CYKL POLESKI ALEKSANDRA KUPRINA

Nel Bielniak

Instytut Neofilologii Uniwersytet ZielonogórskiAbstrakt

This article analyzes Aleksandr Kuprin’s works creating the so-called Polesye cycle. In his
Polesye cycle the writer attempted to present thoroughly a specific sense of the Volhynian Polesye
identity that fascinated him. His sightseeing and ethnographic hikes around the region resulted
in a series of insightful observations concerning the mentality, customs and appearance of the Polesye
population and its attitude toward strangers. Additionally, the trips inspired numerous descriptions of
nature, saturated with sensory impressions and the employment of painting devices.


Słowa kluczowe:

Volhynian Polesye, educated person, hunting, nature, ethnography


Bem Marek. 2014. Ginący świat tradycji, zwyczajów i obrzędów Polesia. Włodawa: Towarzystwo
Popularyzacji Piękna Polesia w Kołączach.

Bielniak Nel. 2012. Refleksje nad związkiem człowieka z naturą w twórczości Aleksandra Kuprina.
W: Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim. Red. Paśko-Koneczniak D.
Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: 83-92.

Bielniak Nel. 2014. Różnorodność sensualnego doświadczania świata na przykładzie opowiadań
Aleksandra Kuprina. „Slavica Wratislaviensia” t. 158: 125-136.

Burkot Stanisław. 1985. Podróż po stronach rodzinnych. W: J.I. Kraszewski. Wspomnienia Wołynia,
Polesia i Litwy. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza: 5-17.

Kachniewski Zdzisław. 1983. Motyw miłości w opowiadaniach Aleksandra Kuprina (do 1919 roku).
„Slavia Orientalis” t. 32, nr 1-2: 99-108.

Kieżuń Anna. 2014. O dwoistości międzywojennego portretu Poleszuka. Literatura – publicystyka
– zapisy badań terenowych. „Studia Wschodniosłowiańskie” t. 14: 51-63.

Kraszewski Józef Ignacy. 1985. Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy. Warszawa: Ludowa
Spółdzielnia Wydawnicza.

Obrębski Józef. 2007. Studia etnosocjologiczne 1. Polesie. Red. nauk. i wstęp Engelking A.
Warszawa: Oficyna Naukowa.

Ossendowski Antoni Ferdynand. 2010. Polesie. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Popiel Zygmunt. 2005. Polesie. W: Polesie widziane oczami Marii Rodziewiczówny i jej
współziomków. Album z okazji 60. Rocznicy śmierci Marii Rodziewiczówny i 15-lecia powstania
Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia. Warszawa: Wydawnictwo von borovecky: 6-8.

Sielicki Franciszek. 1996. Pisarze rosyjscy początku XX wieku w Polsce międzywojennej. „Slavica
Wratislaviensia” t. 88: 85-94.

Szymonik Danuta. 1989. Aleksandra Kuprina opowiadania neoromantyczne. „Slavica Wratislaviensia”
t. 48: 73-83.

Szymonik Danuta. 2000. Idea „człowieka naturalnego” w twórczości Aleksandra Kuprina. W: Słowo.
Tekst. Czas. Materiały IV Międzynarodowej konferencji naukowej. Red. Aleksiejenko M. Szczecin:
Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego: 378-381.

Szymonik Danuta. 2012. Etos piękna w twórczości artystycznej Aleksandra Kuprina. „Scripta
Neophilologica Posnaniensia” t. XII: 185-198.

Wasiljew Jewgienij. 2013. Tekst wołyński w literaturze rosyjskiej XIX-XX wieku. Przekł. Skalińska
E., Mitzner P. „Tekstualia” nr 2 (33): 5-28.

Боднарук Iван. Мiж двома свiтами. Вибранi статтi про українських письменникiв. В: http://
ukrlife.org/main/cxid/bodnaruk20.htm [Доступ 20 VI 2015].

Куприн Александр Иванович. 1970-1973. Собрание сочинений в девяти томах. Москва: Изда-
тельство Художественная Литература.

Письма А. И. Куприна к Ф. Д. Батюшкову из Даниловского. 1963. Север. Литературно-художес-
твенный сборник вологодского отделения союза писателей РСФСР: 152-157.

Русская изба. Иллюстрированная энциклопедия. 2004. Ред. Шангина И. И. Санкт-Петербург:
Искусство – СПБ.

Тургенев Иван. Поездка в Полесье. В: http://az.lib.ru/t/turgenew_i_s/text_0105.shtml [Доступ
11.06.2015].

Чуковский Корней. 1997. Куприн. В: Встречи с писателем. А. И. Куприн. Сост. Светловская Н.
Н., Пиче-оол Т. С. Москва: Начальная школа: 130-156.

Шимоник Данута. 2009. Любовь versus эрос: проблема универсалий в творчестве Ивана Бунина
и Александра Куприна. В: Универсалии русской литературы 1, Сборник статей. Отв. ред.
Фаустов А. А. Воронеж: Воронежский государственный университет: 489-495.

Юркина Лариса Николаевна. 1997. Поэтика А. И. Куприна: Учебное пособие по спецкурсу.
Сыктывкар: Сыктывкарский университет: 24-35.
Pobierz


Opublikowane
2015-12-01

Cited By /
Share

Bielniak, N. (2015). CYKL POLESKI ALEKSANDRA KUPRINA. Acta Neophilologica, 2(XVII), 81–91. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/758

Nel Bielniak 
Instytut Neofilologii Uniwersytet Zielonogórski