Odpowiedzialność odszkodowawcza pomocnika udzielającego pomocy w naruszeniu praw własności intelektualnej – zakres obowiązku odszkodowawczego i sposób naprawienia szkody

Mateusz Balcerzak

Uniwersytet Łódzki


Abstrakt

Artykuł porusza problem stosowania art. 422 k.c. do przypadków pomocy przy naruszaniu praw własności intelektualnej. Celem rozważań jest analiza wybranych aspektów odpowiedzialności odszkodowawczej pomocnika – zakresu jego odpowiedzialności oraz sposobu w jaki powinien on naprawić szkodę. W tym celu przedstawiona zostaje ogólna charakterystyka pomocnictwa oraz wyrażone w doktrynie i orzecznictwie poglądy względem relacji art. 422 k.c. do norm stanowiących podstawę odpowiedzialności bezpośrednich naruszycieli praw własności intelektualnych. Zdaniem Autora, usytuowanie art. 422 k.c. prowadzi do wniosku, że wraz z art. 415 k.c. stanowi on zupełną regulację każdej postaci pomocnictwa, niezależnie od charakteru naruszonych praw przez bezpośredniego sprawcę szkody. W rezultacie pomocnik odpowiada jedynie za szkody do zaistnienia których się przyczynił, w granicach swego zamiaru. Wykładnia systemowa przemawia za niemożnością żądania od pomocnika naprawienia szkody w sposób ryczałtowy, którą to możliwość w prawie własności intelektualnej ustawodawca przewiduje wobec bezpośrednich sprawców.


Słowa kluczowe:

pomocnictwo, własność intelekturalna, naruszenie pośrednie, prawo cywilne


Barta J. (red.), Prawo autorskie, seria: System Prawa Prywatnego, t. 13, C.H. Beck, Warszawa 2017.   Google Scholar

Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.   Google Scholar

Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.   Google Scholar

Ferenc-Szydełko E. (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2021.   Google Scholar

Flisak D. (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.   Google Scholar

Demendecki T., Niewęgłowski A., Sitko J., Szczotka J., Tylec G., Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.   Google Scholar

Gudowski J. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.   Google Scholar

Gutowski M. (red.), Kodeks cywilny, Komentarz, t. 2, C.H. Beck, Warszawa 2019.   Google Scholar

Kidyba A. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.   Google Scholar

Laskowska E., Konstrukcja ochrony prawnoautorskiej na tle procesu europeizacji prawa prywatnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.   Google Scholar

Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Wyrządzenie szkody przez kilka osób, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1978.   Google Scholar

Machała W., Specyfika roszczenia odszkodowawczego z art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, „Studia Iuridica” 2007, t. XLVII.   Google Scholar

Maryniak Ł., Ustalanie kwoty stosownego wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw majątkowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.   Google Scholar

Markiewicz R. (red.), Ustawy autorskie. Komentarze, t. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.   Google Scholar

Michalak A. (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2016.   Google Scholar

Niewęgłowski A., Prawo autorskie. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.   Google Scholar

Nowińska E., Szczepanowska-Kozłowska K., (red.), Prawo własności przemysłowej, seria: System Prawa Handlowego, t. 3, C.H. Beck, Warszawa 2015.   Google Scholar

Olejniczak A. (red.), Prawo zobowiązań – część ogólna, seria: System Prawa Prywatnego, t. 6, C.H. Beck, Warszawa 2018.   Google Scholar

Osajda K. (red.) Kodeks cywilny. Komentarz, t. IIIa, C.H. Beck, Warszawa 2017.   Google Scholar

Podrecki P., Środki ochrony praw własności intelektualnej, LexisNexis, Warszawa 2010.   Google Scholar

Skubisz R. (red.), Prawo własności przemysłowej, seria: System Prawa Prywatnego, t. 14A, C.H. Beck, Warszawa 2017.   Google Scholar

Skubisz R. (red.), Znaki towarowe i ich ochrona, C.H. Beck, Warszawa 2019.   Google Scholar

Sołtysiński S., Prawo wynalazcze. Komentarz, Inst. Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1975.   Google Scholar

Stec P., Zasady i funkcje odpowiedzialności z tytułu naruszenia własności intelektualnej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2007, nr 2.   Google Scholar

Szwaja J., Szajkowski A. (red.), System prawa własności intelektualnej, t. 2: Prawo   Google Scholar

wynalazcze, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1990.   Google Scholar

Szpunar A., Wyrządzenie szkody przez kilka osób, „Państwo i Prawo” 1958, nr 2.   Google Scholar

du Vall M., Prawo patentowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.   Google Scholar

Żelechowski Ł. (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2021.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-09-20

Cited By /
Share

Balcerzak, M. (2022). Odpowiedzialność odszkodowawcza pomocnika udzielającego pomocy w naruszeniu praw własności intelektualnej – zakres obowiązku odszkodowawczego i sposób naprawienia szkody. Studia Prawnoustrojowe, (57). https://doi.org/10.31648/sp.7835

Mateusz Balcerzak 
Uniwersytet Łódzki