Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 14 października 2020 r., sygn. akt V ACa 301/20, dotycząca naruszenia dóbr osobistych funkcjonariusza spółki poprzez odmowę udzielenia mu absolutorium

Sylwia Łazarewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

Glosowany wyrok dotyczy możliwości poszukiwania ochrony przed skutkami nieudzielenia absolutorium członkowi organu spółki na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych. Bezpodstawna odmowa udzielenia absolutorium stanowi naruszenie dobra osobistego jakim jest dobre imię funkcjonariusza spółki. Jego kompetencje do sprawowania funkcji zostają bowiem w ten sposób zakwestionowanie, a on sam traci zaufanie niezbędne do wykonywania działalności. Jednak roszczenia jakie przewiduje Kodeks cywilny w sytuacji naruszenia dóbr osobistych nie zaspokajają w pełni interesu członka organu spółki. Ani bowiem uchwała wspólników o nieudzieleniu absolutorium nie może być w ten sposób wyeliminowana z obrotu ani też nie ma możliwości zastąpienia orzeczeniem sądu pożądanej uchwały o udzieleniu absolutorium. 


Słowa kluczowe:

kodeks spółek handlowych, kodeks cywilny, uchwała wspólników, absolutorium, ochrona dóbr osobistych


Borysiak W. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. IIIA: Zobowiązania. Część ogólna, seria: Komentarze Prawa Prywatnego, red. serii K. Osajda, C.H. Beck, Warszawa 2022.   Google Scholar

Gębusia I., Niezastępowalny charakter uchwał organów spółek, „Monitor Prawa Handlowego” 2013, nr 4.   Google Scholar

Księżak P., Pyziak-Szafnicka M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.   Google Scholar

Nowacki A., Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, t. II: Komentarz. Art. 227–300 KSH, C.H. Beck, Warszawa 2021.   Google Scholar

Opalska D., Problematyka dóbr osobistych w spółkach kapitałowych – zagadnienia wybrane, „Studia Prawa Prywatnego” 2012, nr 3.   Google Scholar

Opalski A. (red.), Kodeks spółek handlowych, t. IIB: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz. Art. 227–300, C.H. Beck, Warszawa 2018.   Google Scholar

Oplustil K., Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, C.H. Beck, Warszawa 2010.   Google Scholar

Ostrzechowski B., Naruszenie czci w wyniku nieudzielenia absolutorium w spółce kapitałowej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2018, nr 8.   Google Scholar

Romanowski M., Absolutorium w spółce kapitałowej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2002, nr 1.   Google Scholar

Siedlecki G., Zobowiązanie do podjęcia uchwały o umorzeniu przymusowym udziałów. Glosa do wyroku SA w Warszawie z 13.4.2017 r., I ACa 1536/15, „Glosa” 2019, nr 3.   Google Scholar

Sołtysiński S., Brak skwitowania nie powinien obciążać na wieczność, „Rzeczpospolita” z 5 listopada 2008 r.   Google Scholar

Sołtysiński S. (red.), Prawo spółek kapitałowych, seria: System Prawa Prywatnego, t. 17B, C.H. Beck, Warszawa 2016.   Google Scholar

Stefanicki R., Należyta staranność zawodowa członka zarządu spółki kapitałowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.   Google Scholar

Wajda D., Naruszanie dóbr osobistych członków organów spółek kapitałowych uchwałą zgromadzenia dotyczącą absolutorium, „Przegląd Prawa Handlowego” 2018, nr 11.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-09-20

Cited By /
Share

Łazarewicz, S. (2022). Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 14 października 2020 r., sygn. akt V ACa 301/20, dotycząca naruszenia dóbr osobistych funkcjonariusza spółki poprzez odmowę udzielenia mu absolutorium. Studia Prawnoustrojowe, (57). https://doi.org/10.31648/sp.7935

Sylwia Łazarewicz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie