O rewolucji w zakresie e-doręczeń raz jeszcze. Uwagi na tle art. 6 ustawy o doręczeniach elektronicznych

Agnieszka Skóra

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na wyjątki od zasady prymatu doręczeń elektronicznych przewidziane w art. 6 ustawy z dnia 22.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Wyjątki te stanowią ważne uzupełnienie – określonego w art. 1 u.d.e. – przedmiotowego zakresu obowiązywania tej ustawy. Ich analiza pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy ustawa o doręczeniach elektronicznych, która w założeniu miała pełnić rolę sui generis „konstytucji doręczeń” (tj. być aktem kompleksowo regulującym zasady dokonywania rejestrowanych doręczeń elektronicznych w relacjach pomiędzy podmiotami publicznymi oraz relacjach, w których przynajmniej jedną ze stron jest podmiot publiczny) rzeczywiście za akt taki może być uważana. Uchwalenie ustawy o doręczeniach elektronicznych i zawarte w niej rozwiązania prawne należy uznać za duży sukces w zakresie planowanej cyfryzacji wymiany korespondencji. Natomiast odstępstwa od zasady prymatu doręczeń elektronicznych przewidziane w art. 6 u.d.e. uwarunkowane są zasadniczo naturą i charakterem nośnika, na którym pierwotnie utrwalona została korespondencja. Pozostałe wyjątki są uwarunkowane szczególnym charakterem korespondencji lub większą efektywnością tradycyjnego sposobu doręczenia.


Słowa kluczowe:

prawo administracyjne, e-doręczenia, ustawa o doręczeniach elektronicznych, system teleinformatyczny, zasada prymatu doręczeń elektronicznych, publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, publiczna usługa hybrydowa


Balwicka-Szczyrba M., A. Sylwestrzak (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, LEX 2022   Google Scholar

Ciszewski J., Nazaruk P. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, LEX 2022   Google Scholar

Dobkowski J., Pozycja prawnoustrojowa służb inspekcji i straży, Kraków 2007   Google Scholar

Goettel M., Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym, Warszawa 2013   Google Scholar

Hoc S., Szewc T., Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, Warszawa 2014   Google Scholar

Kardas P., Gutowski M.: Niebawem czeka nas doręczeniowa e-rewolucja, e-Rzeczpospolita z 11 listopada 2020 r., https://www.rp.pl/opinie-prawne/art8758051-piotr-kardas-maciej-gutowski-niebawem-czeka-nas-doreczeniowa-e-rewolucja (dostęp: 28.10.2022 r.);   Google Scholar

Komierzyńska E., Zdyb M., Klauzula interesu publicznego w działaniach administracji publicznej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G” 2016/63   Google Scholar

Jedlecka W., Z problematyki własności zwierząt [w:] Własność w prawie i gospodarce, U. Kalina-Prasznic (red.), Wrocław 2017   Google Scholar

Piernik-Wierzbowska K., Systematyka i zagadnienie własności zwierząt oraz ich statusu prawnego w kontekście problematyki odpowiedzialności za szkody przez nie wyrządzane, Studia Iuridica Toruniensia t. XVI z 2015 r.   Google Scholar

P. Przybysz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2022, SIP LEX (dostęp: 28.10.2022 r.)   Google Scholar

Sibiga G., Jak nie informatyzować administracji, „Rzeczpospolita” z dnia 10.07.2022 r., Legalis (dostęp: 28.10.2022 r.)   Google Scholar

Skóra A., Reformatio in peius w postępowaniu administracyjnym, Gdańsk 2002   Google Scholar

Skóra A., Rewolucja w zakresie e-doręczeń? Uwagi na tle art. 3 ustawy o doręczeniach elektronicznych, w druku.   Google Scholar

Szewc T., Publicznoprawna ochrona informacji, Warszawa 2007   Google Scholar

Szostek D., Elektroniczne doręczenia czyli co czeka radców prawnych, Radca.pl z 2021 r. Nr 3   Google Scholar

Wajda P. [w:] Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, red. M. Wierzbowski, R. Stankiewicz (red.), Warszawa 2022   Google Scholar

Wilbrandt-Gotowicz M., Współdziałanie podmiotów publicznych i niepublicznych w nowym systemie doręczeń elektronicznych a ochrona praw jednostki, Acta Iuridica Resoviensa z 2021/3   Google Scholar

Wilbrandt-Gotowicz M. [w:] Doręczenia elektroniczne. Komentarz, Warszawa 2021, red. M. Wilbrandt-Gotowicz   Google Scholar

Zimmermann J., Ordynacja podatkowa. Komentarz. Postępowanie podatkowe, Toruń 1998   Google Scholar

Żurawik A., „Interes publiczny’’, „interes społeczny’’ i „interes społecznie uzasadniony’’. Próba dookreślenia pojęć, RPEiS 2013/2   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-12-19

Cited By /
Share

Skóra, A. (2022). O rewolucji w zakresie e-doręczeń raz jeszcze. Uwagi na tle art. 6 ustawy o doręczeniach elektronicznych. Studia Prawnoustrojowe, (58). https://doi.org/10.31648/sp.8342

Agnieszka Skóra 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie