Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna, t. 2, C.H. Beck, Warszawa 2017.   Google Scholar

Stefański R.A., Przestępstwo korupcji w sporcie profesjonalnym (art. 296b K.k.), „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 2.   Google Scholar

Stefański R.A., Przestępstwo korupcji wyborczej (art. 250a K.k.), „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 4.   Google Scholar

Szewczyk M., Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna, Zakamycze, Kraków 2004.   Google Scholar

Szewczyk M., Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. 2, Zakamycze, Kraków 2006.   Google Scholar

Tyszkiewicz L., Przestępstwa przeciwko wyborom i referendom, [w:] M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.   Google Scholar

Tyszkiewicz, L., O sposobach przeciwdziałania solidarności między biorącym i dającym łapówkę w obronie przed odpowiedzialnością karną, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 11–12.   Google Scholar

Wąsik D., Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum – aspekty karnomaterialne, procesowe i kryminologiczne, Volumina.pl, Olsztyn 2012.   Google Scholar

Zgoliński I., Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum, [w:] V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wolter Kluwer, Warszawa 2018.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-29

Cited By /
Share

Berent, M., & Kurkowski, W. (2021). Klauzula czynnego żalu i przerwanie solidarności sprawców przestępstwa korupcji wyborczej. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.7177

Marcin Berent 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Waldemar Kurkowski 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu