ROSYJSKA WIELOKULTUROWOŚĆ W OPOWIADANIACH ALEKSANDRA KUPRINA

Nel Bielniak

Instytut Neofi lologii Uniwersytet ZielonogórskiAbstrakt

Alexander Kuprin belongs to the group of social writers at turn of 19th century, who brought
up aspects arising from contacts with different cultures, religions and languages on ethnically
heterogeneous territory of the Russia. The author of The Duel eagerly used short prose forms, which
he enriched with environmental and ethnographic reality, picturing mentality, customs and social
problems, also religious and culture differences of other than Russian ethnic groups. In his work
we can fi nd portrayals of Crimean Tatars and Greeks, Poles, Polishchuks, Ukraininas, Circassians,
Georgians, Armenians, and Jews.


Słowa kluczowe:

multiculturalism, ethnocentrism, xenophobia, national identity, tradition cultivation


Materiały źródłowe


Nałkowska, Z. (1976). Dzienniki (1909–1917). T. 2. Oprac., wstęp i komentarz H. Kirchner.
Warszawa: Czytelnik.

Куприн, А.И. (1970–1973). Собрание сочинений в девяти томах. Москва: Художественная
Литература.

Opracowania


Barański, Z. (1994). Okruchy polskie w twórczości Aleksandra Kuprina. Przegląd Rusycystyczny
1–2, s. 65–69.

Barański, Z. (2005). Wątki żydowskie w twórczości Aleksandra Kuprina. Midrasz 5(97), s. 16–19.

Białokozowicz, B. (1971). Z dziejów wzajemnych polsko-rosyjskich związków literackich
w XIX wieku. Warszawa: Książka i Wiedza.

Bielniak, N. (2008). Motywy żydowskie w twórczości Aleksandra Kuprina. W: A. Ksenicz, P. Stasińska
(red.). Ze studiów nad literaturami i językami wschodniosłowiańskimi. Zielona Góra: Ofi cyna
Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 47–57.

Błuszkowski, J. (2005). Stereotypy a tożsamość narodowa. Warszawa: Dom Wydawniczy „Elipsa”.

Chudziak, M. Być Czerkiesem. [Online] <http://www.new.org.pl/2012-06-25,byc_czerkiesem.html>.
Dostęp: 9.06.2013.

Cieślik, K., Smaga J. (1991). Kultura Rosji przełomu stuleci (XIX–XX). Życie intelektualne, sztuka,
literatura. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Krzyżanowski, J.R. (1975). Marzyciel i Wampir. W: Reymont. Z dziejów recepcji twórczości. Wybór
tekstów i wstęp B. Kocówna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 168–176.

Musiał, Z., Wolniewicz, B. (2003). Ksenofobia i wspólnota. Kraków: Arcana.

Sielicki, F. (1996). Pisarze rosyjscy początku XX wieku w Polsce międzywojennej. Slavica
Wratislaviensia 88.

Бунин, И. (1981). Куприн. B: И. Бинин. Воспоминания. Paris: LEV, s. 141–158.

Грищенко, А.И. (2006). Принципы составления словаря экспрессивных этнонимов русского
языка. B: Проблемы семантики языковых единиц в контексте культуры (лингвистический
и лингвометодический аспекты): Международная научно-практическая конференция 17–19
марта 2006 г. Москва. [Online] <grishchenko.ru/fi les/principles.pdf>. Dostęp: 21.06.2013.

Седых, А. А.И. Куприн. [Online] <http://www.a-port.us/gene/story/seduh.htm>. Dostęp:
17.12.2012.

Тэффи, Н. Моя летопись. [Online] <http://www.vek-serebra.ru/teffi /moia_letopis.htm>. Dostęp:
17.12.2012.


Strony internetowe

http://www.kaukaz.info/gruzja-uznala-ludobojstwo-czerkiesow.html, dostęp: 9.06.2013.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_Sotnia, dostęp: 16.06.2013.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F0%EC%FF%ED%E5, dostęp: 8.06.2013.

http://www.kaukaz.info/gruzja-uznala-ludobojstwo-czerkiesow.html, dostęp: 9.06.2013.
Pobierz


Opublikowane
2014-06-01

Cited By /
Share

Bielniak, N. (2014). ROSYJSKA WIELOKULTUROWOŚĆ W OPOWIADANIACH ALEKSANDRA KUPRINA. Acta Neophilologica, 1(XVI), 141–151. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/813

Nel Bielniak 
Instytut Neofi lologii Uniwersytet Zielonogórski