Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 8 grudnia 2020 r., sygn. akt II KK 148/20, dotyczącego warunków istnienia wyroku wydanego na rozprawie

Jarosław Kasiński

Uniwersytet Łódzki


Abstrakt

W glosowanym orzeczeniu Sąd Najwyższy rozważa, jakim warunkom powinnien odpowiadać wydany na rozprawie wyrok, żeby można było uznać, że istnieje on w obrocie prawnym. Sąd Najwyższy uznał mianowicie, że warunkiem istnienia wyroku sądu odwoławczego, będącego efektem przeprowadzonej rozprawy apelacyjnej, jest sporządzenie go na piśmie, podpisanie go przez sędziów i ogłoszenie. Celem tej glosy jest odniesienie się do poglądu Sądu Najwyższego i związanych z tym konsekwencji procesowych. Zdaniem autora, warunkiem istnienia wyroku jest tylko sporządzenie go na piśmie i publiczne ogłoszenie. Autor zgadza się zaś ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, że gdy wyrok nie został ogłoszony na rozprawie apelacyjnej, to wniesienie kasacji jest niedopuszczalne, ponieważ nie ma prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie. Wniesiona w takiej sytuacji kasacja nie podlega rozpoznaniu.


Słowa kluczowe:

postępowanie karne, przesłanki istnienia wyroku, sporządzenie wyroku na piśmie, ogłoszenie wyroku, podpisanie wyroku, dopuszczalność kasacji


Eichstaedt K., [w:] D. Świecki (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1: Art. 1–424, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.   Google Scholar

Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1: Artykuły 1–467, Wolter Kluwers, Warszawa 2014.   Google Scholar

Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.   Google Scholar

Grzegorczyk T., Udział stron i innych uczestników procesu w posiedzeniach sądu w sprawach karnych, [w:] K. Krajewski (red.), Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.   Google Scholar

Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, LexisNexis, Warszawa 2014.   Google Scholar

Hofmański P., O jawność posiedzeń sądowych w procesie karnym, [w:] A. Marek (red.), Współczesne problemy procesu karnego i jego efektywności. Księga Pamiątkowa Profesora Andrzeja Bulsiewicza, TNOiK, Toruń 2004.   Google Scholar

Jasiński W., Publiczne ogłoszenie wyroku jako warunek rzetelnego procesu karnego, [w:] J. Skorupka (red.), Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.   Google Scholar

Kasiński J., Głos w kwestii publicznego ogłoszenia wyroku, [w:] R. Olszewski, D. Świecki, J. Kasiński, P. Misztal, K. Rydz-Sybilak, A. Małolepszy (red.), Artes serviunt vitae sapientia imperat. Proces karny sensu largo. Rzeczywistość i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin, Wolters Kluwer, Warszawa–Łódź 2019.   Google Scholar

Kruk E., Wyrok skazujący sądu pierwszej instancji w trybie art. 335 k.p.k., Zakamycze, Kraków 2005.   Google Scholar

Paprzycki L.K., [w:] J. Grajewski (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.   Google Scholar

Skrętowicz E., Wyrokowanie sądu pierwszej instancji w sprawach karnych, Lublin 1984.   Google Scholar

Skrętowicz E., Wyrok sądu karnego pierwszej instancji. Z problematyki wyrokowania, Lublin 1989.   Google Scholar

Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-29

Cited By /
Share

Kasiński, J. (2021). Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 8 grudnia 2020 r., sygn. akt II KK 148/20, dotyczącego warunków istnienia wyroku wydanego na rozprawie. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.7195

Jarosław Kasiński 
Uniwersytet Łódzki