Metropolie we współczesnym samorządzie terytorialnym – kilka refleksji o problematyce wykonywania zadań metropolitalnych w Polsce i we Francji

Monika Augustyniak

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie


Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza zadań metropolitalnych w polskim i we francuskim porządku prawnym i próba ich kategoryzacji. Polski ustawodawca dostrzegł potrzebę wprowadzenia związku metropolitalnego do struktury organizacyjnej samorządu terytorialnego, nie przyznając mu jednak statusu jednostki samorządu terytorialnego. Ustawodawca francuski dostrzegając także istotę metropolii w wykonywaniu zadań we współczesnym samorządzie terytorialnym, wprowadza złożoną kategoryzację metropolii, która koresponduje z określonym zakresem zadań i kompetencji.

Celem powoływania metropolii jest efektywność realizacji przedsięwzięć i zadań publicznych oraz zaspokajanie potrzeb ponadlokalnych mieszkańców dużych aglomeracji. W obu porządkach prawnych ustawodawca podejmuje próby stworzenia optymalnego zakresu zadań i kompetencji metropolii, w różnych układach współdziałania w zakresie wykonywania zadań publicznych.

Zarówno w Polsce jak i we Francji zauważalny jest trend rozszerzający znaczenie metropolii we współczesnym samorządzie terytorialnym, co świadczy o dobrym kierunku zmian. Metropolie stają się niezbędnym elementem w realizacji zadań publicznych o charakterze ponadlokalnym. Dlatego warto rozważyć wprowadzenie kategoryzacji metropolii w polskim porządku prawnym, na wzór francuskich regulacji, które stwarzają większe ramy wyboru współpracy w zakresie realizacji zadań we wspólnocie samorządowej.


Słowa kluczowe:

metropolizacja,, zadania i kompetencje metropolii, samorząd terytorialny, zadania publiczne wykonywane przez związek metropolitalny i metropolie francuskie, kategoryzacja metropolii


Auber E., Cervell D., Les collectivités territoriales. Une approche juridique et pratique da la décentralisation, SEDES, Paris 2015.   Google Scholar

Augustyniak M., Pozycja ustrojowa organów Metropolii Lyońskiej – kierunki zmian, [w:] B. Dolnicki (red.), Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.   Google Scholar

Bąkowski T., [w:] T. Bąkowski (red.), Ustawa o związkach metropolitalnych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.   Google Scholar

Creusot S., Une nouvelle organisation décentralisée de la République, LGDJ, Paris 2012.   Google Scholar

Dolnicki B., Marchaj R., Związek metropolitalny w województwie śląskim, „Samorząd Terytorialny” 2017, nr 7–8.   Google Scholar

Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.   Google Scholar

Doré G., Communes et intercommunalités. Fonctionnement et pouvoir d’agir, Berger-Levraut, Paris 2021.   Google Scholar

Fundowicz S., [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Encyklopedia samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.   Google Scholar

Izdebski H., Domniemanie zadań samorządu terytorialnego i domniemanie zadań gminy w obrębie samorządu terytorialnego - klauzule generalne dotyczące zadań samorządu, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 1–2.   Google Scholar

Izdebski H., Zadania metropolitalne i ich wykonywanie – obecne próby rozwiązania kwestii metropolizacji, „Samorząd Terytorialny” 2021, nr 7–8.   Google Scholar

Jaworska-Dębska B., [w:] M. Stahl, Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.   Google Scholar

Korczak J., O nieporozumieniach wokół porozumień w administracji publicznej, „Samorząd Terytorialny” 2009, nr 6.   Google Scholar

Marchaj R., Miejsce związku metropolitalnego w województwie śląskim w strukturze administracji publicznej w Polsce, „Samorząd Terytorialny” 2020, nr 6.   Google Scholar

Marchaj R., Zadania związku metropolitalnego w województwie śląskim – zagadnienia podstawowe, „Przegląd Prawa Publicznego” 2019, nr 3.   Google Scholar

Marcovici E., Les métropoles en France, LGDJ, Paris 2019.   Google Scholar

Mariański M., Formy realizacji zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego we Francji ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych, „Prawo i Więź” 2021, nr 35.   Google Scholar

Misiejko A., Pomoc obywatelom Ukrainy z inicjatywy jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, 2022, Lex.   Google Scholar

Ofiarska M., Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, C.H. Beck, Warszawa 2008.   Google Scholar

Pierzchała J., Instytucja porozumienia administracyjnego (porozumienia komunalne), [w:] J. Blicharz, L. Zacharko (red.), Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna, Wyd. UŚ, Katowice 2018.   Google Scholar

Starościak J., Prawo administracyjne, PWN, Warszawa 1977.   Google Scholar

Verpeaux M., Janicot L., Droit des collectivités territoriales, LGDJ, Paris 2015.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-09-20

Cited By /
Share

Augustyniak, M. (2022). Metropolie we współczesnym samorządzie terytorialnym – kilka refleksji o problematyce wykonywania zadań metropolitalnych w Polsce i we Francji. Studia Prawnoustrojowe, (57). https://doi.org/10.31648/sp.7979

Monika Augustyniak 
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie