Wyzwania i problemy w zakresie kształcenia Ukraińców przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 r.

Danuta Kurzyna-Chmiel

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Abstrakt

W wyniku operacji wojskowej w Ukrainie zainicjowanej przez stronę rosyjską 24 lutego 2022 r. rozpoczął się na niespotykaną dotychczas skalę, napływ do naszego kraju uchodźców. Pojawiła się nagła potrzeba dostosowania systemu oświaty do potrzeb nowej, kategorii uchodźców z Ukrainy. Realizując cel artykułu ukazano istniejące wcześniej  i stworzone doraźnie rozwiązania prawne służące zaspokojenie potrzeb Ukraińców w zakresie oświaty. Liczne przepisy wychodzą naprzeciw aktualnym potrzebom uchodźców. Warto szczególnie docenić utworzenie tzw. nowych lokalizacji, rozwinięcie istniejących już klas powitalnych i zapewnienie pomocy materialnej dla ukraińskich uczniów. Przeprowadzona w artykule analiza nowych rozwiązań prawnych wyraźnie wskazuje także na potrzebę ich doskonalenia oraz dalszej pracy nad nimi. Wyrażono też postulat de lege ferenda konieczności  większej koordynacji działań polskich i ukraińskich władz oświatowych.


Słowa kluczowe:

prawo, wyzwania, problemy, Ukraińcy, zadania edukacyjne


Achtelik A., Niesporek-Szamburska B., Dialog kultur, czyli o nauczaniu języka polskiego jako drugiego, „Postscriptum Polonistyczne” 2012, nr 2.   Google Scholar

Gwóźdź B., Nauczanie języka polskiego dzieci cudzoziemskich – działalność wolontariuszy i wolontariuszek w projekcie „Teraz polski!”, [w:] N. Klorek, K. Kubin (red.), Innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi cudzoziemskimi w systemie edukacji. Przykłady praktyczne, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, Warszawa 2012.   Google Scholar

Kurzyna-Chmiel D., Prawa w dziedzinie oświaty (edukacji) w wybranych umowach międzynarodowych i prawie UE, [w:] J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun (red.), Umowy w administracji, Kolonia Limited, Wrocław 2008.   Google Scholar

Kurzyna-Chmiel D., Prawo do nauki obcokrajowców – analiza krajowych rozwiązań prawnych w obszarze systemu oświaty, „Studia Prawnoustrojowe” 2020, nr 47.   Google Scholar

Kurzyna-Chmiel D., Oświata jako zadanie publiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2003.   Google Scholar

Markowska-Manista U., Pasamonik B., O kryzysie migracyjnym z perspektywy pedagogiczno-psychologicznej, [w:] U. Markowska-Manista, B. Pasamonik (red.), Kryzys migracyjny perspektywa pedagogiczno-psychologiczna, t. II, Wyd. APS, Warszawa 2017.   Google Scholar

Ofiarska M., Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, C.H. Beck, Warszawa 2008.   Google Scholar

Pilich M., Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.   Google Scholar

Piłat M., Na pograniczu kultur. Psychospołeczne problemy integracji migrantów uchodźców, [w:] J. Miluska (red.), Psychologia społeczno-kulturowego pogranicza. Wstęp do koncepcji i badań, Wyd. Nauk. Wydz. Humanistycznego US Minerwa, Szczecin 2016.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-09-20

Cited By /
Share

Kurzyna-Chmiel, D. (2022). Wyzwania i problemy w zakresie kształcenia Ukraińców przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 r. Studia Prawnoustrojowe, (57). https://doi.org/10.31648/sp.8034

Danuta Kurzyna-Chmiel 
Uniwersytet Śląski w Katowicach