Brak skargi uprawnionego oskarżyciela a konstrukcja konsumpcji skargi publicznej w zakresie postępowania przygotowawczego, którego wszczęcia odmówiono

Michał Kurowski

Uniwersytet Łódzki


Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest próba ustalenia zakresu oddziaływania przesłanek procesowych – braku skargi uprawnionego oskarżyciela i konsumpcji skargi publicznej w sytuacji postępowania, co do którego pierwotnie podjęto decyzję o odmowie jego wszczęcia. W pierwszej kolejności podjęto próbę ustalenia, która z tych przesłanek może zachodzić w ujęciu abstrakcyjnym. W dalszej kolejności celem artykułu jest odpowiedź na pytanie czy zaniechanie skorzystania z instytucji nadzoru prokuratorskiego (w szczególności podjęcia na nowo umorzonego postępowania) może wywoływać skutek w postaci umorzenia postępowania. W konkluzji autor dochodzi do wniosku, że postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego powoduje powstanie sytuacji, w której uprawniony podmiot pozbawia się prawa oskarżania. Zachodzi zatem przesłanka konsumpcji skargi publicznej. Jednocześnie odzyskanie prawa do oskarżania wymaga bądź wydania postanowienia o podjęciu postępowania sprawdzającego bądź postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia pod warunkiem zachowania legitymacji dla dokonania tej czynności.  


Słowa kluczowe:

postępowanie karne, przesłanki procesowe, podjęcie postępowania na nowo


Augustyniak B., Eichstaedt K., Kurowski M., Świecki D. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.   Google Scholar

Cieślak M., Polska procedura karna, PWN, Warszawa 1984.   Google Scholar

Cieślak M., Zbieg warunków negatywnych w postępowaniu karnym, „Nowe Prawo” 1958, nr 9.   Google Scholar

Cieślak M., O pojęciu przedmiotu procesu karnego i w sprawie tzw. podstawy procesu, „Państwo i Prawo” 1959, z. 8–9.   Google Scholar

Doda Z., Zakaz reformationis in peius w świetle nowego Kodeksu postępowania karnego, [w:] E. Skrętowicz (red.), Kodeks postępowania karnego. Zagadnienia węzłowe,seria: Nowa Kodyfikacja Karna, C.H. Beck, Warszawa 1997.   Google Scholar

Gaberle A, Umorzenie postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1972.   Google Scholar

Gaberle A., Dochodzenie wstępne w polskim procesie karnym (podstawowe założenia i problemy), [w:] M. Cieślak, W.E. Czugunow (red.), Postępowanie przygotowawcze, „ZNUJ” 1973, nr 61.   Google Scholar

Grzegorczyk T., Wygaśnięcie prawa do oskarżania, „Problemy Praworządności” 1980, nr 2.   Google Scholar

Grzegorczyk T., [w:] P. Hofmański, M. Jeż-Ludwichowska, A. Lach (red.), Dopuszczalność procesu, seria: System Prawa Karnego Procesowego, t. 4, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.   Google Scholar

Gutkowska E., Problematyka ponownego wszczęcia umorzonego postępowania przygotowawczego, „Problemy Praworządności” 1977, nr 7–8.   Google Scholar

Kaftal A., Kontrola prawomocnych orzeczeń w postępowaniu przygotowawczym, „Problemy Praworządności” 1971, nr 5.   Google Scholar

Kmiecik R., Prawomocność postanowień prokuratora w świetle k.p.k. z 1997 r., [w:] E. Skrętowicz, I. Nowikowski (red.), Nowy kodeks postępowania karnego, Lublin 1997.   Google Scholar

Kurowski M., Rezygnacja z oskarżania w toku postępowania sądowego w polskim procesie karnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.   Google Scholar

Łagodziński S., Przedmiot odmowy wszczęcia postępowania przygotowawczego, „Prokuratura i Prawo” 2003, nr 9.   Google Scholar

Młynarczyk Z., Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym. Akt oskarżenia, „Prokuratura i Prawo” 1995, nr 10.   Google Scholar

Paszkowski W., Wszczęcie postępowania przygotowawczego, Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW, Warszawa 1972.   Google Scholar

Prusak F., Pociągnięcie podejrzanego do odpowiedzialności w procesie karnym, Warszawa 1973.   Google Scholar

Rogalski R. M., Podjęcie i wznowienie postępowania przygotowawczego, [w:] P. Hofmański, R.A. Stefański (red.), Postępowanie przygotowawcze w procesie karnym, seria: System Prawa Karnego Procesowego, t. 10, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.   Google Scholar

Rusinek M., Niezmienność przedmiotu postępowania karnego, a gwarancje oskarżonego, [w:] T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski (red.), Z problematyki funkcji procesu karnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.   Google Scholar

Stachowiak S., Wszczęcie postępowania przygotowawczego a czynności sprawdzające, „Prokuratura i Prawo” 1997, nr 9.   Google Scholar

Steinborn S., Węzłowe problemy subsydiarnego oskarżenia posiłkowego, „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 12.   Google Scholar

Steinborn S., [w:] P. Hofmański, M. Jeż-Ludwichowska, A. Lach (red.), Dopuszczalność procesu, seria: System Prawa Karnego Procesowego, t. 4, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.   Google Scholar

Szyprowski B., Kontrola prawomocnych orzeczeń wydanych w postępowaniu przygotowawczym, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 9.   Google Scholar

Tylman J., [w:] P. Hofmański, R.A. Stefański (red.), Postępowanie przygotowawcze w procesie karnym, seria: System Prawa Karnego Procesowego, t. 10, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.   Google Scholar

Zabłocki S., O niektórych zmianach wprowadzonych przez nowy kodeks postępowania karnego w zakresie postępowania odwoławczego, „Prokuratura i Prawo” 1997, nr 11–12.   Google Scholar

Zabłocki S., Postępowanie odwoławcze w nowym Kodeksie postępowania karnego. Komentarz praktyczny, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-29

Cited By /
Share

Kurowski, M. (2021). Brak skargi uprawnionego oskarżyciela a konstrukcja konsumpcji skargi publicznej w zakresie postępowania przygotowawczego, którego wszczęcia odmówiono. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.7207

Michał Kurowski 
Uniwersytet Łódzki