ŻYCIE NA POGRANICZU W ZWIERCIADLE OPOWIADAŃ ALEKSANDRA KUPRINA

Nel Bielniak

Instytut Neofilologii Uniwersytet ZielonogórskiAbstrakt

Having the opportunity to get acquainted with environmental and ethnographic realities of
the western and southern borderlands of the Russian Empire, Aleksandr Kuprin presents, in his
numerous stories, the uniqueness of these regions where different influences, i.e., Ukrainian, Jewish
and Russian overlapped. He focuses on the artefacts of local material and spiritual cultures as well
as the mentality, morality, topography, fauna and flora of the region. The writer repeatedly shows
the negative results of culture clashes inevitable in these provinces. One of them can be the ease with
which different antagonisms are created in the overcrowded, multiethnic and multireligious towns
(Anti-Semitism) or the existence of various kinds of disproportions, i.e., socio-economical ones. With
time Kuprin emphasizes the virtues of ethnic and cultural diversities of the community inhabiting the
borderlands. The coexistence of disparate traditions and value systems favours mutual enrichment
and that is why the writer thoroughly analyzes several aspects of cultural diffusion such as religious,
linguistic, culinary, moral and urban ones.


Słowa kluczowe:

south-west borderland of the Russian Empire, settlement zone, heterogeneity, cultural syncretism, cultural diffusion


Barański Z., 2005, Wątki żydowskie w twórczości Aleksandra Kuprina, Midrasz, nr 5 (97), 16–19.

Bielniak N., 2008, Motywy żydowskie w twórczości Aleksandra Kuprina // Ze studiów nad literaturami
i językami wschodniosłowiańskimi, red. Ksenicz A., Stasińska P., Zielona Góra: Oficyna
Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 47–57.

Cieślik K., Smaga J., 1991, Kultura Rosji przełomu stuleci (XIX–XX), Warszawa: Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne.

Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, 1991, red. Kłoskowska
A., Wrocław: „Wiedza o Kulturze”.

Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, 2000, red. de Lazari A., t. 3, Łódź: „Ibidem”.

Kołbuk W., 2010, Rosyjskie piśmiennictwo przełomu XIX i XX wieku w obronie prawosławia
na ziemiach nadbużańskich // Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu,
red. Ksenicz A., Łuczyk M., Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego,
235–242.

Sawicka J., 1999, Wołyń poetycki w przestrzeni kresowej, Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Берков П.Н., 1956, А.И. Куприн. Критико-биографический очерк, Москва-Ленинград: Изда-
тельство АН СССР.

Ефремова Т.Ф., 2000, Новый словарь русского языка толково-образовательный (в двух томах),
Москва: «Русский язык».

Кулешов Ф.И., 1983, Творческий путь А.И. Куприна (1883–1907), Минск: Издательство БГУ.

Куприн А.И., 1970–1973, Собрание сочинений в девяти томах, Москва: Издательство «Худо-
жественная Литература».

Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения, 1998, ред. Скляревская
Г.Н., Санкт-Петербург: Фолио-Пресс.

Унбегаун Б.О., 1989, Русские фамилии, перевод с английского, общая редакция Б.А. Успенского,
Москва: «Прогресс».
Pobierz


Opublikowane
2014-12-01

Cited By /
Share

Bielniak, N. (2014). ŻYCIE NA POGRANICZU W ZWIERCIADLE OPOWIADAŃ ALEKSANDRA KUPRINA. Acta Neophilologica, 2(XVI), 113–124. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/786

Nel Bielniak 
Instytut Neofilologii Uniwersytet Zielonogórski