Border crime in the aspect of the hybrid war between Belarus and Poland

Przestępczość graniczna w aspekcie wojny hybrydowej Białorusi z Polską

Marcin Konieczny

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie


Abstrakt

Celem niniejszego artykuł jest analiza problematyki przestępczości granicznej w kontekście wojny hybrydowej między Białorusią a Polską. Pracę rozpoczęto od wyjaśnienia jej celów, hipotez czy przyjętych narzędzi badawczych. Omówiono tu także pytania badawcze postawione w pracy. Drugi rozdział artykułu przedstawia historię stosunków polsko-białoruskich. Za punkt wyjścia do analizy przyjęto lata przed I wojną światową. Uwzględnia się tu zarówno czas Księstwa Polskiego, jak i moment podany przez źródła jako początek kształtowania się tożsamości etnicznej Białorusinów. Kolejnym etapem było omówienie czasów rozbiorów Polski i II wojny światowej. Rozdział kończy opis okresu powojennego oraz współczesna sytuacja Polski i Białorusi. W kolejnym rozdziale dokonano analizy bieżących wydarzeń na pograniczu polsko-białoruskim. Obejmuje ona przede wszystkim doniesienia medialne na temat działalności Białorusi w zakresie sprowadzania nielegalnych imigrantów, a także prowadzenia działalności politycznej między Polską, Unią Europejską, Białorusią i Rosją. Analiza została zakończona zbadaniem problemu przestępczości na pograniczu białorusko-polskim. Badanie zostało podsumowane pod kątem dokonań pracy, w tym w szczególności realizacji jej celów i założeń. Głównym wnioskiem z badań jest ocena konfliktu pomiędzy oboma państwami, która niszczy obustronne relacje. Nieuczciwe kroki na drodze dyplomatycznej, jak również akcje dezinformacyjne w sposób cichy ale skuteczny powodują atak na przeciwnika w celu osiągnięcia korzyści przez atakującego.


Słowa kluczowe:

prawo, konflikt, nielegalna migracja, Białoruś, przestępczość graniczna


Beevor A., Druga wojna światowa, Znak Horyzont, Kraków 2013.   Google Scholar

Czachor R., Białoruś w stosunkach międzynarodowych, I. Topolski (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, ss. 334, „Wschodnioznawstwo” 2010, no. 4 (review).   Google Scholar

Czachor R., Miejsce Republiki Białoruś w polskiej polityce wschodniej. Bilans dwudziestolecia, Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Polkowice 2012.   Google Scholar

Eberhardt A., Ułachowicz U., Biełaruś – Polszcza. Polska – Białoruś, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2003.   Google Scholar

Fedorowicz K., Polityka Polski wobec Rosji, Ukrainy i Białorusi w latach 1989–2010, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2011.   Google Scholar

Foligowski P., Białoruś. Trudna niepodległość, Alta 2, Wrocław 1999   Google Scholar

Gil A., Kapuśniak T., Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania – koncepcje – realizacja, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin–Warszawa 2009.   Google Scholar

Jenkins S., Krótka historia Europy. Od Peryklesa do Putina, Rebis, Warszawa 2020.   Google Scholar

Kamiński Ł., Korkuć M., Przewodnik po historii Polski 966–2016, Instytut Pamięci Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2016.   Google Scholar

Kienzler I., Życie w PRL. I strasznie i śmiesznie, Bellona, Warszawa 2015.   Google Scholar

Kosman M., Historia Białorusi, Ossolineum, Wrocław 1979.   Google Scholar

Kuźniar R., Szczepanik K. (ed.), Polityka zagraniczna RP 1989–2002, Askon, Warszawa 2002.   Google Scholar

Malak K., Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Białorusi, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2003.   Google Scholar

Mironowicz E., Historia państw świata w XX wieku. Białoruś, Trio, Warszawa 2007.   Google Scholar

Mironowicz E., Polityka zagraniczna Białorusi 1990–2010, TransHumana, Białystok 2011.   Google Scholar

Nowak A., Polska Wielka księga historii, Bellona, Warszawa 2018.   Google Scholar

Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki, Opracowania tematyczne OT-601, Warszawa 2011.   Google Scholar

Szybieka Z., Historia Białorusi 1795–2000, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2002.   Google Scholar

Topolski I., Dzieje Polski, Wyd. Poznańskie, Poznań 2015.   Google Scholar

Topolski I., Białoruś w stosunkach międzynarodowych, Wyd. UMCS, Lublin 2009.   Google Scholar

Zięba R., Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.   Google Scholar

Zięba R., Polityka zagraniczna Polski w strefie euroatlantyckiej, Wyd. UW, Warszawa 2013.   Google Scholar


Opublikowane
2022-09-20

Cited By /
Share

Konieczny, M. (2022). Border crime in the aspect of the hybrid war between Belarus and Poland: Przestępczość graniczna w aspekcie wojny hybrydowej Białorusi z Polską. Studia Prawnoustrojowe, (57). https://doi.org/10.31648/sp.7748

Marcin Konieczny 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie