Wykonywanie zadań publicznych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w czasie pandemii COVID-19. Refleksje i postulaty

Tomasz Bojar-Fijałkowski

UKW w Bydgoszczy


Abstrakt

Okres pandemii Covid -19 w Polsce istotnie wpłynął zarówno na zakres jak i na formę, jakość i dostępność usług publicznych. Państwowa Inspekcja Sanitarna, organ o ciekawej i długiej historii, odpowiedzialny za działania w zakresie zdrowia publicznego, doświadczał tych zmian dwojako, będąc odpowiedzialnym za działania pandemiczne, ale także jak każda organizacja, każda jednostka administracji publicznej, działająca w sytuacji ograniczeń. Hipoteza o reprezentatywności Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla administracji publicznej, jak i dla jednostek ochrony zdrowia, pozwala wysuwać pewne postulaty. Celem artykułu jest analiza zmian zachodzących w procesie wykonywania zadań publicznych w czasie pandemii, obserwowanych na przykładzie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która mogą jednakże uchodzić za symptomatyczne dla administracji publicznej jak i służby zdrowia. Doświadczenie pandemii Covid-19 przemodelowało funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W pierwszej kolejności ujawniły się braki kadrowe, budżetowe i techniczne. Odwlekanie latami dobrze przygotowanego i całościowego programu cyfryzacji administracji publicznej dało negatywny efekt. Równocześnie niezadowoleni klienci wykorzystywali dla utrudnienia działalności państwa m. in. regulacje o dostępie do informacji publicznej. Nie sprawdził się system zarządzania kryzysowego. Kazus wykonywania zadań publicznych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w okresie pandemii Covid-19 w Polsce prowokuje to rozpoczęcia szerszej dyskusji o strukturze administracji rządowej i podziale jej zadań.  


Słowa kluczowe:

prawo administracyjne, Państwowa Inspekcja Sanitarna, pandemia, wykonywanie zadań publicznych


Bojar-Fijałkowski T., Dostęp do informacji publicznej – wybrane zagadnienia materialnoprawne i proceduralne z uwzględnieniem informacji o środowisku i jego ochronie jako szczególnego rodzaju informacji publicznej, [w:] A. Lusińska, A. Kalinowska-Żeleźnik (red.), Dostęp do informacji publicznej. Wybrane aspekty teorii i praktyki, PTE, Gdańsk 2014.   Google Scholar

Bojar-Fijałkowski T., O wojewodzie w systemie administracji publicznej. Uwagi krytyczne i propozycje zmian, [w:] M. Mrówczyński, T. Knepka (red.), Prawo publiczne wobec aktualnych problemów społecznych i gospodarczych, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2020.   Google Scholar

Bojar-Fijałkowski T., Prawo sanitarne w systemie prawnej ochrony środowiska w Polsce, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2019.   Google Scholar

Bojar-Fijałkowski T., Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia w służbie jakości i ekologii, [w:] M. Wiśniewska, E. Malinowska (red.), Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym. Kierunki rozwoju, Fundacja Rozwoju UG, Sopot 2008.   Google Scholar

Bojar-Fijałkowski T., Zadania gminy w zakresie bezpieczeństwa jakości wody na kąpieliskach, [w:] P. Lizakowski, D. Skalski, S. Dębski, Bezpieczeństwo, zdrowie i kultura fizyczna. Wybrane zagadnienia, t. 3, PSW AMW i AWFiS, Gdynia–Gdańsk–Starogard Gdański 2017.   Google Scholar

Bojar-Fijałkowski T., Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie kontroli jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach, [w:] P. Lizakowski, D. Skalski, S. Dębski, R. Zwara, Bezpieczeństwo, zdrowie i kultura fizyczna. Wybrane zagadnienia, t. 7, PSW AMW i AWFiS, Gdynia–Gdańsk–Starogard Gdański 2018.   Google Scholar

Ganczar M., Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, CeDeWu, Warszawa 2009.   Google Scholar

Ganczar M., Rozwój elektronicznej administracji publicznej w Polsce, „Prawo – Administracja – Kościół” 2002, nr 4(12).   Google Scholar

Ganczar M., Zarządzanie bezpieczeństwem informacji a cyberbezpieczeństwo w podmiotach publicznych, [w:] G. Szpor, A. Gryszczyńska (red.), Internet. Cyberpandemia, C.H. Beck, Warszawa 2021.   Google Scholar

Ganczar M., Haładyj A.M., Selection of E-Government Instruments in Poland, „Review of Comparative Law” 2015, vol. XX.   Google Scholar

Ganczar M., Sytek A., Informatyzacja administracji publicznej. Skuteczność regulacji, CeDeWu, Warszawa 2021.   Google Scholar

Janik M., Policja sanitarna, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.   Google Scholar

Panejko J., Zdrowotność publiczna, [w:] idem, Polskie prawo administracyjne w zarysie. Część pierwsza, Kraków 1929.   Google Scholar

Prökl K., Kowalczewski J. (red.), Polskie prawo sanitarne: zbiór ustaw, rozporządzeń, instrukcyj, okólników i pism okólnych z lat 1918–1935, t. 1, cz. 1, Lekarski Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warszawa 1946.   Google Scholar

Rodkowski J., Prawo administracyjne polskie. Prawo szkolne i sanitarne. Wedle stenogramu wykładów uniwersyteckich T. Bigo, Lwów 1929.   Google Scholar

Rudy M., Wstęp do prawa sanitarnego i weterynaryjnego, Kolonia Limited, Wrocław 2010.   Google Scholar

Sitniewski P., Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.   Google Scholar

Szustakiewicz P. (red.), Dostęp do informacji publicznej, C.H. Beck, Warszawa 2014.   Google Scholar

Taczkowska-Olszewska J., Dostęp do informacji publicznej w polskim systemie prawnym, C.H. Beck, Warszawa 2014.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-09-20

Cited By /
Share

Bojar-Fijałkowski, T. (2022). Wykonywanie zadań publicznych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w czasie pandemii COVID-19. Refleksje i postulaty. Studia Prawnoustrojowe, (57). https://doi.org/10.31648/sp.8008

Tomasz Bojar-Fijałkowski 
UKW w Bydgoszczy